четвъртък, 29 ноември 2018 г.

Енергетиката е в основата на идеята на ЕК за „неутрална по отношение на климата икономика“


Европейската комисия съобщи, че е приела  дългосрочна стратегическа визия за просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. — „Чиста планета за всички“

Стратегията има за цел да покаже как Европа може да играе водеща роля за постигане на неутралност по отношение на климата чрез инвестиции в реалистични технологични решения, овластяване на гражданите и обединяване на усилията в особено важни области като индустриалната политика, финансите или научните изследвания, като същевременно осигури социална справедливост в името на един справедлив преход

В отговор на поканата на Европейския съвет от март 2018 г., визията на Комисията за неутрално по отношение на климата бъдеще обхваща почти всички области на политиката на ЕС, като тя е съгласувана с целите на Парижкото споразумение да се постигне задържане на покачването на температурата значително под 2 °C и продължава усилията то да се задържи до 1,5°С“. За ЕС да заема лидерска роля в глобален мащаб в стремежа към неутралност по отношение на климата означава самият ЕС да я постигне до 2050 г.

Целта на дългосрочната стратегия е не да се определят цели, а да се създаде виждане и чувство за посока, план за него, а също и да се осигури вдъхновение и възможност на заинтересованите страни, на научните работници, предприемачите и гражданите да развиват нови и иновативни промишлени сектори, предприятия и работни места. Ние имаме силен мандат от нашите граждани: Съгласно последното специално проучване на Евробарометър (от ноември 2018 г.) 93 % от европейските граждани вярват, че изменението на климата е резултат от човешката дейност и 85 % са съгласни, че борбата с изменението на климата и по-ефикасното използване на енергията могат да създават икономически растеж и нови работни места в Европа. От позициите на визията, която днес представяме, ЕС може да сподели с другите как заедно можем да запазим планетата си чиста, а също и по какъв начин е възможно преобразуването на нашата икономика и какви ползи то може да донесе.

В дългосрочната стратегия се обръща внимание на множеството възможности, достъпни за държавите членки, предприятията и гражданите, и как те могат да допринесат за модернизирането на нашата икономика и за подобряването на качеството на живот на европейските граждани. С нея се правят усилия да се гарантира, че преходът е социално справедлив, засилва се конкурентоспособността на икономиката и промишлеността на ЕС на световните пазари, като се осигуряват висококачествени работни места и устойчиво развитие в Европа и същевременно се подпомага справянето с други предизвикателства, например качеството на въздуха и загубата на биологично разнообразие.

Пътят към неутралната спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в седем стратегически области: енергийна ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни източници, чиста, безопасна и свързана мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика, инфраструктура и междусистемни връзки, биоикономика и естествено задържане (поглъщане) на въглерод, улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите емисии. Преследването на всички тези стратегически приоритети ще допринесе за превръщането на визията ни в реалност.


Покана за дебат

Европейската комисия приканва Европейския съвет, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет да разгледат визията на ЕС за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. С цел да се подготвят държавните и правителствените ръководители от ЕС да оформят бъдещето на Европа по време на Европейския съвет на 9 май 2019 г. в Сибиу, министрите във всички състави на Съвета, имащи отношение, следва да проведат обстойни ориентационни дебати за приноса на съответните им области на политиката към общата визия.

Дългосрочната стратегия е покана към всички институции на ЕС, националните парламенти, стопанския сектор, неправителствените организации, градовете и общините, а също и към гражданите, особено младежта, да вземат участие в усилията да се гарантира запазването на лидерската позиция на ЕС и да се изисква от другите международни партньори да правят същото. Настоящият информиран дебат в мащаба на целия ЕС следва да позволи на Съюза в началото на 2020 г. да приеме и представи на UNFCCC амбициозна стратегия, както се изисква съгласно Парижкото споразумение.

До края на 2018 г. държавите членки ще представят на Европейската комисия своите проекти на национални планове в областта на климата и енергетиката, които са от основно значение за постигането на целите за климата и енергетиката до 2030 г. и които следва да бъдат ориентирани към бъдещето и да вземат предвид дългосрочната стратегия на ЕС. Освен това все по-голям брой региони, общини и стопански асоциации изготвят собствени виждания за 2050 г., които ще обогатят дебата и ще спомогнат за изработването на отговора на Европа спрямо глобалното предизвикателство на изменението на климата.

В международен план, през следващата година ЕС следва да засили своето тясно сътрудничество с международните си партньори, така че всички страни по Споразумението от Париж да разработят и до 2020 г. да представят дългосрочни национални стратегии за времето до средата на века, като имат предвид представения неотдавна Специален доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) относно въздействието на глобалното затопляне с 1,5°C.

ЕК посочва, че представената визия се подкрепя и от публикувания доклад на  Независима експертна група на високо равнище по въпросите на пътищата за декарбонизация — консултативен орган към комисар Моедаш, който е посветен на ролята на научните изследвания и иновациите за постигането на целите на Парижкото споразумение и осигуряването на ЕС на конкурентно предимство в надпреварата към декарбонизация. 
За повече информация
Въпроси и отговори: Дългосрочна стратегия за чиста планета за всички 
Информационен документ за дългосрочната стратегия за намаляване на емисиите на парникови газове
Информационен документ за икономическия преход
Информационен документ за промишления преход
Информационен документ за социалния преход
Чиста планета за всички: дългосрочна стратегия — на уебсайта Европа, включително текста на съобщението на Комисията
Специално издание на Евробарометър 479 Бъдещето на Европа
Доклад от групата на високо равнище на Европейската инициатива за пътища за декарбонизация

Пресконференция

Няма коментари:

Публикуване на коментар