петък, 29 май 2015 г.

Банки: Комисията изисква от България да прилага правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банкитеЕвропейската комисия поиска от България, Чешката република, Франция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, Румъния и Швеция да приложат изцяло Директива (2014/59/EU) за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ), която е един от основните елементи на банковия съюз. Банковият съюз има за цел да създаде един по-сигурен и по-стабилен финансов сектор след финансовата криза.
Крайният срок за транспониране директивата в националното законодателство е 31 декември 2014 г.
Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца България  не изпълни своите ангажименти, Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) е приета през пролетта на 2014 г. Тя осигурява на органите в държавите членки всеобхватни и ефективни мерки за предприемане на действия спрямо изпаднали в затруднение банки на национално равнище, както и механизми на сътрудничество за справяне с трансгранични банкови фалити. Целта е да се гарантира, че банките, намиращи се на прага на несъстоятелността, ще могат да бъдат преструктурирани без да се налага данъкоплатците да плащат за спасяването на изпаднали в затруднение банки с оглед запазване на финансовата стабилност. Вместо това тези правила предвиждат разходите да бъдат пропорционално покрити от акционерите и кредиторите на банките чрез механизма за „споделяне на загубите“.
Съгласно ДВПБ от банките се изисква да изготвят оздравителни планове за преодоляване на финансовите затруднения. На органите също се предоставя набор от правомощия за намеса в дейността на банките с цел да се предотврати изпадането им в несъстоятелност. Ако банките действително са изправени пред фалит, органите разполагат с широки правомощия и инструменти за тяхното преструктуриране, като загубите се разпределят сред акционерите и кредиторите при следване на ясно определена последователност. Органите разполагат с правомощия да прилагат планове за преструктуриране на фалирали банки, така че те да запазят своите най-важни функции без да се налага данъкоплатците да плащат за тяхното спасяване.
Съществуват конкретни разпоредби за това как органите на държавата по произход и приемащата държава във връзка с банкови групи следва да си сътрудничат на всички етапи на трансграничното преструктуриране — от планирането на режима на преструктуриране до самото преструктуриране, като на Европейския банков орган е отредена важна роля за координация и медиация при разногласия.
В процес на създаване са също така национални фондове за преструктуриране. От 2016 г. тези фондове в държавите членки от еврозоната ще бъдат заменени от Единния фонд за преструктуриране.
ДВПБ се допълва от технически правила, разработени от Европейския банков орган в редица области, включително конкретни изисквания за информиране във връзка с плановете за възстановяване и преструктуриране и осигуряване на точни оценки на активите и загубите към момента на преструктуриране.

 

четвъртък, 21 май 2015 г.

Енергетика: Подписана е Международна енергийна хартаВ Хага, Холандия бе подписана нова Международна енергийна харта "International Energy Charter". Тя е приета и подписан от над 65 държави и организации, включително ЕС и всички държави членки на ЕС.
Новата харта обхваща редица енергийни въпроси, включително развитие и либерализация на международната търговия с енергия, развитие на ефективни енергийни пазари, насърчаване и защита на инвестициите в енергетиката, достъп до и развитие на енергийни източници, ядрена безопасност, енергийна ефективност и защита на околната среда.
Целта на новата харта е да включи възможно най-много нови държави, които са готови да си сътрудничат в областта на енергетиката и които съзнават важността на енергийната сигурност за всички участници по веригата: производство на енергия - пренос -потребление.
Новата харта модернизира съществуващата Европейската енергийна харта от 1991 г., която също е подписана от всички държави  от ЕС, както и от  редица страни извън Европа.
Видео от пресконференцията.

сряда, 20 май 2015 г.

Енергетика:Страните от Г-7 и ЕК потвърждават ангажимента си да работят за устойчива енергийна сигурностВ Хамбург, Германия се проведе среща на енергийните министри от Г 7. Главната тема на срещата е как да се гарантира енергийната сигурност.

ЕК съобщи, че на срещата европейският комисар за действия по климата и енергетиката, Мигел Ариас Канете заедно с министри и представители от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и САЩ, са обсъдили актуални въпроси на енергийната сигурност, енергийната ефективност, възобновяемата енергия и иновативните технологии.

