четвъртък, 22 октомври 2020 г.

Европейската комисия емитира за пръв път социални облигации на ЕС по инструмента SURЕ

Европейската комисия съобщи, че за пръв път е емитирала социални облигации на ЕС на стойност 17 милиарда евро по инструмента SURE, за да подпомогне защитата на работните места и за да запазят хората работата си. Емисията се състои от две акции - първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през октомври 2030 г., а втората от 7 милиарда евро с падеж през 2040 г. ЕК информира, че към този инструмент с висок рейтинг е имало много силен инвеститорски интерес, а записаните облигациите са  13 пъти по-голям обем от предложения, което е довело до благоприятни ценови условия и за двете облигации.

Цената на 10-годишната облигация е 3 базисни пункта над средните суапове. Цената на 20-годишната облигация е 14 базисни пункта над средните суапове. Окончателните премии за новата емисия са оценени на 1 и 2 базисни пункта съответно за 10-годишния и 20-годишния транш, като и двете стойности са изключително ограничени предвид емитираните суми.

Условията, по които Комисията взема заеми от пазарите, се прехвърлят пряко на държавите членки, които получават заемите. (Вж. тук контекста за повече подробности относно цените при транзакцията).

Банките, които са участвали по тази трансакция („съвместни букрънъри“), са Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.

Набраните средства ще бъдат прехвърлени на държавите членки бенефициери под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.


 

Към настоящия момент това са 17 държави членки, които ще получат финансова подкрепа по инструмента SURE, за да бъде подпомогната защитата на работните места и хората да запазят работата си. Финансовата подкрепа ще се предоставя под формата на заеми, отпускани при благоприятни условия от ЕС на държавите членки.

България ще получи 511 милиона евро финансова помощ, за да ѝ се съдейства да се справи със социално-икономическите последици от тежкия икономически шок, причинен от избухването на COVID-19. Прави впечатление, че сумата за България е сравнително по-малка в сравнение с другите присъединени към ЕС държави членки от Източна Европа: Хърватия - 1 милиард евро, Словения -  1 , 1 милиард евро, Чехия - 2 милиарда евро, Словакия - 631 милиона евро, Румъния - 4 милиарда евро, Полша 11,2 милиарда евро, Унгария е с по-ниска подкрепа от 504 милиона евро спрямо България.

В същото време ЕК напомня в решението за предоставяне на помощта, че тя трябва да се предоставя при стриктно спазване на правилата за държавна помощ членове 107 и 108 от ДФЕС.

 

"Настоящото решение не засяга резултата от евентуалните производства за нарушения на функционирането на вътрешния пазар, които биха могли да бъдат открити в частност по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС. То не обезсилва посоченото в член 108 изискване към държавите членки да уведомяват Комисията за случаите, които биха могли да представляват държавна помощ.

България следва редовно да уведомява Комисията за изпълнението на планираните публични разходи, за да ѝ позволи да прецени доколко те са били изпълнени."

В този контекст по-рано този месец Комисията обяви, че ще емитира всички облигации на ЕС по инструмента SURE в размер до 100 милиарда евро като социални облигации и прие Рамка за социални облигации, която бе подложена на независима оценка.

За повече информация

Въпроси и отговори

Техническо съобщение за медиите

Рамка за социални облигации

Уебсайт на SURE

Уебсайт на ЕС като заемополучател