петък, 31 януари 2014 г.

Съд на ЕС: Правилници с указания за страните как ще се разглеждат делата пред СъдаВ Официален вестник на ЕС от 31 януари 2014 г. са публикувани


ПРАКТИЧЕСКИ  УКАЗАНИЯ  КЪМ  СТРАНИТЕ  ОТНОСНО  ДЕЛАТА  ПРЕД  СЪДА

С публикувания процедурен  правилник,  Съдът отменя  Процедурния  правилник  от 19  юни 1991  г.,  последно  изменен  на 24  май 2011  г.  Целта  е структурата и съдържанието на новия правилник на Съда  да се адаптира в съответствие с настъпилите промени при разглеждане на споровете пред Съда и по – конкретно да се отчете растящия  брой  преюдициални  запитвания,  отправяни  от  юрисдикциите  на  държавите —  членки  на  Съюза. Актът също,  допълва  и  изяснява   редица  важни  аспекти на правилата,  които  уреждат  развитието  на  производството  пред  Съда.
В Официален вестник на ЕС от 1 февруари е публикуван

сряда, 29 януари 2014 г.

Антитръст: Санкции за картел на производители на пяна за матраци, дивани и седалки за колиЕвропейската комисия съобщи, че е наложила санкции с общ размер 114 077 000 евро на четири производителя на полиуретанова пяна - Vita, Carpenter, Recticel и Eurofoam, заради участието им в картел. Полиуретановата пяна се използва при производството на мебели за домакинството основно за матраци и дивани. Продуктът се използва и в автомобилния сектор при производството на седалки.

Четирите предприятия са участвали в картел, чрез който са се споразумявали да координират продажбите си на различните видове пяна. Картелът е действал почти пет години от октомври 2005 г. до юли 2010 г. в 10 държави членки (Австрия, Белгия, Естония, Франция, Германия, Унгария, Нидерландия, Полша, Румъния, и Обединеното кралство).

Целта на картела е да се прехвърля на потребителите на полиуретанова пяна увеличението на цените на химикалите необходими за производството й и освен това четирите компании се задължавали да избягват агресивната ценова конкуренция помежду си. За да постигнат тези цели представителите на предприятията от различни нива на мениджмънта са организирали срещи, на които са съгласували цените.

Срещите са се осъществявали чрез помощта на европейски и национални асоциации. Освен това Комисията е установила, че са провеждани многобройни телефонни разговори и други двустранни срещи.


Санкциите


Предприятие
Намаление на санкцията в съответствие с Leniency Notice
Намаление в съответствие със Settlement Notice


Санкция(€)
Vita
100%
10%
0
Carpenter

10%
75 009 000
Recticel (за собственото му участие)
50%
10%
  7 442 000
За участието на  Eurofoam:
- Eurofoam, Recticel и Greiner
- Greiner и Recticel
- Recticel
50%
10%

14 819 000
  9 364 000
  7 443 000
ОБЩО


        114 077 000


Общата санкция на Eurofoam е € 14 819 000, Greiner  - € 24 183 000, и  Recticel (за собственото участие и чрез съвместното предприятие) - € 39 068 000.

Комисията изчислява санкциите въз основа на критериите от Насоките на Комисията за изчисляване на санкции при антитръстови нарушения от 2006 г.

По конкретно при изчислението ЕК отчита продажбите на предприятията в засегнатите от картела държави, сериозността на нарушението, географския му обхват и неговата продължителност;

Vita получава пълно освобождаване от санкции в съответствие с Известието на Комисията  от 2006 г. за освобождаване от санкции при дела за картели Leniency Notice заради това, че е разкрила пред комисията съществуването на картела и по този начин избягва санкция от € 61.7 милиона за участието си в картела.

Въз основа на получената от Vita информация Комисията извършва внезапни проверки в офисите на предприятията през месец юли 2010 г.

Eurofoam е съвместно предприятие между Recticel и Greiner Holding AG), Recticel и Greiner получават намаление на санкцията с 50% (също в съответствие с Програмата от 2006 г.), тъй като оказват пълно съдействие на Комисията и сътрудничат по време на разследването. (например представят доказателства, чрез които улесняват Комисията да докаже съществуването на картела) .
На всички предприятие е намалена санкцията с 10% тъй като те са приели случая да се разгледа по Известието на Комисията за постигане на споразумение при картелните случаи  (сетълмент) 2008 Settlement Notice. По тази процедура компаниите получават допълнително намаление на санкцията (10%) ако признаят и не оспорят, че са участвали в картел и по този начин са нарушили европейското законодателство в областта на конкуренцията.
Повече информация за случая ще бъде достъпна в публичния регистър  на Генерална дирекция „Конкуренция“ на ЕК под номер 39801.