сряда, 29 януари 2020 г.

Енергетика : Форум за прилагането на механизма за капацитетТемата на форума е важна, защото редица държави членки изразяват опасения, че доставките на електроенергия може да не са в състояние да посрещнат търсенето в резултат на недостатъчни инвестиции, поради несигурността на пазара и на регулаторните мерки.

На този етап от развитието на енергийния пазар, механизмите за осигуряване на капацитет представляват важен допълнителен инструмент за подкрепа на пазара и разрешаване на проблема с „липсващите пари“, което обикновено се изразява в намаляване или недостиг на инвестиции.

Много е важно механизмите за осигуряване на капацитет да бъдат правилно проектирани, за да не нарушават конкуренцията на пазара и да осигуряват стабилни доставки в бъдеще. Механизмът за осигуряване на капацитет може да поддържа високо ниво на сигурност на доставките, чрез насърчаване на инвестициите както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето.  От друга страна механизмите за капацитет могат да помогнат на дружествата да се адаптират към пазарната реалност и да подобрят възвръщаемостта на инвестицията си.

На конференцията ще представят презентации широка гама от експерти, като представители на оператори на преносни системи (ОПС), енергийни регулатори, консултантски компании и др.

Участниците във форума ще имат възможност да установят контакти с мрежа от експерти в тази област - лидери на индустрията, представители на операторите на преносни системи, специалисти от правителства и изследователи. Те ще имат възможност да придобиват знания  и споделят мнения относно  основните промени и регулаторните препоръки свързани с проектирането и прилагането на механизма за осигуряване на капацитет. Освен това на форума ще бъдат представени примери за действащи механизми за капацитет в Португалия, Франция, Дания, Великобритания,  Белгия, Гърция и САЩ.  

·          
              Основни теми, които ще се дискутират на форума:

 • Последните развития в механизмите за осигуряване на капацитет от европейска перспектива Европейската оценка на адекватността на ресурсите: Към прилагането на пакета "Чиста енергия“
 • Еволюция на френските механизми за капацитет
 • Еволюция на механизма за капацитет в САЩ
 • Разработване на общи правила за трансгранично участие
 • Адаптиране на стратегическите резерви към изискванията на  Регламента за електроенергия
 • Преглед на последните резултати от търговете за капацитет
 • Еволюция и статут на португалския механизъм за капацитет в рамките на Иберийския пазар
 • Актуализации на пазара на електроенергия в Дания
 • Механизъм за капацитет в Белгия-акцент върху подхода за проектиране при най-ниски разходи
 • Пазара на капацитет във Великобритания:  предизвикателства и възможности
 • Анализ на предложения механизъм за капацитет  от Гърция
     Желаещите за участие във форума могат да се регистрират до 7 февруари 2020 г. на следния ЛИНК

сряда, 22 януари 2020 г.

Държавна помощ: ЕК прави предложение за преразглеждане на Насоките за схемата за търговия с емисии


Европейската комисия приканва гражданите и заинтересованите страни да представят своите становища относно предложението на Комисията за преразглеждане на  Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на системата за търговия с емисии след 2021 г.

На 20 декември 2018 г. Комисията публикува първоначална оценка на въздействието, за да информира гражданите и заинтересованите страни за инициативата си за преразглеждане на Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ („Насоки за СТЕ“).

Сега Европейската комисия представя предложение за преразглеждане на  Насоките относно определени мерки за държавна помощ в контекста на системата за търговия с емисии след 2021 г.
Контекст

Директива 2003/87/ЕО („Директивата за СТЕ“) въведе през 2005 г. система за ограничаване и търговия с емисии, чиято цел е намаляване на емисиите на CO2 в ЕС по икономически ефективен начин. Директивата претърпя няколко изменения, последното от които през 2018 г. (Директива (ЕС) 2018/410). Дружествата, обхванати от СТЕ, трябва да купуват сертификати за CO2, съответстващи на техните промишлени емисии (преки разходи по СТЕ). Следователно дружествата могат също така да плащат повече за електроенергията, която потребяват („непреки разходи по СТЕ“), тъй като производителите на електроенергия прехвърлят цената на въглеродните емисии на потребителите чрез цената на електроенергията.

На 11 декември 2019 г. Комисията публикува Съобщението относно Европейския зелен пакт, в което се очертават политиките за постигане на неутралност по отношение на климата в Европа до 2050 г. За да се реализира Европейският зелен пакт, е необходимо да се преосмислят политиките за чисти доставки на енергия в икономиката, промишлеността, производството и потреблението, мащабната инфраструктура, транспорта, храните и селското стопанство, строителството, данъчното облагане и социалноосигурителните плащания. При все че тези области на действие са тясно свързани помежду си и взаимно се подсилват, специално внимание ще трябва да се обърне в случаите, в които има възможност за компромис между икономическите, екологичните и социалните цели.

До лятото на 2020 г. Комисията ще представи план, предмет на оценка на въздействието, в който ще се предвижда повишаване на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. до поне 50 % и до 55 % спрямо нивата от 1990 г. За да бъдат постигнати тези допълнителни намаления на емисиите на парникови газове, до юни 2021 г. Комисията ще преразгледа и, когато е необходимо, ще предложи за преразглеждане всички съответни инструменти на политиката, свързани с климата. Докато голяма част от международните партньори не споделят същата амбиция като Европейския съюз, съществува риск от изместване на въглеродни емисии, било то защото производството се прехвърля от ЕС към други държави с по-ниски амбиции за намаляване на емисиите, или защото продуктите от ЕС се заменят с внос с по-висок въглероден интензитет.

