неделя, 9 октомври 2016 г.

Енергетика:Мрежов кодекс определя правилата за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен токРегламент (ЕО) № 714/2009 определя правила за не дискриминационен достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия. Не дискриминационният достъп до мрежата е в основата на изграждането на напълно функциониращ взаимосвързан вътрешен пазар за електроенергия.

Освен това в член 5 от Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (част от Третия енергиен пакет) се изисква регулаторните органи на държавите членки да прилагат обективни и не дискриминационни технически правила, които да определят минимални изисквания за техническо проектиране и експлоатация по отношение на свързването към системата. С публикувания Мрежов кодекс се цели да се създаде общо разбиране за изискванията при присъединяване на системи за постоянен ток с високо напрежение (ПТВН) и модули от вида „електроенергиен парк“, чрез връзка за постоянен ток (ПТ).

Мрежовият кодекс е публикуван в Официален вестник на ЕС.

Регламент(ЕС) 2016/1447 на Комисията от 26 август 2016 година за установяване на Мрежов кодекс за изискванията за присъединяване към електроенергийната мрежа на системи за постоянен ток с високо напрежение и модули от вида „електроенергиен парк“, присъединени чрез връзка за постоянен ток

Целта е  държавите членки да прилагат хармонизирани правила и по този начин да се осигури ясна правна рамка за присъединяванията към мрежата, да се улесни търговията с електроенергия в целия Съюз, да се гарантира сигурността на системата, да се улесни интегрирането на възобновяеми източници на енергия, да се засили конкуренцията и да се даде възможност за по-ефективно използване на мрежата и ресурсите, в полза на потребителите.

Регламентът влиза в сила сила на 28 септември 2016 г.

Без да се засягат разпоредбите на член 4, параграф 2, буква б), член 5, член 75, член 76 и член 78, останалите разпоредби на регламента се прилагат три години след датата на публикуване (8 септември 2019 г).

Регламентът е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар