четвъртък, 6 март 2014 г.

Антитръст: Картел при енергийните борсиГД „Конкуренция“ обяви още едно  решение за антитръстови нарушения от страна на енергийни борси. Вече писах за нарушението на румънската енергийна борса. Освен това нарушение, ЕК наложи също санкции с общ размер 5 979 000 млн. € на двете водещи  борси на спот пазара за електроенергия в Европа - EPEX Spot и Nord Pool Spotс, за участието им в картел на пазара на едро за електроенергия.
Енергийните борси са организирани пазари за търговия с електрическа енергия. Спот търговия означава търговия в краткосрочен план, в рамките на същия ден или на следващия ден (ден напред). Ролята на енергийните борси е изключително важна в процеса на либерализиране на енергийните пазари и са в основата на изграждането на вътрешния енергиен пазар. Те допринасят за ефективното функциониране на пазарите на електроенергия. Nord Pool Spot и EPEX Spot на практика се явяват в основата на пазара, където се продава електрическа енергия и се определя цената й. Например през 2012 г. общият оборот на енергийните борси в ЕС възлиза на € 40 милиарда. Изводът на Комисията е, че прилагането на антиконкурентни практики на това ниво, може сериозно да наруши и да изкриви конкуренцията на пазарите на електроенергия.
Nord Pool Spot оперира най-вече в скандинавските страни и Великобритания, а EPEX Spot в Германия, Франция, Австрия и Финландия.
Според  Хоакин Алмуния, заместник -председател на Комисията, отговарящ за политиката на конкуренция:"Във време, когато повечето европейски потребители са засегнати от покачващите се сметки за ток, аз съм особено доволен, че доведохме до край случая за споразумението за подялба на пазара  между EPEX и Nord Pool Spot и добавя „Това е особено важно, тъй като ЕС се стреми да изгради един истински интегриран енергиен пазар“. Той  обеща, че Комисията ще продължи да наблюдава тези пазари отблизо.
Нарушението се е осъществило в рамките на дискусиите за изграждане на единния вътрешен пазар за енергия, което следва да стане чрез пълното интегриране на националните пазари на електроенергия. В процеса на търсене на общ подход по отношение на прилаганите технически системи, които да се използват за трансгранична търговия, EPEX и NPS също така са де договорили  да не се конкурират помежду си и да разпределят европейските територии помежду си. С това споразумение за неконкуриране те са нарушили член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС ) и член 53 от Споразумението за ЕИП, които забраняват картелите . Те са извършили това нарушение по своя собствена инициатива и на свой риск. Нарушението е продължило най -малко седем месеца през 2011-2012. То приключва в момента, когато, Комисията и Надзорният орган на ЕАСТ извършват внезапни проверки в помещенията на дружествата. Картелът се е поддържал чрез организиране на срещи, телефонни и видео разговори и електронна поща.

Санкции
Борси
Санкция (€)
NPS (Норвегия)
2 328 000
EPEX (Франция)
3 651 000
Общо
5 979 000


Санкциите са определени въз основа на критериите заложени в Насоките  на Комисията относно санкциите от 2006 г. При определяне на размера на глобите, Комисията е взела под внимание стойността на продажбите на борсите на въпросните продукти в рамките на ЕИП, много сериозния характер на нарушението, географския обхват и продължителността на картела. Съгласно Известие на Комисията за постигане на споразумение при дела за картели Комисията намалява размера на санкциите, наложени на двете компании с 10% , тъй като те са признали  нарушението и са поели отговорността за участието си в картела.
Изявлението на комисаря по конкуренция.

Няма коментари:

Публикуване на коментар