На срещата е отчетено, че в световен мащаб две трети от въглеродните емисии идват от енергийния сектор. В същото време  Международната агенция по енергетика (МАЕ) прогнозира, че до 2040 г. търсенето на енергия ще се увеличи с 37%.

Очерталата се неблагоприятна тенденция предполага създаването на стабилна и предвидима политическа рамка, която да отключи пълната гама от ползи от развитието на възобновяемата енергия, иновативните технологии и мерките за енергийна ефективност.

Срещата завършва с приемане на Комюнике със заглавие „Инициатива за устойчива енергийна сигурност“, в което министрите заявяват, че ще работят за укрепване на колективната енергийна сигурност, за приемане на инициативи за ефективно подобряване на устойчивостта на енергийната сигурност на страните от Г7 и извън нея, като се вземат предвид последните промени в  развитието на пазара.

В комюникето са посочени 19 ангажимента, разделени в четири теми.
На първо място се отбелязва, че ще продължи ангажимента към принципите за енергийна сигурност, приети от министрите на енергетиката на срещата през 2014 г. „Рим Г7: Инициатива енергетика“. Наличието на устойчиви и сигурни енергийни системи е в основата на икономическия просперитет и развитие.
Енергийната ефективност, увеличеното ползване на възобновяеми енергийни технологии и други устойчиви нисковъглеродни технологии, заедно с добре функциониращи и интегрирани пазари, са основните стълбове за осигуряване на сигурна и устойчива енергийна система.
В комюникето се отбелязва, че диверсификацията е ключов елемент за енергийната сигурност. Затова министрите заявяват, че ще се стремят да разнообразят още повече енергийния микс, енергийните горива, източниците и маршрутите.
В комюникето също се потвърждава решаващото значение на срещата за климата в Париж (сор21) през декември 2015 г. Министрите остават ангажирани да постигнат сключване на глобално споразумение – (нов протокол), което да има правна сила.
Относно кризата между Русия и Украйна министрите препотвърждават принципите, приети на срещата в Рим, че енергийните спорове трябва да се решават чрез диалог въз основа на реципрочност, прозрачност и продължаващо сътрудничество. Изразяват дълбока загрижен за текущата нестабилност в Украйна, която поставя под заплаха енергийната сигурност в региона. Призовават за незабавно разрешаване на кризата и потвърждават, че енергията не трябва да се използва като средство за политически принуда или като заплаха за сигурността.
В комюникето са отбелязани следните области, които подлежат на съвместни действия в тясно партньорско сътрудничество.
I. Сигурни енергийни системи
Прозрачните ликвидни, и конкурентни енергийни пазари са предпоставка за енергийната сигурност, подкрепена от диверсификация на източниците за доставка и транспортните маршрути.
Прозрачни, ликвидни и конкурентни пазари на газ
Според министрите на Г 7 и европейския комисар за климата изцяло свързаните помежду си и ликвидни пазари за газ ще гарантират право на избор за потребителите и по този начин те няма да са зависими от доминиращи доставчици на пазара. Необходима е интеграция на пазара на газ: например чрез създаване на стабилни условия за инвестиции във физическа инфраструктура за по-добро взаимно свързване, включително възможности за обръщане на потока, след анализ на рисковете, разходите и ползите. Като признават ценния принос на втечнения природен газ за глобалното развитие на пазара на газ и за сигурността на доставките, в комюникето се изразява съгласие да се предприемат по-нататъшни стъпки, за постигане по-гъвкав и прозрачен LNG пазар. Необходимо е по-тясно сътрудничество между производителите и потребителите на  LNG.
Електричество - сигурност и устойчивост
Министрите приемат да продължат сътрудничеството и внимателно да оценят уязвимостта на системите за енергия. Бързото разрастването на възобновяемата енергия поражда редица предизвикателства, едно от които е как да се интегрират нарастващия обем на променлива възобновяема енергия в електрическите системи. Те защитават лидерската роля на Г 7 за справяне с това предизвикателство, чрез създаване на условия за нови инвестиции в електроенергийния сектор.
Киберсигурност на енергийния сектор
