сряда, 23 септември 2015 г.

Енергетика: Новите технологии – пети стълб на Енергийния съюзЕвропейската комисия публикува актуализиран Европейски стратегически план за енергийните технологии (SET-Plan). Планът има за цел да ускори развитието на интегрирани стратегически енергийни технологии (SET), което е в изпълнение на 5-тия стълб за изграждане на Енергийния съюз. Енергийната стратегия на Съюза на Европейската комисия, приет през февруари 2015 г. разглежда научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността като пети стълб за изграждане на Енергийния съюз.
Стремежът е да  се намалят разходите чрез координиране на научните изследвания и  се финансират проекти, които подобряват новите технологии.
Планът SET насърчава научни изследвания и иновации, които могат да  допринесат за ефективната трансформация на европейската енергийна система към система с ниски въглеродни емисии. Насърчава се сътрудничеството между страните от ЕС, фирми, изследователски институции, както и в самия ЕС. Целта е да се ускорят усилията за въвеждане по-бързо на пазара на нови, ефективни и икономически конкурентни нисковъглеродни технологии.
По-специално, Планът SET:
 -Идентифицира 10 действия за научни изследвания и иновации, въз основа на оценка на нуждите на енергийните системи за трансформиране на енергийната система и отчита потенциала им за създаване на растеж и работни места в ЕС;
 -Определя действията по цялата иновационна верига, от фундаменталните научни изследвания до прилагането на технологиите на пазара, както по отношение на финансиране, така и от гледна точка на регулаторната рамка;
 -Адаптира структурите, създадени по силата на плана SET, за да се осигури по-ефективно взаимодействие с държавите-членки и заинтересованите страни;
 -Предлага да се измери напредъкът, като част от годишния доклад за отчитане напредъка на Енергийния съюз, чрез прилагане на общи ключови показатели за изпълнението (Key Performance Indicators (KPI’s)), също нивото на инвестиции в R & I, както и специфични KPI за измерване на напредъка по намаляване на разходите за приетите приоритети.
Повече информация за SET-Plan и новите технологии:
European Wind Initiative website
European Wind Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
Solar Europe Initiative website
European Solar Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European Electricity Grid Initiative website
European Electricity Grids Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European CO2 Capture, Transport and Storage Initiative website
European CCS Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
Sustainable Nuclear Initiative website
European Sustainable Nuclear Industrial Initiative Team  Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
European Industrial Bioenergy Initiative website
European Bioenergy Industrial Initiative Team Описание: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/themes/energy/images/pdf_icon.png
The Smart Cities and Communities Initiative website
Fuel Cells and Hydrogen (FCH) Joint Technology Initiative website
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар