събота, 23 юли 2016 г.

Енергетика: Трансбалканският газопровод става реалностСлед подписването на споразумението за взаимно свързване между операторите на газопреносни мрежи в България и Гърция, мрежовите оператори в България и Румъния и в Румъния и Украйна подписаха също подобни споразумения. Споразуменията представляват важна стъпка за отваряне на пазара за газ в региона. Те дават възможност газа да се транспортира и търгува по трансбалканския газопровод Trans-Balkan Pipeline между Гърция и Украйна в съответствие с правилата на ЕС за сектор енергетика.

Споразуменията ще се прилагат от 01 октомври 2016.

петък, 22 юли 2016 г.

Антитръст: Влязоха в сила новите правила за увеличаване на прозрачността при плащане с кредитни и дебитни картиОт 9 юни 2016 г влязоха в сила останалите разпоредби от Регламента за обменните такси, които гарантират  прозрачността при плащанията с кредитни и дебитни карти.
През 2015 г. ЕС прие регламент за обменните  такси,  за да реши проблема с налагането на прекомерни такси за обмен при плащания с кредитни и дебитни карти. Първият набор от правила вече се прилага от 9 ти декември 2015. Те въвеждат таван на обменните такси за дебитни и  кредитни карти. Преди въвеждането на разпоредбите на регламента размерът на обменните такси е бил скрит не само за обществеността, но и за търговците на дребно. Те не са били в състояние да сравняват таксите, които  плащат на банките за обработка на транзакцията („такса обслужване") с таксата за обмен, платени от банката. Тази липса на прозрачност води до по-високи такси за търговеца, които в крайна сметка се прехвърлят на потребителите.
 
От 9 юни 2016 г. влизат в сила правилата, които имат за цел да гарантират, че пазарът на плащане с карти работи прозрачно и ефективно. От юни 2016 г. регламентът въвежда яснота в договорите на банките с търговците. В договорите банките ще трябва да посочват поотделно различните такси,  (такси търговец на услуги, обменни такси, такси схема) за всяка категория и марка разплащателни карти.

Въвеждане на по-голяма конкуренция на пазара на плащания
За да се насърчи конкуренцията в рамките на единния пазар, фирми, които са лицензирани да издават карти или да осъществяват картови транзакции трябва да могат да разширяват дейността си в целия Европейски съюз. Ето защо регламентът забранява териториални ограничения в разрешителните.

Освен това следва да се разделят схемите за плащане от обработката на плащанията. Обработката  включва комуникация и IT процес при плащане с карта. Картовите схеми често имат своя собствена дъщерна компания за обработка на платежни операции, но има и много други независими компании, които предоставят услуги по обработка на плащанията. Регламентът изисква да се гарантира независимост между картови схеми и техните структури за обработка. По този начин се предотвратява оператора на картовите схеми да третира по-благоприятно дъщерните си предприятия, спрямо техните конкуренти, независими предприятия, предлагащи подобни услуги. Целта на тази част от регламента е да се направи пазара на обработка по-конкурентен, който да предостави възможност на банките и търговците на дребно възможността да избират най-добрия процесор за техните картови транзакции.

Ключовите промени включват:

Потребителите следва свободно да избират предпочитания начин на плащане: Новите правила позволяват на потребителите да избират, а  търговците  на дребно да  насърчават плащанията с най-рентабилната марка, която минимизира разходите. По-специално, търговците на дребно трябва да инсталират в техните платежни терминали предпочитаната марка, а потребителите ще имат последната дума на избор при извършване на плащането. Досега предпочитаната марка обикновено  се избира от банката издател или от картовата оперативна схема, които имат интерес да изберат марката, генерираща най-висок приход за тях от обменната такса.

Една карта за всички: Възможността да се избере най-предпочитан тип плащане ще стане още по-важна: В момента потребителите често трябва да разполагат с няколко карти за различни картови продукти, издадени от тяхната банка. От сега нататък, потребителите ще могат да изискват от банката  да им издава една карта  co-badge a single card (или в бъдеще за мобилния телефон) с всички картови продукти, които те издават на потребителя (например Visa, MasterCard, Maestro или American Express). Това не променя правото на банката да откаже да предложи на клиентите дадена карта (например премиум карта).

По-добра информация за потребителите: Всички търговци на дребно трябва по ясен и недвусмислен  начин  да показват картите, които приемат,  на входа на магазина и на касата. За онлайн продажбите тази информация трябва да се показва на сайта или на друга приложима електронна или мобилна среда.
Освен това регламентът забранява всякакви териториални ограничения в рамките на Съюза или правила с равностоен ефект в лицензионни споразумения или правила на платежна картова схема по отношение на издаването на платежни карти или приемането на платежни операции, свързани с карти.

Комисията ще следи за прилагането на регламента и въздействието му на пазара
Понастоящем Комисията събира информация от банките, от операторите на картовите схеми и директно от търговците-участници на пазара, за да  установи състоянието на пазара през 2015г., преди влизане в сила на регламента. Комисията ще сравни информацията, събрана в момента, със състоянието на пазара през 2018 г. и ще публикува доклад за резултатите през 2019.

Летища: България трябва да гарантира разделяне на сметките на управляващия орган на летище СофияЕвропейската комисия с мотивирано становище поиска от България да гарантира разделянето на сметките на управляващия орган на летище София, в съответствие с Директива 96/67/ЕО относно наземните услуги в летищата на ЕС. Освен че е управляващ орган на летище София, той също извършва редица спомагателни дейности на летището, и по-специално е лицензиран оператор за наземно обслужване. Тези услуги включват области като поддръжка, зареждане с гориво и обработка на товари, както и регистрация, кетъринг, обработка на багажите и превоз в рамките на летището.
В член 4 от Директива 96/67/ЕО се предвижда, че когато управляващият летището орган предоставя и наземно обслужване, той трябва ясно да отделя сметките за своите дейности по наземно обслужване от сметките за другите си дейности и не може има финансови потоци между дейностите. Това трябва да се проверява от независим одитор. Целта на разделянето на сметките и забраната на финансовите потоци е да се избегне кръстосаното субсидиране на дейностите по наземно обслужване на управляващия орган на летището. Това следва да осигури равнопоставени условия на конкуренция за предоставянето на наземни услуги между управляващия орган на летището и независими доставчици на наземно обслужване.

България има срок от два месеца, за да уведоми Комисията за мерките, които е взела за съобразяване на националното си законодателство с правото на ЕС. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС срещу българските органи.