Заплахите от кибер атаки за системите за доставка на енергия стават все по-сложни и усъвършенствани.Съвременните енергийни системи са изградени и осигуряват производството и преноса на енергията чрез взаимосвързани електронни и комуникационни устройства, които работят в синхрон и следят и контролират енергийните инфраструктури. Затова е необходимо тези системи да са оперативно съвместими и защитени.
II. Подкрепа на най-уязвимите страни, включително Украйна
Министрите потвърждават подкрепата си за Украйна и други уязвими страни, които реформират своите енергийни политики, насочени към икономически ефективна, прозрачна, сигурна и устойчиви енергийна система. В комюникето се приветстват всички усилия за подкрепа на Украйна, която се справя с огромни предизвикателства пред енергийната й система. Подкрепят усилията на ЕС, Украйна и Русия относно тристранните преговори за постигане на устойчиво споразумение за доставки на газ.
III. Енергийна Ефективност
В комюникето се подчертава, че енергийната ефективност е ключов фактор за повишаване на енергийната сигурност. Тя  допринася за устойчивост и конкурентоспособност на икономиките на Г 7. Енергийната ефективност трябва да се разглежда като "първо гориво" и най-рентабилен начин за посрещане на енергийните нужди. Ангажират се да работят за ефективно използване на големия потенциал на мерките за енергийна ефективност.
IV. Енергийни ресурси и иновативни енергийни технологии
Основен източник за разнообразяване на енергийните източници са вътрешните ресурси. Подкрепят засиленото използване на мерките за енергийна ефективност и развитие на възобновяемите енергийни източници, както и други вътрешни ресурси (включително ядрената енергия, която може да работи като енергиен източник на базов товар, в тези страни, които решат да я използват). Същевременно министрите признават, че за известно време, изкопаемите горива ще продължат да бъдат важна част от енергийния микс. В този контекст, се насърчават страните, които решат да се възползват от технологията за улавяне на въглерода, употребата и съхранението му, да си сътрудничат за мащабни демонстрационни проекти, както и страни, които изберат да разработят и използват шистов газ и други неконвенционални средства, за да си сътрудничат по безопасен и отговорен начин. Остава ангажимента да се елиминират неефективните субсидии за изкопаеми горива. Ще се насърчават инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и ще се насърчава внедряването на иновативни енергийни технологии: като интелигентни мрежи, оптимизация на системите, съхраняване на енергия, електрически превозни средства, офшорна вятърна енергия и други.
От принципи към действие: Инициатива Хамбург за устойчива енергийна сигурност
Въз основа на принципите, договорени в Рим, сега министрите от Г-7 са съгласни да предприемат допълнителни конкретни съвместни действия, за да се укрепва устойчивостта на енергийната сигурност в страните от Г-7. Те приветстват препоръките за повишаване на сигурността на доставките на газ, разработени от МАЕ. МАЕ следва в сътрудничество с Европейския Комисия да предостави допълнителни съвети относно възможностите за засилване на устойчивостта и гъвкавостта на пазарите на природен газ, които обхващат както газопровод, така и LNG. Министрите ще изискат от МЕА и IRENA да оценят възможните варианти за гарантиране на сигурността и гъвкавостта на електроенергийните системи, с оглед включването на променливите енергийни източници.
Министрите се ангажират да работят за подобряване на киберсигурността на енергийния сектор. Те също се ангажират да  продължат подкрепата за  уязвимите страни, включително Украйна, в усилията им за реформиране и либерализиране на енергийните им системи. В тази връзка те призовават  МАЕ и IRENA и международните финансови институции да се присъединят към усилията за подкрепа на Украйна и другите най-уязвими страни в Европа.
В комюникето министрите от Г 7 заявяват, че се ангажират да работят съвместно и заедно с други страни партньори, за подобряване на цялостната координация и прозрачност на глобалните разходи свързани с научни изследвания за  чиста енергия, развитие и демонстрация.
Въз основа на приетата инициатива в Хамбург за устойчива енергийна сигурност, лидерите на Г 7 ще вземат решение на срещата на върха на Г-7 в Elmau Castle.
Видео от пресконференцията