четвъртък, 18 април 2024 г.

REMIT: Изменението на регламента влиза в сила от 7 май 2024 г.

 На 17 април 2024 г. в Официален вестник на Европейския Съюз е публикуван Регламент  (ЕС) 2024/1106 на  Европейския Парламент и на Съвета от 11 април 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) № 1227/2011 и (ЕС) 2019/942 във връзка с подобряването на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара за търговия на едро с енергия

Измененият REMIT влиза в сила от 7 май 2024 г.

Какво се изменя?

Измененият REMIT:

Въвежда нови мерки за по-добра защита на гражданите и бизнеса на ЕС от злоупотреби на енергийния пазар;

Въвежда по-тясно съответствие на правилата на ЕС относно прозрачността и целостта на енергийните пазари с тези на финансовите пазари.

Обхватът на REMIT се разширява. Например, вече обхваща и съхранението на енергия (електричество и газ), а разпоредбите за пазарна злоупотреба съгласно REMIT се прилагат и за финансови инструменти.

Обхватът на редовното наблюдение на ACER е разширен до платформи на ЕС, обхващащи пазари за балансиране на електроенергия, и следва да се предоставя повече информация за алгоритмичната търговия.

Реформата REMIT създава нова среда за разследвания и правоприлагане.

На ACER са предоставени правомощия за разследване на трансгранични случаи (включващи 2 или повече държави членки). Тези правомощия допълват правомощията за разследване на ACER и националните регулаторни органи (НРО), които работят в тясно сътрудничество.

Правоприлагането продължава да е на национално ниво. Правомощията за налагане на глоби и санкции за нарушения на забраните на REMIT или съществените задължения, включени в регламента, ще останат в правомощията на държавите-членки. 

Правомощията на ACER за правоприлагане са ограничени до възможността ACER да извършва разследвания или да изисква информация, напр. ако страна попречи на агенцията при проверка на място или не успее да предостави исканата информация, ACER може да наложи периодична глоба/санкция. На ACER също е възложено да приеме решения за лицензиране и отнемане на лицензи на платформи за вътрешна информация (IIP) и регистрирани механизми за докладване (RRM).

„Платформи за вътрешна информация (IPP)“ са интернет базирани платформи, където участниците на пазара могат да публикуват вътрешна информация. С изменения REMIT ще бъде задължително използването на IIP за разкриване на вътрешна информация.

„Регистрирани механизми за докладване (RRM)“ са субекти, които имат правомощието да подават на ACER данни и информация за транзакции от свое име (техни собствени данни) и/или да отчитат данни на други участници на пазара (в тези случаи те предоставят услуга). Разрешението е достъпно само за RRM, които са основани в рамките на Европейския съюз.

ACER също така следва да разработи и управлява платформа, служеща като специфична за сектора електронна точка за достъп до вътрешна информация, която се разкрива, както и дигитален референтен център за информация относно данните за енергийния пазар на едро в ЕС. 

Едно от задълженията на АСЕР е да разяснява новите промени и където е необходимо да изготвя насоки, отворени писма и др.

В тази връзка АСЕР публикува отворено писмо, в което прави първи преглед на основните промени, които ревизираният REMIT включва:

 -по отношение на задълженията за докладване на данни и уведомяване;

- каква е промяната в определението за „организиран пазар”;

- кога трябва да започне докладването на данни от регистъра за нареждания;

- как участниците на пазара, които пребивават или са установени в „трета държава“ (извън ЕС), трябва да предоставят информация за определения от тях представител в ЕС;

- как участниците на пазара трябва да уведомяват за използването на алгоритмична търговия и др.

Писмото би следвало да представлява интерес за всички заинтересовани страни, участващи в докладването на данни или които имат задължения за докладване съгласно REMIT: участници на пазара, регистрирани механизми за докладване (RRM), платформи за вътрешна информация (IIP), организирани пазари (OMP) и лица, които професионално организират или изпълняват транзакции (PPAETs).

В писмото, ACER също посочва какво очаква от докладващите страни, след като измененият регламент влезе в сила.

Какво предстои?

 ACER и Европейската комисия ще бъдат домакини на семинар (11 юни), на който ще се обсъжда прилагането на изменения REMIT и основните практически последици.

Регистрация за семинара  ТУК.

За да отрази новата правна рамка, ACER ще актуализира своите насоки към националните регулаторни органи (НРО) и докладващите страни относно прилагането на REMIT, до края на 2024 г. 

 ACER насърчава активното участие на заинтересованите страни както в прилагането на изменения REMIT, така и в създаването на документи с насоки на ACER.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар