понеделник, 10 март 2014 г.

Държавна помощ: Покана за представяне на мнения по проект за нова атомна централа на Обединеното кралствоВ Официален вестник на ЕС от 7 март е публикувана покана за представяне на мнения от заинтересовани страни относно предоставяне на държавна помощ от страна на Обединеното кралство за изграждане на нова атомна електроцентрала Hinkley Point.
Поканата за представяне на мнения е съгласно член 108, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).
Заинтересованите страни могат да представят  мненията  си  в  срок от  един месец  от датата  на публикуване резюмето на Комисията и на  писмото, публикувано след резюмето.
Описание на мярката
Обединеното кралство възнамерява да  предостави  кредитна  гаранция  на  частен инвеститор, който да изгради атомна централа в Hinkley Point C.  Мярката  е  основана  на  частен  договор между правителството на Обединеното кралство и инвеститора – NNBG,  дружество,  изцяло притежавано  от Electricité de France.  Споразумението  е  в  предварителна  форма и ще бъде последвано от подробен договор. Мерките, включени  в споразумението,  целят да гарантират определени сигурни приходи за NNBG.
Помощта  се  предлага  в  две  форми:
NNBG  ще  получи  фиксирана  сума  приходи  за  произведената  от  него  продукция, чрез прилагане на т.н фиксирана цена (цена  на  упражняване). NNBG ще получи плащания  за разликата  между пазарната цена на електроенергията и фиксираната цена  в  договора  за  инвестиция.
Механизмът за изчисляване на разликата ще отчита електроенергията,  произведена  от NNBG и продавана  на пазара. Когато  референтната  цена,  по  която  се  продава  електроенергията,  е  по-ниска  от  фиксираната цена,  министърът  ще изплати  разликата  между  двете цени. По този начина NNBG ще получава гарантирани приходи  въз  основа  на фиксираната цена и  на количеството произведена  продукция.  В  обратния  случай,  когато  референтната  цена  е  по-висока  от  фиксираната, NNBG  ще бъде  длъжно да плати  разликата на министъра. Следователно и  в този  случай NNBG ще  получи  фиксирани  приходи  въз  основа на фиксираната цена и  на  количеството  произведена продукция.
Срокът  на  действие  на  договора  за  инвестиция  и  на договора  за  разликата в цените  е 35  години,  считано  от  първия  ден  на експлоатацията  на  атомната  електроцентрала. NNBG  ще  получи фиксирана цена в размер на 92,50 GBP за 1 MWh,  индексирана  спрямо инфлацията на потребителските цени и гарантираща норма  на  възвръщаемост  от 9,87 %  в  номинално  изражение  след данъчното  облагане.
Обединеното  кралство  твърди,  че  преследва  три  цели:  първо,  сигурност  на  доставките,  тъй  като  смята,  че  бъдещите  нива  на доставките  са  компрометирани  от  затварянето  на  старите  заводи и от  прехода  към  генериране на електроенергия  при  ниско  ниво на  въглеродни  емисии;  второ, намаляване на въглеродните емисии, тъй като атомните  електроцентрали могат да произвеждат базова електроенергия при  ниски  въглеродниемисии;  и  трето,  диверсификация  на  източниците  на  електроенергия.
Общата  сума  на  помощта  зависи  от  допусканията  за  бъдещите цени  на  едро,  както  и  от  дисконтовия  процент,  и  може  да варира  между  нула  и 17,6  милиарда GBP.

Оценка  на Комисията на  мярката
При оценка на мярката Комисията  стига до извода, че  мярката  включва  държавна  помощ  по смисъла  на  член 107,  параграф 1 от ДФЕС, тъй като  не  представлява  истинска  услуга  от общ икономически интерес и селективно поставя предприятие в по-благоприятно  положение, което заплашва  да  наруши  конкуренцията и да засегне търговията между  държавите  членки.
Комисията има сериозни съмнения, че мярката може да  бъде разглеждана  като  преследваща  общата  цел  за  сигурност  на доставките,  както  и  че  с  нея  може  да  се  преследва  целта  за намаляване  на  въглеродните  емисии.  Комисията  също  така  има  сериозни  съмнения  относно  необходимостта  от  държавна  помощ за  сектора  на  ядрената  енергетика,  както  и  относно  това,  че  комбинацията от кредитни  гаранции и договори  за разлика представлява  подходящ  инструмент.
Комисията също изразява сериозни  съмнения относно  това  дали  комбинацията  от мерки  за помощ,  по-специално  от  договор  за ценовата разлика,  предвиждащ индексиране  спрямо  инфлацията и  кредитна  гаранция,  е пропорционална  на  потенциалните  ползи  от  помощта.

И накрая, Комисията  смята, че мярката  може  да  наруши сериозно  конкуренцията  и  търговията  между  държавите  членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар