четвъртък, 3 февруари 2022 г.

Енергетика: ЕК предлага ядрената енергия и природния газ да се включат в Регламента за таксомонията

Европейската комисия представи Допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за таксономията , отнасящ се до смекчаването на изменението на климата и адаптирането към това изменение с включване на природния газ и ядрената енергия. Колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста, който ще бъде официално приет, когато бъдат готови преводите на всички езици на ЕС.

За да може ЕС да постигне климатична неутралност до 2050 г., са необходими значителни частни инвестиции. Таксономията на ЕС е предназначена за насочване на частните инвестиции към дейностите, които са нужни за постигане на климатична неутралност. С класификацията по таксономията не се определя дали дадена технология ще бъде част от състава на енергийните източници на държавите членки, или не. Целта е да се засили преходът чрез намиране на всички възможни решения, така че да се изпълнят климатичните цели на ЕС. Въз основа на научни становища и сегашния технически напредък Комисията смята, че частните инвестиции трябва да изиграят своята роля в дейностите във връзка с природния газ и ядрената енергия по време на прехода. Подбраните дейности в тази област са съобразени с климатичните и екологичните цели на ЕС и следва да дадат възможност да се ускори преминаването от по-замърсяващи дейности, като производството на енергия от въглища, към по-неутрално по отношение на климата бъдеще въз основа предимно на възобновяеми енергийни източници.

В частност, с Допълнителния делегиран акт за климата се постига следното:

- В таксономията на ЕС се въвеждат допълнителни икономически дейности от енергетиката. В текста се определят ясни и строги условия по силата на член 10, параграф 2 от Регламента за таксономията, при които определени дейности във връзка с ядрената енергия и природния газ може да бъдат добавени като преходни дейности към онези, които вече са обхванати от първия Делегиран акт за смекчаването на изменението на климата и адаптирането към това изменение, прилагащ се от 1 януари 2022 г. Тези строги условия са следните: за дейностите във връзка с природния газ и ядрената енергия – да допринасят за прехода към климатична неутралност; за дейностите във връзка с ядрената енергия – да отговарят на изискванията за ядрена и екологична безопасност; за дейностите във връзка с природния газ – да допринасят за прехода от въглища към възобновяеми енергийни източници. За всички тези дейности са предвидени допълнителни специални условия, които се съдържат в представения днес Допълнителен делегиран акт.

- За предприятията се въвеждат специални изисквания за оповестяване по отношение на дейностите им в отраслите на природния газ и ядрената енергетика За да се осигури прозрачност, днес Комисията измени Делегирания акт относно оповестяването по таксономията, така че инвеститорите да могат да определят кои възможности за инвестиции включват дейности във връзка с ядрената енергия или природния газ и да могат да правят информиран избор.

Текстът на Допълнителния делегиран акт е съставен вследствие на консултациите с Експертната група на държавите членки по финансирането за устойчиво развитие и Платформата за финансирането за устойчиво развитие. Комисията се вслуша и в отзивите по въпроса, постъпили от Европейския парламент. Комисията внимателно проучи мненията, получени от тези групи, и ги взе предвид при съставянето на представения днес текст. Например, вследствие на отзивите бяха въведени целенасочени промени в техническите критерии за проверка и изискванията за оповестяване и проверяване, така че да се осигурят повече яснота и по-висока използваемост.

Следващи стъпки

След като бъде преведен на всички официални езици на ЕС, Допълнителният делегиран акт ще бъде официално предаден на съзаконодателните органи за контрол.

Както при другите делегирани актове за климата, приети по силата на Регламента за таксономията, Европейският парламент и Съветът (които са делегирали на Комисията правомощието да приема такива делегирани актове) ще разполагат с четири месеца, за да прегледат документа и при необходимост да повдигнат възражения. Двете институции може да поискат за осъществяване на контрола допълнителен срок от два месеца. Съветът ще има право да повдигне възражения срещу него със засилено квалифицирано мнозинство, което означава, че най-малко 72 % от държавите членки (т.е. най-малко 20 държави членки), представляващи най-малко 65 % от населението на ЕС, са необходими за повдигане на възражения срещу Делегирания акт. Европейският парламент може да повдигне възражения, ако мнозинството от членовете гласува против в пленарната зала (т.е. най-малко 353 членове на ЕП).

След като срокът за контрол изтече и ако никой от съзаконодателните органи не е възразил, Допълнителният делегиран акт ще влезе в сила и ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г.

Какво е зелен пакт

Европейският зелен пакт е стратегията на Европа за растеж, чието предназначение е подобряване на благоденствието и здравето на гражданите, постигане на неутралност на Европа по отношение на климата до 2050 г. и опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал и биологичното разнообразие в ЕС.

Предназначението на таксономията на ЕС е да спомогне за подобряване на паричния поток към устойчивите дейности в целия Европейски съюз. За да се постигне климатична неутралност на Европа до 2050 г., от решаващо значение ще бъде да се осигури възможност за инвеститорите да пренасочат инвестициите си към по-устойчиви технологии и стопански дейности. Таксономията е научно обоснован инструмент за постигане на прозрачност за дружествата и инвеститорите. С нея се създава общ език, който инвеститорите може да използват при инвестиране в проекти и икономически дейности, оказващи съществено положително въздействие върху климата и околната среда. Освен това посредством таксономията за дружествата и участниците на финансовите пазари се въвеждат задължения за оповестяване.

Макар че ЕС има общи климатични и екологични цели, националният състав на енергийните източници се определя от държавите членки. Затова във всяка държава членка този състав е различен, като някои страни все още много разчитат на въглищната енергетика с високи въглеродни емисии. Таксономията спомага за насочване на частните инвеститори към климатичните цели и обхваща енергийни дейности, които отразяват положението в различните държави и съответно различните отправни точки.

 

За повече информация

Въпроси и отговори по Допълнителния делегиран акт на ЕС за климата, обхващащ определени дейности във връзка с ядрената енергия и природния газ

Информационен документ

Допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за таксономията

Таксономия на ЕС за устойчивите дейности

Често задавани въпроси: Какво представлява таксономията на ЕС и как ще работи на практика?

Често задавани въпроси: Какво представлява делегираният акт по член 8 от Регламента за таксономията на ЕС и какво действие ще има на практика?

Често задавани въпроси: Тълкуване на някои правни разпоредби на Делегирания акт относно оповестяването по член 8 от Регламента на ЕС за таксономията във връзка с отчитането на допустимите икономически дейности и активи

Уебсайт на ГД „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“, посветен на финансирането за устойчиво развитие