четвъртък, 20 март 2014 г.

Енергетика: Нов регламент за нотифициране на инвестиционни проекти за изграждане на енергийна инфраструктураВ Официален вестник на ЕС от 20 март 2014 г. е публикуван
РЕГЛАМЕНТ(ЕС) № 256/2014  НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  И  НА  СЪВЕТА
от 26  февруари 2014  година
относно  нотифицирането  до  Комисията  на  инвестиционните  проекти  в  областта  на  енергийната инфраструктура  в  Европейския  съюз,  за  замяна  на  Регламент (ЕС,  Евратом)  № 617/2010  и  за отмяна  на  Регламент (ЕО) № 736/96  на  Съвета
Регламентът  въвежда обща  нормативна уредба  за  нотификация  до  Комисията  на  данни  и  информация за инвестиционни  проекти за енергийна инфраструктура в секторите  на течните  горива, природния газ, въглищата, електроенергията, включително електроенергията от  възобновяеми източници, електроенергията от въглища и лигнит, комбинираното производство на електроенергия и полезна топлоенергия, както  и  за инвестиционните  проекти  за  производство  на биогорива и за улавяне, пренос и съхранение на въглероден диоксид,  генериран  в  тези  сектори.
Държавите-членки също се задължават да  нотифицират  до  Комисията  данни  и информация  за  инвестиционните  проекти за междусистемни електро и газопреносни  връзки с трети държави. Съответните предприятия следва да са задължени  да  предоставят  такива  данни  и информация на  съответната  държава-членкиа.
Целта е чрез хармонизирана рамка за докладване на инвестиционните проекти, Комисията да разполага  с актуализирани  категории официални данни  и  информация, предоставяни  от държавите-членки.
Данните са необходими, за да може Комисията и нейната Служба за наблюдение на енергийния пазар да изработят цялостна  надеждна картина  за  развитието  на  инвестициите  в  областта  на  енергийната  инфраструктура  в Съюза, което  е  от  съществено  значение  за  развитието  на  енергийната  политика  на  Съюза, както  и  да даде възможност на Европейската  комисия  да  изпълнява  задачите  си  в  областта на  енергетиката.
С регламента се отчита, че новият  енергиен  контекст изисква  значителни инвестиции във  всички  видове  инфраструктура  във  всичките енергийни  сектори,  както  и  разработване  на  нови  видове инфраструктура  и  нови  технологии,  които  да  навлязат  на пазара. Затова ЕК трябва да има възможност да следи с по-голямо внимание инвестициите в енергийна инфраструктура  в Съюза, за да може на ранен етап да се предвиждат проблемите, да се насърчават  добрите  практики и да се постигне по-голяма прозрачност по отношение на  бъдещото  развитие на  енергийната  система  на  Съюза.
Нотификацията  на  данните трябва да се извърши до 1 януари 2015 г. и след това на всеки две години те трябва да се актуализират.
Въз основа на събраните данни Комисията, и по-специално  нейната Служба  за наблюдение  на енергийния пазар, ще изготвят периодичен междусекторен анализ на структурното развитие  и перспективите на развитие на енергийната система  на Съюза, а когато това е  целесъобразно,  по-подробен анализ  на  определени  аспекти  на  енергийната  система.
Анализът трябва да установява възможни инфраструктурни и инвестиционни несъответствия от гледна точка на постигане на баланс между търсенето и предлагането. Освен това той трябва да  допринася за повишаването  на  енергийната  сигурност.
Анализите ще се използват също от Европейския парламент, Съвета и Европейския  икономически  и социален  комитет  при  обсъждане на  европейската енергийна политика.
Регламентът влиза в сила на 20-тия ден от публикуването му в Официален вестник, задължителен  е в  своята цялост и  се  прилага  пряко  във  всички  държави-членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар