четвъртък, 22 март 2012 г.

Обществени поръчки: Комисията предприема мерки срещу България заради неспазване на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната

Днес Европейската комисия съобщи, че предприема мерки, които да гарантират, че България спазва своите задължения по прилагането на правилата на ЕС относно обществените поръчки в областта на отбраната. Комисията е загрижена от факта, че страната не е изпълнила ангажиментите, произтичащи от

от 13 юли 2009 година
относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО, която урежда възлагането на поръчки за оръжие, муниции и военни материали (и свързаните с тях строителство и услуги) за целите на отбраната, както и за чувствителни доставки, строителство и услуги за целите на сигурността. Комисията счита, че ако директивата не се прилага изцяло във всички държави членки, то дружествата и данъкоплатците не могат да извлекат полза от по-лесния достъп до прозрачен, открит и по-конкурентоспособен пазар в областта на отбраната.
Споменатите правила са съобразени със спецификата на пазарите на оборудване за целите на отбраната и сигурността.
Според директивата до 21 август 2011 г. държавите-членки следва да приемат и публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата. Те следва незабавно да съобщят на Комисията текста на тези мерки.
Към момента България изостава с въвеждането на изискванията на директивата затова Комисията изпраща мотивирано становище до страната. Ако в срок от два месеца националните органи не представят задоволителни отговори, Комисията може да се обърне към Съда на Европейския съюз и да поиска налагането на финансови санкции.
Каква е целта на въпросното правило на ЕС?
С директивата на европейско равнище се въвеждат:
-справедливи и прозрачни правила, подпомагащи достъпа на дружествата до пазарите в областта на отбраната и сигурността в други държави от ЕС;
-гъвкавост на възложителите за договаряне на подробностите по елементите на сложни поръчки;
-възможност за възложителите да изискват от доставчиците гаранции за защитата на класифицираната информация от неразрешен достъп, както и за сигурността на снабдяването, така че въоръжените сили да получават доставките в срок — особено по време на криза или въоръжен конфликт.
Директивата обхваща специфични договори за възлагане на обществени поръчки в областта на сигурността и отбраната за:
-военно оборудване и свързаните с него строителство и услуги;
-чувствително оборудване, строителство и услуги в областта на сигурността, във връзка с които се налага достъп до класифицирана информация.
Възлагането на поръчки за неспециално и невоенно оборудване, строителство и услуги от възложители от сферата на отбраната и сигурността се урежда от Директивата относно обществените поръчки
Според Комисията мнозинството държави членки вече са приключили или приключват транспонирането на директивата, докато в България и Люксембург цялостният процес все още предстои и се извършва много бавно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар