петък, 4 март 2011 г.

Енергетика: Третият енергиен пакет влезе в сила

От 3-ти март 2011 г. е в сила Третият енергиен пакет, което означава, че държавите-членки би следвало да са го транспонирали в националното си законодателство и да са предприели реални стъпки за либерализация на енергийните си пазари.
За съжаление България изостава  и нито е  въвела в националното си законодателство двете директиви- за електроенергия и газ, нито е създала независим регулаторен орган, от което следва, че е възможно да започне наказателна процедура срещу страната ни за неспазване на европейското законодателство.
За да улесни по-доброто разбиране на основните принципи, заложени в Третия енергиен пакет за вътрешния пазар на газ и електроенергия на Европейския съюз, Главна дирекция „Енергетика” на ЕК публикува въпроси и отговори, чрез които отново напомня кои са основните моменти и задължения за държавите-членки, при въвеждането и прилагането на европейското законодателство в областта на енергетиката:

Каква е целта на третия енергиен пакет?
Целта е да се направи енергийният пазар напълно ефективен и да се създаде единен европейски пазар за газ и електроенергия. Това ще помогне за задържането на цените на възможно най-ниски равнища и ще увеличи стандарта на услугите и сигурността на доставките.

Кога влиза в сила третият енергиен пакет?
Държавите-членки имаха достатъчно дълъг срок от  18 месеца, до 3 март 2011 г., за да успеят да транспонират двете директиви в националното си законодателство. Правилата са в сила от 3 март 2011 година.

Какво включва третият енергиен пакет?
Пакетът се състои от две директиви, първата е  относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (2009/73/ЕО), а втората директива е относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия 2009/72/ЕО) и три регламента, единият определя условията за достъп до газопреносни мрежи ((ЕО) № 715/2009), вторият  условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия ((ЕО) № 714/2009) и третият  за създаване на агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (Agency for the Cooperation of Energy Regulators ACER)((ЕО) № 713/2009). Пакетът беше приет през юли 2009 година.

Кои са новите моменти, които ще следват от прилагането на новия енергиен пакет?
    *Ефективно отделяне (unbundling) на производството на енергия и доставките от мрежата. По този начин ще се елиминират всички конфликти на интереси между тези дейности. Отделянето има за цел да попречи на операторите на мрежи да поставят в по-благоприятно положение на пазара собствените си  предприятия за производство и доставка на енергия.
    *По-голяма прозрачност на пазарите на дребно и укрепване на правилата за защита на потребителите.
    *По-ефективен регулаторен надзор от независими наблюдатели на пазара, националните регулаторни органи.
    *Създаване на Агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), която има задача да осигури ефективно сътрудничество между националните регулаторни органи и да взема решения по трансгранични въпроси.
    *По-добро трансгранично сътрудничество и инвестиции: създаването на нова Европейска мрежа на операторите на преносни системи ще позволи по-добро сътрудничество на европейско равнище между операторите  на електроенергийните  и газопреносни мрежи и ще доведе до създаване на  общи търговски и технически правилници и стандарти за сигурност.

Каква е ползата за потребителите?
Ефективната  конкуренция и правилното  регулиране ще предложат най-добрите условия за потребителите. Третият енергиен пакет въвежда  нови срокове, така че потребителите да могат действително да сменят  доставчика си в рамките на три седмици. Едно скорошно проучване на Европейската комисия, публикувано през ноември показва, че потребителите в ЕС могат да спестяват средно € 100 на година, ако преминат  на най-евтината предлагана и достъпна за тях електроенергия, но въпреки това само 12% са го направили.

Какви са операторите на преносни системи и защо трябва да се регулира дейността им?
Операторите на преносни системи (ОПС) са компании, които оперират мрежите, чрез които се транспортира газ и електричество. При електроенергията това са обикновено мрежите за високо напрежение, свързани към други държави-членки. В газовия сектор, това са големите тръбопроводи. Тъй като  преносните мрежи имат характеристиката на  естествени монополи, те трябва да бъдат предмет на регулиране.

Какво представлява принципът „достъп на трета страна до мрежата” ?
За да има ефективна конкуренция операторите на преносни мрежи трябва да гарантират  недискриминационен достъп до преносната мрежа на различни доставчици на електроенергия и газ, това е принципът достъп на трети страни (third party access (TPA). Условията за достъп до мрежите се регулират от националните регулаторни органи. Операторите на преносните системи (мрежи) трябва да прилагат и регулирани тарифи, така че да се избегне злоупотреба с господстващо положение, а също така те трябва да отговарят на специфични правила за отделяне.

Защо има нужда от отделяне на преносните мрежи?
Правилата за отделяне имат за цел да предпазят дружествата, които участват както в преноса на енергия, така  и в производството и/или доставката на енергия, да използват привилегированото си положение като оператори на преносната мрежа, за да  предотвратят или да пречат на достъпа на своите конкуренти до мрежата. „Отделянето (unbundling)”  изисква да бъдат ефективно отделени дейностите по пренос на енергия от производството и доставката й до потребителите.

Има ли различни модели за отделяне?
Да. Третият енергиен пакет предвижда три основни модела за отделяне: отделяне на собствеността (Ownership Unbundling (OU)), на независим оператор на система (Independent System Operator (ISO) и на независим оператор на преносна система (Independent Transmission Operator (ITO). При прилагането на правилата за отделяне от третия енергиен пакет, държавите-членки трябва да решат дали да въведат модела за изключително отделяне на собствеността, или да оставят на операторите на преносни системи  избора между различните модели.

Отделяне на собствеността
Ако държава-членка реши да наложи пълно разделяне на собствеността, всички интегрираните енергийни компании ще трябва да продадат своите газови и електроенергийни мрежи. В този случай, на компаниите по доставка и производство няма да  бъде разрешено нито да притежават мажоритарен дял в оператор на преносна система, нито да упражняват право на глас или да избират членовете на Управителния съвет. Компаниите по производство и доставка са свободни да решат на кого и на каква цена да продадат своите мрежи.
Редица големи вертикално интегрирани енергийни компании в Европейския съюз вече са процедирали по този начин. Например на електроенергийния пазар, Е. ОН и Vattenfall Европа са продали мрежите си за високото  напрежение в Германия, докато Endesa е продала активите на преносните си системи в Испания. На пазара на  газ, RWE и E. ON са продали активите на преносните си  системи в Германия, докато отново Endesa е продала активите за пренос и разпределение в Испания.

Независим системен оператор
При този модел  компанията за доставка все още може да притежава физическата мрежа, но тя трябва да предостави на независима компания правомощията да взима решенията относно оперативната дейност, поддръжка и инвестиции.

Независим оператор на преносна система
При този модел компанията за доставка може да притежава и експлоатира мрежата. Управлението на мрежата трябва да се предостави на дъщерно дружество на дружеството майка, което следва да има правомощията да взима всички финансови, технически и други решения, независимо от дружеството майка. Надзорният орган е отговорен за защитата на финансовия интерес на дружеството-майка, но не трябва да взима решения за оперативната дейност на дъщерното дружество.

Какъв е срокът, който трябва да се спази при отделянето?
Процесът по отделянето трябва да приключи до 3 март 2012 г.  В случай, че  преносната система се контролира от предприятие, от трета страна, крайният срок за сертифициране е 3-ти март 2013 година.

Има ли изключения при регулаторния режим за преносните системи?
Да. Това е възможно, за новите газови или електроенергийни инфраструктури. При условията, изброени в Третия енергиен пакет,  компетентният национален орган може да предостави освобождаване (пълно или частично) от някои задължения, включително и от задължението за достъпа на  трети страни, регулирани тарифи и отделяне, ако нивото на риска, свързан с инвестициите е такова, че инвестицията не би била направена, ако не се предостави освобождаване. Условията за получаване на освобождаване трябва да включват изискването, че инфраструктурата ще  засили конкуренцията и че самото освобождаване не трябва да възпрепятства конкуренцията.

Защо е, създадена новата агенция ACER?
През изминалите години, работата по създаването на един добре функциониращ вътрешен енергиен пазар на ЕС ясно показа, че националните енергийни регулатори и съществуващата консултативна група - на групата на европейските  регулатори за електроенергия и природен газ (European Regulator Group for Electricity and Gas (ERGEG) ERGEG) – не са достатъчни, за да се справят със задачите за регулиране на енергийните пазари на равнище Европейски съюз. Това е причината, довела до решението да се създаде независим орган със специални познания по техническите въпроси. Този нов орган -ACER - е независим от Комисията, националните правителства и от енергийните компании.
Какво ще се случи с ERGEG?
ERGEG ще бъде разпуснат през следващите месеци като дейност са изцяло поети от ACER.

Какво трябва да направи ACER ?
  *да изготви рамкови насоки за функционирането на трансграничните газопроводи и електрически мрежи. Въз основа на тези насоки операторите на газопроводи и електрически мрежи ще изработят конкретните правила;
    *да проверяват дали конкретните  правила са съгласувани с рамковите правила;
   *да правят преглед на изпълнението на десет годишния план на  целия ЕС за развитие на мрежата, както и на националните планове за развитие на мрежата;
    *да  решава  трансгранични въпроси, когато националните регулатори не могат да постигнат съгласие или са поискали  ACER да се намеси. Това включва начина, по който операторите могат да продават изгодно капацитетните си възможности по време на пиковите часове, когато търсенето е високо;
    *да прави  мониторинг на функционирането на вътрешния пазар, включително на цените на дребно, разполагаемият достъп до мрежата на електроенергията, произведена от възобновяеми източници и зачитането на правата на потребителите. Всяка година Агенцията ще публикува доклад за постигнатите резултати и може да предложи на Комисията и на Европейския парламент мерки, които да спомогнат за премахването на пречките пред изграждането на вътрешния пазар.

Кога ACER може да взима правно обвързващи решения?
В случай, че националните регулаторни органи не могат да постигнат споразумение за начина на регулиране на трансграничните енергийна инфраструктура, ACER ще взима решение за:
*разпределяне на ограничения капацитет на електрическите кабели и газопроводи между заинтересованите участници на пазара – "разпределение на капацитета" ("capacity allocation");
 *разпределяне на печалбите от продажбата на капацитет и такси за потребителите на кабели и газопроводи;
ACER могат да "освободят" нови трансгранични кабели за електроенергия и газови тръбопроводи от действието на някои от правилата за вътрешния енергиен пазар. Идеята за такова освобождаване е да се увеличи рентабилността на новия междусистемен електропровод, с цел преодоляване на някои рискове, които отблъскват инвеститорите. Но това е предмет на одобрение от Европейската комисия, която трябва да одобри всякакъв вид освобождаване от правилата на вътрешния пазар, включително и изключения, предоставени от националните регулаторни органи.

Как работи ACER?
Управлението на ACER се състои от директор Алберто Поточник, Управителен съвет (девет членове, избрани от Европейския парламент, Съвета и Комисията), както и Съвет на регулаторите (състоящ се от 27 членове, които са високопоставени служители от националните енергийни регулаторни органи) и апелативен състав (шест членове, назначени от Управителния съвет).

Какви са рамковите правила и мрежовите кодекси?
Всички електрически мрежи и газопроводи следва да действат в съответствие с определени правила, които да  регулират това кой може да използва мрежите за пренос на енергия през границата и при какви условия. Тези правила са свързани с аспектите на сигурността на мрежите и взаимното свързване, както и на условията за достъп на лица, различни от собствениците на инфраструктурата („достъп на трети страни ").
В рамковите насоки, които ACER ще разработи през следващите години, ще бъдат изложени основните принципи на правилата за управление на мрежата. Мрежовите кодекси се изготвят от Европейската мрежа от оператори на преносни системи (European Networks of Transmission System Operators (ENTSO-E и ENTSOG)) в съзвучие с принципите, които ACER определя в рамковите насоки. Мрежовите кодекси, може да се направят правно обвързващи чрез отделно решение на Комисията.

Кога ACER може да изготвя проекти на мрежови кодекси?
В изключителни случаи, когато ENTSOs не успеят да изготвят  мрежови кодекси, които да са в съответствие с рамковите насоки, самата ACER може да изготви мрежови кодекси.

Различни ли са задачите на ACER от тези на националните енергийни регулатори?
Задачите на ACER и тези на националните регулаторни органи се допълват, като ACER улеснява сътрудничеството между националните регулаторни органи, тъй като  нейната компетентност е свързана с трансграничната инфраструктура. Основната  задачата на  ACER е изготвянето  на рамковите насоки и (по изключение) на мрежовите кодекси, отнасящи се само до трансграничните инфраструктури, а не до чисто вътрешните кабели и тръбопроводи, които попадат в обхвата на компетенциите на националните регулатори.


Няма коментари:

Публикуване на коментар