четвъртък, 25 януари 2018 г.

Финансов пазар: Комисията иска от България да приложи разпоредбите на ЕС относно финансовите пазариДнес Европейската комисия поиска от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Испания и Швеция да транспонират изцяло преразгледаната Директива относно пазарите на финансови инструменти (ДПФИ II, Директива 2014/65/ЕС) в националната си нормативна уредба. Директивата беше приета заедно с регламент (РПФИ, Регламент (ЕС) № 600/2014) в отговор на финансовата криза с цел да се подпомогне изграждането на по-прозрачни, конкурентоспособни и интегрирани финансови пазари в ЕС, за да се гарантира по-малко търговия извън регулираните пазари, по-голяма защита за инвеститорите и потребителите и в крайна сметка, за да се подобри финансовата стабилност. Директивата хармонизира регулаторния режим на ЕС по отношение на организационните изисквания към инвестиционните посредници, регулираните пазари, пазарите на малките и средните предприятия и услугите за докладване на данни. Тя въвежда също така хармонизирани разпоредби за осъществяване на стопанска дейност за инвестиционните услуги, включително стимулите, изискванията за оповестяване и правилата за управление на продуктите. Въпреки че първоначалният срок за транспониране на директивата беше удължен с една година — от 3 юли 2016 г. на 3 юли 2017 г. — посочените по-горе държави членки не са транспонирали изцяло или изобщо не са транспонирали разпоредбите в националното си законодателство.


Комисията иска също от България, Хърватия, Гърция, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Испания да транспонират изцяло Делегирана директива (ЕС) 2017/593 на Комисията от 7 април 2016 г. за допълване на Директива 2014/65/ЕС (ДПФИ II) по отношение на защитата на финансовите инструменти и паричните средства, принадлежащи на клиенти, задълженията за управление на продукти и правилата, приложими към предоставянето или получаването на такси, комисиони или други парични или непарични облаги. Ако мерките за пълно транспониране на тези директиви не бъдат съобщени в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви иск срещу тези държави членки пред Съда на ЕС.

Единен цифров пазар: България не е въвела в националното законодателство Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежиДнес Европейската комисия съобщи, че завежда иск срещу България и Нидерландия в Съда на ЕС за забавяне на транспонирането на Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) в националното законодателство..
Комисията призовава Съда да наложи финансови санкции: за България — € 22 226.40 евро дневно, за Нидерландия —€ 87 091.20 евро дневно. През март 2016 г. Комисията открива производство срещу България за нарушение, а през септември 2016 г. изпраща мотивирано становище. България все още не е уведомила Комисията, че е предприела необходимите мерки за транспониране на директивата в националното  законодателство.
Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи има за цел насърчаването на сътрудничеството между отделните промишлени отрасли и използването на синергиите (например свързани с енергетиката, водоснабдяването и транспорта) в полза на гражданите, като създаде условия за по-ефективното внедряване на нова физическа инфраструктура, така че мрежите да могат да се изграждат на по-ниска цена. Строителните работи, като например разкопаването на пътища за полагане на високоскоростни широколентови кабели, съставляват до 80 % от разходите за изграждане на високоскоростни мрежи.

Следващи стъпки
В случай че транспонирането остане непълно и Съдът на ЕС потвърди позицията на Комисията, дневната санкция ще трябва да бъде заплащана, считано от датата на постановяването на решението или по-късна дата, определена от Съда, до пълното транспониране. Окончателният размер на дневната санкция ще бъде определен от Съда, но не може да надвишава предложения от Комисията.

Контекст
Директивата за намаляване на разходите за високоскоростни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) е приета на 15 май 2014 г. Държавите членки трябва да транспонират директивата в националното си законодателство до 1 януари 2016 г.

На практика, по силата на член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), ако държава членка не транспонира дадена директива на ЕС в националното си законодателство в определения срок, Комисията може да поиска от Съда на ЕС да наложи финансови санкции. При определяне на размера на санкциите се вземат предвид тежестта и продължителността на нарушението.

Вътрешен енергиен пазар: Комисията иска от България да се съобрази изцяло с директивите от третия енергиен пакетДнес Комисията съобщи, че е поискала от България да транспонира правилно Директивата за електроенергията (Директива 2009/72/ЕО) и Директивата за природния газ (Директива 2009/73/ЕО). Директивите са част от третия енергиен пакет и съдържат важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително правила за отделяне на операторите на преносни системи от енергийните доставчици и производители, за засилване на националните регулатори и за подобряване на функционирането на пазарите на дребно в интерес на потребителите. Според оценката на Комисията България е транспонирала неправилно няколко изисквания за отделяне, отнасящи се до модела за отделяне на собствеността, до модела за отделяне на независимия преносен оператор и до оператора на разпределителната система. Освен това България не е транспонирала правилно правилата за свързване към мрежата, като е дала възможност на оператора на газопреносната система да отказва свързване на основание на липса на капацитет на системата. България разполага с два месеца, за да изпълни задълженията си. В противен случай Комисията може да реши да сезира Съда на ЕС.

сряда, 24 януари 2018 г.

Енергетика: Проучване как предприетите мерки на пазара на електроенергия в България, Румъния, Гърция, Франция и Италия за справяне с лошите метеорологични условия в началото на 2017 г. са повлияли на цените на електроенергиятаГенерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия публикува проучване, което анализира как предприетите действия по време на лошите метереологични условия  през януари 2017 г. от  България, Гърция, Румъния, Франция и Италия  са повлияли на цените на електроенергията на регионалните пазари. Проучването е възложено от ЕК на S&P Global Platts.

Целта на проучването е да покаже как пазарите на електроенергия са реагирали на предприетите мерки от засегнатите страни в отговор на нарушения дисбаланс между търсенето и предлагането (ограничено предлагане и голямо търсене), вследствие на лошите метеорологични условия през месеците януари и февруари 2017 г.

Проучването се фокусира основно върху мерките, които са повлияли на  трансграничната търговия и цените на пазара  ден напред. Анализът стига до извода, че предприетите мерки за забрана или намаляване  на износа на електроенергия имат последици върху цените в регионален мащаб. В тази връзка се посочва, че е абсолютно необходимо да се гарантира добра организация и гъвкаво сътрудничедство между операторите на преносни системи и съответните органи на засегнатите страни.

Накрая в проучването се прави извода, че е необходимо да се идентифицират и коригират навременно мерките, които изкривяват пазара. В условията на променящи се температурни и пазарни условия трябва да се прилагат съответните пазарни мерки.