Въз основа на член 107, параграф 3, буква в) от Договора Комисията може да счете за съвместима с вътрешния пазар държавна помощ за улесняване развитието на някои икономически дейности, когато тази помощ не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

В този контекст Комисията предлага преразглеждане на Насоките за СТЕ. За целта Комисията е събрала данни чрез обществена консултация, последвана от целева консултация през 2019 г. Въз основа на резултатите от тези консултации Комисията изготвя проект за нови Насоки за СТЕ. На тази основа и въз основа на обратната информация, която ще бъде получена от предложената обществена консултация, Комисията ще изготви оценка на въздействието на различните варианти за преразглеждане.
Компенсиране на непреките разходи

Целта на проекта за насоки, който е предмет на консултация, е да се обърне внимание на риска от изместване на въглеродни емисии поради непреки разходи по СТЕ, като същевременно се сведат до минимум нарушенията на конкуренцията и се запазят стимулите за икономически ефективна декарбонизация на икономиката. В проекта за насоки, предложен за консултация, се вземат предвид новите разпоредби на преразгледаната Директива за СТЕ, развитието на пазарните условия и предишните практики на държавите членки.

В документа се прави преглед на основните промени, настъпили на този етап от процеса на преразглеждане на Насоките за СТЕ . Комисията подчертава, че текстът на проекта на насоки, не е окончателен и ще бъде преразгледан в светлината на обратната информация и доказателствата, получени в резултат на обществената консултация.

В насоките се определят:

1.Допустими отрасли

На първо място, в сравнение с Насоките за СТЕ от 2012 г., предложението предоставя актуализиран и по-ограничен списък със секторите, които отговарят на условията за компенсация. Този списък включва осем сектора, които бяха определени като секторите, които са най-силно изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии.

2. Интензитет на помощта и прогресивно намаляване

В проекта за насоки, предложен за консултация, се определя също интензитетът на помощта, т.е. максималният дял на непреките разходи по СТЕ, които държавите членки могат да компенсират. В предложението този интензитет на помощта от 75 % се запазва. Тази стойност съответства на интензитета на помощта, прилаган в края на третия период на търгуване по СТЕ съгласно предходните насоки.

Допуска се възможността държавите членки допълнително да ограничат излагането на бенефициерите на непреки разходи по СТЕ като функция на тяхната брутна добавена стойност („БДС“). Тази нова възможност има за цел да се ограничи излагането на непреки разходи по СТЕ на някои сектори, за които дори след прилагането на 75 % компенсация те могат да доведат до непропорционален размер на тяхната БДС. Заинтересованите страни се приканват да представят становищата си относно тази нова възможност.

3. Формула за изчисляване на размера на помощта

Размерът на непреките разходи по СТЕ и съответно максималният размер на помощта ще бъдат изчислявани въз основа на параметри, сравними с тези, използвани в рамките на Насоките за СТЕ от 2012 г.

Ще продължат да се прилагат диференцирани регионални коефициенти на емисиите на CO2, които отразяват интензитета на СО2 на електроенергията, произведена от изкопаеми горива в дадена географска област.

Коефициентите на емисиите на CO2 ще бъдат определени въз основа на най-новите данни на Евростат (2019 г.) и ще бъдат актуализирани в средата на следващия период на търгуване. През 2025 г. Комисията ще оцени също дали са налични допълнителни данни, които да позволят да се подобри и преработи методиката, използвана за изчисляване на коефициентите на емисиите на CO2, т.е. да се вземе предвид все по-важната роля, която играят технологиите със слаби въглеродни емисии в определянето на цените на пазарите на електроенергия в ЕС.

4. Условия

Накрая, в проекта за насоки, предложен за консултация, се предлага условията за компенсиране на непреките разходи по СТЕ да станат по-строги, като бъдат надхвърлени задълженията, които вече са определени с Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност. Заинтересованите страни се приканват да представят становищата си по това ново изискване за условията. Държавите членки ще трябва да проверяват дали бенефициерите, независимо от тяхната големина, са извършили или са се ангажирали да извършат енергийно обследване или дали са въвели система за управление на енергията или околната среда (например Регламент (ЕО)№ 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит) Държавите членки ще трябва да следят за спазването на това изискване. Също така, като част от своите усилия за наблюдение на одобрените схеми, Комисията може да провери спазването на това изискване.

В този контекст Комисията приканва гражданите и заинтересованите страни да представят своите становища относно предложението на Комисията и възможното му въздействие върху риска от изместване на въглеродни емисии, относно ефективността на СТЕ, както и относно възможните нарушения на конкуренцията. Обществената консултация ще продължи осем седмици.

Освен това, ЕК ще проведе среща с държавите членки, за да събере тяхната обратна информация относно проекта за насоки, предложен за консултация.


Допълнителни документи:Обяснителна бележка, придружаваща предложението за преразглеждане на Насоките за схемата за търговия с емисии

Доклад на консултант

вторник, 21 януари 2020 г.

Енергетика: Консултация относно планове за реформа на пазара на електроенергия на Ирландия и Северна Ирландия


Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.
Планът за реформи следва да се представи на Европейската комисия за оценка и становище. За да даде становище ЕК провежда консултации с широк кръг засегнати участници. В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.
Резултатите от получените становища Комисията ще вземе предвид при изработване на окончателното становище по предложените от Ирландия и Северна Ирландия планове за реформа на пазара на електроенергия.
Консултацията ще продължи до 7 февруари 2020 г.