сряда, 5 март 2014 г.

Антитръст: ЕК наложи санкция на румънската енергийна борса за дискриминация на търговци на електроенергияЕвропейската комисия съобщи, че налага санкция в размер на 1 милион евро на енергийната борса на Румъния S.C. OPCOM S.A за злоупотреба с господстващо положение на националния пазар за търговия на енергийния спот пазар, което е в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
OPCOM е единствената енергийна борса в Румъния, чрез която се търгува електроенергия за деня или за ден напред.
В рамките на разследването на случая  Комисията установява, че за период от 5 години OPCOM дискриминира европейски търговци на електроенергия, регистрирани извън Румъния. Комисията оценява енергийната борса като ключов елемент за ефективното функциониране на енергийния пазар в конкурентни условия, което е в интерес на потребителите. Практиката на OPCOM да възпрепятства търговци на електроенергия от ЕС да участват на спот пазара, организиран от енергийната борса, представлява злоупотреба с господстващо положение на съответния пазар, тъй като създава бариери за навлизане на конкуренти на пазара. Подобни практики на дискриминация на участници на пазар представлява нарушение на европейските правила за конкуренция, по конкретно чл. 102 от Договора за функциониране на Европейския съюз. (ДФЕС)
Какви са злоупотребяващите практиките на OPCOM
От 2008 до 2013 г., OPCOM изисква от участниците на спот енергийния пазар да имат регистрация по ДДС в Румъния, отказвайки достъп до борсата на търговци, които имат регистрация по ДДС в друга държава членка.
В резултат на това изискване търговци от ЕС могат да навлязат на румънския пазар за търговия на едро с електроенергия, само ако имат седалище в Румъния. Това коства допълнителни разходи на търговците и ги поставя в неравностойно положение в сравнение с румънските им конкуренти. Дискриминацията на  търговците въз основа на националност или  мястото на установяване е в противоречие с основния принцип на Единния пазар за свободно движение на стоки и услуги.
От друга страна енергийните борси играят изключително важна роля на пазара на едро, предоставяйки публична пазарна информация за движението на цените на едро на електроенергията. Това е от решаващо значение за постигането на прозрачни и достоверни цени на електроенергията за пазарите на едро и дребно. Изисквайки  регистрация по ДДС, OPCOM създава изкуствена бариера за навлизане на пазара за търговци от ЕС, което намалява ликвидността на пазара на електроенергия на едро. Комисията установява, че броят на засегнатите търговци от това поведение на румънката енергийна борса е значителен. На енергийните борси, в съпоставими пазари, търговците без местна регистрация по ДДС представляват над 50% от участниците на пазара.
Премахването на бариерите за навлизане на пазарите на едро за електроенергия ще подобри ликвидността и ще стимулира конкуренцията, което ще доведе до натиск на  цените надолу. По този начин също ще се гарантира, че пазарът изпраща коректни ценови сигнали.

Комисията също така смята, че  дружеството майка на OPCOM - CNTEE Transelectrica SA носи отговорност за нарушението. Transelectrica е оператор на румънската електропреносна система.
Санкцията е в размер на € 1 031 000 и се налага на Transelectrica и OPCOM , които са солидарно отговорни за плащането й. Санкцията е изчислена въз основа на Насоките на Комисията относно глобите от 2006 г. При определяне на размера на санкциите, Комисията е взела под внимание съответните продажби на компанията в Румъния, отчела е сериозния характер на нарушението и неговата продължителност.
Повече информация за днешното решение може да се намери скоро в публичната версия на решението (след заличаване на търговската тайна) на уебсайта на ГД „Конкуренция“ на ЕК под номер на делото AT  39984.

Изявление на комисаря по конкуренция за случаяНяма коментари:

Публикуване на коментар