сряда, 19 март 2014 г.

Среща на Европейския съветНа 20 и 21 март в Брюксел ще се проведе поредната среща на Европейския съвет. Държавните глави на държавите членки ще обсъждат следните теми:
I.  РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И РАБОТНИ МЕСТА
A)  Европейски семестър
Европейският съвет ще отбележи края на първия етап от европейския семестър:
  като направи оценка на цялостния напредък в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за2013 г.;
  като даде насоки на държавите членки по отношение на техните програми за стабилност и конвергенция и техните национални програми за реформи през 2014 г. с оглед на изпълнението на приоритетите, залегнали в направения от Комисията годишен обзор на растежа, и в съответствие с решенията на Европейския съвет от декември 2013 г.
Въз основа на представения от Комисията междинен преглед Европейският съвет ще направи оценка на хода на изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и при необходимост ще даде насоки. 
Б)  Конкурентоспособност на промишлеността
Европейският съвет ще подчертае значението на стабилната и конкурентоспособна европейска промишлена база като двигател за икономически растеж и работни места. Като се позовава на неотдавнашното съобщение на Комисията, той ще изведе на преден план някои от основните въпроси, които трябва да бъдат разгледани, като разходите за енергия в промишленото производство, несъответствието между уменията и нуждите, инфраструктурното развитие, патентоването, световните вериги за създаване на стойност, „интелигентната“ специализация и главните базови технологии (КЕТ).
В)  Климат и енергетика
Европейският съвет ще проведе първоначален политически дебат въз основа на съобщението на Комисията относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 — 2030 година.  

Европейският съвет ще разгледа и степента на изпълнение на заключенията си относно енергетиката от май 2013 г.
II.  ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
Европейският съвет ще се спре на подготовката за предстоящата среща на високо  равнище ЕС — Африка и ще проведе задълбочен политически дебат по отношенията ни с Африка.
В зависимост от събитията е възможно Европейският съвет да засегне и други  конкретни външнополитически въпроси. 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар