петък, 25 октомври 2019 г.

Енергетика: Дългата история на механизма за капацитет на Обединеното кралство


След 5 годишна сага приключи историята по одобряване на механизма за осигуряване на капацитет на Обединеното кралство от Европейска комисия.

През юли 2014 г. Европейската комисия одобрява на Обединеното кралство, в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи, механизъм за осигуряване на капацитет, чрез който се гарантира сигурността на доставките на британския пазар.

Решението на ЕК обаче се обжалва от пазарен участник пред Общия съд на ЕС.
През ноември 2018 г. Съдът  отменя решението (Case T-793/14) на Комисията, на процедурно основание.

Всъщност Общият съд не се произнася по същество за съвместимостта на схемата за осигуряване на капацитет на британския пазар с правилата на за държавни помощи на ЕС. Съдът отчита, че Комисията е трябвало да проведе  задълбочено разследване, за да събере повече информация относно някои елементи на схемата. Тези елементи са свързани по-специално с участието в схемата на потребители на енергия, които могат да предлагат да намалят консумацията си на електроенергия по време на недостиг на електроенергия на пазара (т. нар. оператори за управление на търсенето“demand response operators”).

Комисията обжалва решението на общия съд, но обжалването не спира изпълнението на решението.

Затова, за да отговори на изводите  на съда и след като отчита изразеното желание на Обединеното кралство да запази механизма за осигуряване на капацитет, Комисията започна задълбочено разследване през февруари 2019 г., за да преразгледа съвместимостта на механизма на Обединеното кралство  с правилата на ЕС за държавна помощ.

Разследването на Комисията

В рамките на задълбоченото разследване, комисията  получава и анализира информация и становища предоставени от 35 заинтересовани страни (включително производители на енергия, операторите на междусистемни електропроводи, операторите за управление на търсенето, асоциации на търговци, неправителствени организации и мрежови оператори).

Разследването на Комисията потвърждава, че схемата за осигуряване на капацитет на британския пазар за капацитет, за периода 2014-2024 е в съответствие с правилата за държавните помощи, по конкретно с Насоки относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика за периода 2014 — 2020 г.

По-специално, разследването потвърждава, че схемата е необходима, за да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия във Великобритания, и е в съответствие с целите на енергийната политика на ЕС и не нарушава конкуренцията на единния пазар. В рамките на разследването Комисията не е намерила никакви доказателства, че механизма би могъл да постави оператори за управление на търсенето или други доставчици на капацитет в неизгодно положение по отношение на участието им в схемата.

В изследването са идентифицирани и въпроси свързани с 5 годишното развитие на механизма за капацитет и влиянието върху развитието му на влезлия в сила нов Регламент (ЕС) 2019/943 на Европейския Парламент и на Съвета  от 5 юни 2019 година относно вътрешния пазар на електроенергия.

Обединеното кралство се ангажира да прилага някои подобрения на схемата за в бъдеще.


По-специално тези подобрения са свързани с:
  • намаляване на минималния праг за капацитет за участие в търговете;
  • прякото участие на чуждестранен капацитет; 
  • правила за участие на нови видове капацитет; 
  • достъп до дългосрочни договори; 
  • обема на търговете за година напред;   
  • спазване на новия Регламент (ЕС) 2019/943 .

Механизмът за осигуряване на капацитет на британския пазар има за цел да гарантира сигурността на доставките на електроенергия с оглед очакваното увеличение на търсенето на електроенергия и предстоящото закриване на значителен дял от производствените мощности.


Няма коментари:

Публикуване на коментар