петък, 4 април 2014 г.

Енергетика: Съвместно изявление на Енергийния съвет ЕС - САЩ


На 2 април в Брюксел се проведе петият Енергиен съвет ЕС-САЩ под председателството на върховния представител на ЕС / заместник-председател Катрин Аштън, еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер, държавния секретар на САЩ Джон Кери, и американския заместник секретар на енергетиката Даниел Поунман. Министър Йоанис Маниатис на Министерството на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Гърция, представляващ ротационното председателство на ЕС.

Съветът по енергетика ЕС-САЩ представлява форум, на който се формулират, енергийните приоритети на ЕС и САЩ.

След срещата ЕС и САЩ направиха съвместно изявление.


1.В изявлението се посочват, че енергийния ще: насърчава развитието на прозрачни и сигурни световни енергийни пазари; насърчава политиката и регулаторното сътрудничество в областта на ефективното и устойчиво използване на енергията; провежда съвместни изследвания и разработки на чисти енергийни технологии. Според енергийния съвет тези действия следва да стимулират икономическия растеж и създаването на работни места, ще повишат сигурността на енергийните доставки и международното сътрудничество, и ще подчертаят важността и неотложността на решаването на глобалните предизвикателства в сектора на енергетиката и климата.


2.Енергийният съвет ЕС – САЩ счита, че развитието на кризата в Украйна  е извело на преден план опасенията за енергийната сигурност и доказва необходимостта от засилване на енергийната сигурност в Европа. Европейският съюз и Съединените щати отново потвърждават осъждането на незаконното анексиране на Крим от Русия. В общото изявление Европейският съюз и Съединените щати признават, че „нашите опасения за енергийната сигурност и тези на нашите приятели и партньори, представляват общи предизвикателства, и следва да се обмислят нови съвместни усилия за справяне с тези предизвикателства“. Съветът подчертава, че енергийните отношения с Русия трябва да се основават на принципа на взаимност, прозрачност, безпристрастност, недопускане на дискриминация, отвореност към конкуренция и продължаване на сътрудничеството за осигуряване на равни условия за безопасни и сигурни доставки на енергия.

3.Съветът потвърждава силната си подкрепа за усилията на Украйна да диверсифицира доставките си на природен газ, включително и чрез бързото повишаване на капацитета за обратен поток, по-голям капацитет за съхранение на газ, както и предприемане на решителни мерки, наскоро обявени с МВФ, за изграждане на конкурентна енергийна икономика. Съветът също така приветства твърдата решимост на украинското правителство да трансформира своята система на субсидирани цени за потребителите на енергия и чрез прилагане на целенасочени мерки да намали въздействието от нарастването на цените върху бедните и уязвимите потребители. ЕС и САЩ обявяват, че ще работят с Украйна и международните партньори, за да се приложат най-добрите международни практики, при предприемане на тези стъпки от страна на Украйна. Европейският съюз и Съединените щати също приветстват решимостта на украинското правителство да продължи политиката за енергийна ефективност, да гарантира прозрачността на пазара, и да започне дългоочакваното преструктуриране и реформиране на Нафтогаз. Съветът подчертава, че всички дългосрочни действия за подобряване на енергийната сигурност на Украйна трябва да се осъществяват в контекста на стратегическата визия за пълна интеграция на страната в европейския енергиен пазар. В този контекст Съветът потвърждава ангажимента си да работи с Украйна по законодателните и регулаторни реформи, необходими за осъществяването на тази визия и да подкрепи дългосрочното й развитие.

4.Съветът приветства усилията на ЕС и на неговите държави - членки направени по време на Европейския съвет от 20-21 март 2014 г. за разрешаване на въпроса за зависимостта на Съюза от външни доставки на енергия. Споменават се приетите мерки свързани с по-нататъшното разнообразяване на доставките и маршрутите, увеличаване на енергийната ефективност, интелигентни мрежи, подобряване на възможността за интеграцията на енергията от възобновяеми източници в мрежата и увеличаване на производството на местни енергийни ресурси. Освен това Съветът приветства перспективата за в бъдеще да се осъществява износ на втечнен природен газ от САЩ. От тези допълнителни глобални доставки ще се възползва Европа и други стратегически партньори. Съветът също така приветства преговорите за всеобхватно и амбициозно транс атлантическо търговско и инвестиционно партньорство Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), чието предстоящо приключване допълнително ще подчертае стратегическото значение на трансатлантическите отношения.


5.Съветът потвърждава ангажимента си да подкрепя усилията на ЕС за бързо завършване на общия интегриран европейски енергиен пазар, който ще гарантира по-голяма енергийна сигурност и по-конкурентни цени на енергията за всички държави- членки и съседните страни, членове на  Енергийната общност. Наскоро приетите проекти на ЕС от общ интерес, заедно с продължаващите усилия за разработване на хармонизирани мрежови кодекси и диверсификация на електроенергийните и газовите маршрути допълнително ще намали уязвимостта на държави-членки на ЕС от прекъсване на доставките. Съветът отбелязва, че развитието на междусистемните връзки и свързване на европейските мрежи за газ и електроенергия до 2015 година е от особена важност, тъй като по този начин ще се сложи край на всяко изолиране на държавите-членки от енергийния пазар. Освен това Съветът потвърждава важността на разработването на всички енергийни източници в отговор на задоволяване на търсенето в Европа, както и необходимостта от увеличаване на усилията за енергийна ефективност, като централен елемент в европейската енергийна стратегия.


6.Съветът потвърждава значението на Южния газов коридор относно гарантирането на доставките на газ в Европа, призовава за своевременно изграждане на специален, мащабируем газопровод, който да поддържа отворени опциите за допълнителни доставки, и се съгласява да проучи каква е необходимостта от инвестиции за укрепване на доставките на газ за Централна и Югоизточна Европа. Съветът също така приема плановете на Република Молдова за свързване на системите й за газ и електроенергия с мрежите на ЕС.

7.Съветът отбелязва общите цели на енергийната политика на ЕС и САЩ и подкрепя прехода към икономика с ниски въглеродни емисии. Съветът приветства плана за действие на президента Обама в областта на климата, както и разработения от ЕС климатичен и енергиен пакет на ЕС 2030 за справяне с основните източници на емисии на парникови газове в Съединените щати и съответно на Европейския съюз. По отношение на действията за климата след 2020, Съветът потвърждава взаимната си решимост да работи за приемането в Париж през 2015 г. на протокол, друг правен инструмент или съгласуван резултат с правна сила съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, приложим за всички страни, за укрепване на многостранния, основаващ се на правила режим. В този контекст, Съветът допуска да си сътрудничи по-нататък, за да отговори на необходимостта от диверсификация на горивата в бързо развиващите се икономики, както и отчита значението на прехода към конкурентни, безопасни и устойчиви нисковъглеродни енергийни системи, по-специално чрез по-нататъшно развитие и внедряване на възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, и разгръщане на улавянето и съхранението на въглеродния диоксид. Продължаването на иновациите и инвестициите в тези области ще доведе до ползи по отношение на спестяването на разходи за енергия и до нови работни места, и ще допринесе за борбата срещу изменението на климата. Съветът приветства факта и подчертава, че много страни и международни организации, включително Световната банка, ОИСР и Г-20 предприемат мерки за поетапно спиране на неефективните субсидии за изкопаемите горива. Съветът подчертава, че е важно да се обърне внимание на достъпа до енергия и проблемите с енергийната бедност в развиващите се страни, по начини, които са в съответствие с глобалния преход към икономика с ниски въглеродни емисии.

8.Съветът подчертава важността и значението на по-нататъшното сътрудничество на работните групи за технологии и политика към енергийния съвет, по-специално работата по интелигентните мрежи, съхранение на енергия, нови материали, включително и критични материали, ядрения синтез и водородни горивни клетки, а в рамките на работната група за развитие на технологиите - в областта на енергийната ефективност, ядрената безопасност, и неконвенционалните въглеводороди, както и за участие в международните инициативи за изследване на ядрената енергия.

9.В съвместното изявление в предвид същността на  глобалния характер на енергийната сигурност, ЕС и Съединените щати приветстват съобщението, че енергийните министри на G - 7 ще се срещнат скоро, за да обсъдят начини за засилване на колективната енергийна сигурност и да начертаят бъдещия път за сътрудничество. Съветът насърчава енергийните министри на страните от Г - 7 да обсъдят тези и други важни въпроси на енергийната сигурност на предстоящата им среща и да работят с ЕС и други стратегически партньори, за да се създаде действен и устойчив път, който да гарантира в бъдеще колективната енергийна сигурност.Няма коментари:

Публикуване на коментар