понеделник, 7 септември 2015 г.

ГД „Конкуренция“ публикува „План за управление 2015 г.“


В рамките на политическите насоки на Комисията за постигане на растеж, особено място има провеждането на ефективна политика за конкуренция. ГД „Конкуренция“, (заедно с националните органи за конкуренция) има изключителната компетентност да  прилага правилата за конкуренция и се очаква да подкрепи действията на Комисията в развитието на приоритетните отрасли.
Наскоро ГД“Конкуренция“ публикува „План за управление 2015“, в който определя приоритетните сектори от икономиката, които ще подлежат на особено внимание от нейна страна при прилагане на правилата за конкуренция. ГД „Конкуренция“ декларира, че ще положи всички усилия, за да гарантира, че политиката на конкуренция на ЕС се води по начин, който улеснява пазарите да работят възможно най-добре. Те трябва да предоставят конкретни ползи за потребителите и предприятията. Политиката на конкуренция на ЕС трябва да насърчава също ефективността и иновациите, които водят до растеж и ползи за обществото като цяло.

През 2015 г. ГД „Конкуренция“ ще съсредоточи също дейността си по разкриване и предотвратяване на картели на пазара, установяване на злоупотреби с господстващо положение и антиконкурентни сливания, както и целенасочено и правилно прилагане на правилата за държавните помощи. Секторите и областите, които са най - значими и са в съответствие с политическите насоки на Комисията, ще са във фокуса по прилагане на правилата на конкуренция.Енергиен съюз

ГД „Конкуренция“ разглежда енергетиката като един от ключовите секторите, в които завършването на единния пазар ще донесе значителни ползи за потребителите и предприятията в Европа. Изграждането на Енергийния съюз, основан на енергийна ефективност, сигурност на доставките и устойчиво развитие, изисква инвестиции и развитие на енергийната инфраструктура. В същото време изграждането и развитието на енергийния съюз трябва да става при пълно зачитане и последователно прилагане на правилата на вътрешния пазар и конкуренция на ЕС. Това може да доведе до оценка на голям брой случаи за предоставени  държавни помощи от страна на държавите членки, както и необходимост от изработването на нови насоки. ГД „Конкуренция“ отбелязва, че повечето от националните механизми за подкрепа на производството на енергия от  възобновяеми източници, за развитие на капацитета за производство и инвестиции в инфраструктурата, включват държавна помощ. Прилагането на новите Насоки за държавна помощ за околната среда и енергетиката ще спомогне за по-добро насочване на държавната подкрепа за възобновяемите енергийни източници като същевременно ще се насърчава използването на субсидии за подобряване на междусистемните връзки и трансграничните  мрежи.

През 2015 г. ГД „Конкуренция“ ще продължи своята дейност по прилагане на антитръстовите правила (член 101 и 102 от ДФЕС)  във връзка с антиконкурентно поведение на предприятия в енергийния сектор. Ефективното прилагане на антитръстовите правила може да осигури справедлив и недискриминационен достъп до енергийната инфраструктура, да премахне бариерите пред свързването на пазарите и да насърчи конкуренцията както на национално равнище, така и между държавите членки, което ще  поддържа справедливи цени на енергията.

Това включва проучването на потенциалното изкривяване на пазара при докладването на цените на петрола и биогоривата и определянето на съответния бенчмарк от Агенцията за докладване на цените Price Reporting Agency. Ще продължи разследването срещу „Газпром“ за евентуална злоупотреба с господстващо положение на пазара за доставка на природен газ за Централна и Източна Европа. Ще продължат и двете антитръстови разследвания срешу „Българския енергиен холдинг” (БЕХ) за възможно затваряне и възпрепятстване на конкуренцията на националния пазар за газ и налагане на евентуални териториални ограничения при препродажбата на електрическа енергия, което може да раздели пазарите за електроенергия.

ГД „Конкуренция“ е активна и в сектор околна среда по специално при управление на отпадъците, където разследва потенциална злоупотреба от страна на ARA, която им господстващо положение на пазара за управление на отпадъци от опаковки в Австрия.


Свързан единен цифров пазар
ГД „Конкуренция“ ще работи за създаване на единен европейски цифров пазар. Колкото повече прогресира интеграцията на цифровия  пазар, толкова по-голяма е необходимостта от прилагане на правилата за конкуренция на ЕС, за да се гарантира справедлива равнопоставеност на всички дружества при предлагане на стоки и услуги он-лайн и в цифров вид в рамките на ЕС. Характерна черта на подобни иновативни и бързо развиващи се пазари е, че дадено предприятие бързо може да постигне господстващо положение на съответния пазар. По-специално, мрежовите ефекти могат да развият пазара в полза на конкретен играч, който е в състояние бързо да постигне почти монополно положение на пазара. В секторите, основани на знанието, ГД „Конкуренция“ ще продължи антитръстовото дело срещу Google, при което  ще отчете всички относими факти, необходими за окончателното приключване на това комплексно проучване.

Финансови услуги
Финансовите услуги са третата област, в която политиката на конкуренция е направила значителен положителен принос през последните години. ГД „Конкуренция” обявява, че ще остане активна  в сектора на финансовите услуги, поради системното значение и ролята на сектора за осигуряване на финансиране на реалната икономика.
До 2015г. структурите за  оздравяване на банковия сектор трябва да са в състояние да осъществяват оперативна дейност. Въпреки това, когато е необходимо, ГД „Конкуренция“  ще продължава да играе роля в преструктурирането на банките. Освен това ГД „Конкуренция“ ще продължи разследванията си спрямо антиконкурентни практики, които включват възможно манипулиране на референтните  показатели, предполагаемо тайно споразумение между някои банки за блокиране на обмена на информация с цел затваряне на пазара само за техните CDS, както и предполагаеми нарушенията в областта на плащанията. ГД „Конкуренция“ също възнамерява да играе активна роля при предстоящото създаване на добре регулиран и интегриран капиталов пазар. Според амбициите на Комисията до 2019г. трябва да се обединят капиталовите пазари на всички държави членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар