събота, 7 март 2020 г.

Енергетика: Transgaz поема ангажименти да не ограничава износа на газ към България и Унгария


Европейската комисия прие за правно обвързващи  ангажиментите, предложени от Transgaz, съгласно антитръстовите правила на ЕС. Компанията ще предостави на пазара значителни гарантирани капацитети за износ на природен газ от Румъния към съседни държави-членки, по-специално Унгария и България.

Изпълнителният заместник-председател на ЕК Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: "Трансгаз се ангажира да предостави капацитет в междусистемните точки за увеличаване на износа на природен газ от Румъния за Унгария и България. Това ще насърчи свободния поток на газ на конкурентни цени в Югоизточна Европа и ще бъде още една стъпка към единен европейски енергиен пазар. Потребителите в целия регион ще се възползват от по-голяма сигурност на доставките на ключово гориво за достигане на крайната цел за неотделящ емисии енергиен микс, в съответствие с Европейския зелен пакт.

Какви бяха опасенията на Комисията

Комисията започна разследване през юни 2017 г., за да  да оцени дали Transgaz, контролиран от държавата оператор на газопреносна система в Румъния, е нарушил антифръстовите правила на ЕС чрез ограничаване на износа на природен газ от Румъния. По-специално Комисията беше загрижена, че Transgaz може да е прилагал ограничения чрез:

· недостатъчно инвестиране или забавяне на изграждането на инфраструктура за износ на газ;

·прилагане на междусистемни тарифи за износ на газ, които са направили износа икономически нерентабилен;

·използване на неоснователни технически аргументи като претекст за ограничаване на износа.

Тези ограничения може да са запазили или създали пречки пред трансграничния поток на природен газ от Румъния, един от най-големите производители на природен газ в ЕС, към Унгария и България, в противоречие с целта за интегриран енергиен съюз, където енергийните потоци следва свободно да се насочват  от конкурентните сили и въз основа на възможно най-доброто използване на ресурсите.

Ангажиментите

В съответствие с чл. 9 от Регламент (ЕО)№ 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (сегашни чл. 101 и 102 от ДФЕС)

Когато Комисията възнамерява да приеме решение, с което да изиска прекратяване на нарушение, а съответните предприятия предложат поемане на ангажименти за преодоляване на загрижеността, изразена по отношение на тях от Комисията в нейната предварителна оценка, Комисията може чрез решение да превърне тези ангажименти в задължителни за предприятията. Такова решение може да се приеме за определен срок, като в него се направи заключението, че повече не са налице основания за предприемане на действия от Комисията.“

В отговор на разследването на Комисията и установените проблеми за конкуренцията Transgaz предлага да поеме следните ангажименти, чрез които участниците на пазара ще имат достъп до значителен обем от капацитети за износ чрез междусистемните точки между Румъния и съседните държави България и Унгария:

По-конкретно, Transgaz се ангажира:

·да предостави на разположение минимален капацитет за износ от 1,75 милиарда кубически метра годишно в междусистемната точка между Румъния и Унгария (Csanádpalota). Този капацитет е равен на около една шеста от годишното потребление на газ в Унгария;

·да предостави минимален капацитет за износ на обща стойност 3,7 милиарда кубически метра годишно в две междусистемни точки между Румъния и България (Гюргево/Русе и Негру Вода  І/Кардам). Този капацитет обхваща повече от половината от годишното потребление на газ в България и Гърция;

·да гарантира, че тарифните предложения на дружеството към румънския националния енергиен регулатор  (ANRE) няма да дискриминират експортните и вътрешните тарифи, за да се избегнат междусистемни тарифи, които биха направили износа икономически нерентабилен;

·да се въздържа от използване на други средства за възпрепятстване на износа.

Поетите от Transgaz  окончателни ангажименти предвиждат значителен допълнителен капацитет в сравнение с първоначално предложените ангажименти от дружеството, по-специално за Унгария, като се включат капацитетите, предвидени за участъка от Румъния в първата фаза на проекта България-Румъния-Унгария-Австрия (" проект за газопровод "БРУА"). В резултат на това участието на Transgaz в този проект ще бъде предмет на правно обвързващи срокове.

Ангажиментите ще останат в сила до 31 декември 2026 г. Избран управител ще отговаря за наблюдението на изпълнението и спазването на ангажиментите.

Комисията приема,  че чрез изменените ангажименти ще се преодолеят проблемите пред конкуренцията, и поради това с решение ги е приема като  правно обвързващи за Transgaz.