понеделник, 17 февруари 2020 г.

Енергетика: Със заклинания за защита на въглищните централи няма да стане - необходими са сериозни анализи за адекватността на ресурсите и сътрудничество с ЕК


Съгласно чл. 20 от Регламент за енергийния пазар 2019/943 държавите членки следва да наблюдават адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси. За целите на допълването на оценката на адекватността на европейските ресурси държавите членки могат също така да извършват национални оценки на адекватността на ресурсите.

Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси, или на националните ресурси, се установи опасение за адекватността на ресурсите, въпросната държава членка установява всякакви регулаторни отклонения или неефективност на пазара, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

В съответствие с регламента, България би следвало да направи анализ и ако  установи опасения за адекватността на ресурсите да разработи и публикува план за изпълнение с график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения или прояви на неефективност на пазара като част от процедурата за държавна помощ.

Когато разглежда опасенията за адекватността на ресурсите, България следва да  вземе предвид принципите, посочени в член 3 от регламента, и да обмисли предприемането на всяко от следните действия:

 а) премахване на регулаторните отклонения;

 б) премахване на пределните цени в съответствие с член 10;

в) въвеждане на функция за ценообразуване в условията на недостиг на балансираща енергия, както е посочено в член 44, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2017/2195;

г) увеличаване на междусистемния капацитет и на вътрешния мрежови капацитет с оглед на постигането най-малко на техните цели за междусистемна свързаност, както е посочено в член 4, буква г), подточка 1 от Регламент (ЕС) № 2018/1999;

д) предоставяне на възможност за собствено производство, съхраняване на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийна ефективност чрез приемане на мерки за премахване на всякакви установени регулаторни отклонения;

е) осигуряване на разходоефективно и основано на пазарни принципи възлагане на балансиращи и спомагателни услуги;

ж) премахване на регулираните цени, когато това се изисква от член 5 от Директива (ЕС) 2019/944.

След изготвяне на плана за изпълнение, той трябва да се представи на Комисията за преглед.

В срок от четири месеца след получаването на плана за прилагане Комисията изготвя становище относно това дали мерките са достатъчни за премахване на регулаторните отклонения или проявите на неефективност на пазара. Комисията може да прикани държавите членки да изменят своите планове за изпълнение по съответния начин.

Всяка държава членка с одобрени планове за изпълнение следва да наблюдава прилагането на тези планове и да публикува резултатите от наблюдението в годишен доклад, който следва да представя на Комисията.

Комисията изготвя становище дали плановете за изпълнение са били осъществени в достатъчна степен и дали са били отстранени опасенията относно адекватността на ресурсите.

Всяка държава членка продължава да се придържат към плана за изпълнение след разрешаване на установеното опасение относно адекватността на ресурсите.

Към момента Европейската комисия е обявила, че е получила планове за изпълнение  от:Полша
Белгия