петък, 28 март 2014 г.

Енергетика: Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежиВ Официален вестник на ЕС от 27.03.2014 г е публикуван


от 26 март 2014 година

за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

С регламента се установяват хармонизирани правила (мрежов кодекс) за балансирането при преноса на природен газ на равнище ЕС. Мрежовият кодекс трябва да осигури  на ползвателите на мрежата увереността, че могат да управляват салдото по баланса си в различни зони за балансиране в целия Съюз по икономически ефективен и недискриминационен начин. Прилагането на мрежовия кодекс за балансиране на газопреносните мрежи следва да спомогне за развитието на конкурентен краткосрочен пазар на газ на едро в Европейския съюз, който да може да осигурява възможност за предлагане на газ от всякакви източници. Предлагането и продажбата на природния газ следва да се осъществява чрез пазарни механизми, така че ползвателите на мрежата да могат да балансират балансовите си портфейли ефикасно, а операторите на преносните системи да могат да използват гъвкавите продукти за газ при балансирането на преносната мрежа.

Мрежовият кодекс е в допълнение на Регламент (ЕО) № 715/2009, където са определени правилата за създаване на недискриминационни условия на достъп до преносните мрежи за природен газ с оглед гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар на газ. С мрежовия кодекс се определят конкретните правила за балансирането на пазара на газ, в т.ч. свързаните с мрежата правила за процедурите по заявяване, таксите при дисбаланс, процедурите по сетълмент във връзка с таксата при дневен дисбаланс и оперативното балансиране между мрежите на операторите на преносни системи.

Националните регулаторни органи и операторите на преносни системи следва да вземат под внимание най-добрите практики и да работят за хармонизиране на процесите, свързани с прилагането на мрежовия кодекс. В съответствие с член 7 от Регламент(ЕО) № 713/2009 на Европейския парламент и на Съвета, Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори и националните регулаторни органи следва да гарантират, че правилата за балансиране се прилагат в целия Съюз по най-ефективния начин.

Регламентът  влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.  Той е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Регламентът се прилага от 1 октомври 2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар