четвъртък, 22 март 2012 г.

Цифрова телевизия: Комисията приканва България да гарантира открит и недискриминационен достъп до пазара на наземно цифрово радиоразпръскване

Днес Комисията съобщи, че България не се е съобразила с изискванията, заложени в Директивата за конкуренцията, когато през 2009 г. е предоставила наличните пет лота за наземно цифрово радиоразпръскване чрез две конкурсни процедури, като по този начин е ограничила без основание броя на предприятията, които могат да навлязат на този пазар. Нещо повече, критериите за подбор на конкурсните процедури са били непропорционални и следователно не са в съответствие с изискванията на Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. На кандидатите не е било разрешено да бъдат свързани с доставчици на съдържание (оператори на телевизионни канали), включително оператори, извършващи дейност само извън България, или с оператори на мрежи за радио- и телевизионно разпръскване.
Решението е под формата на мотивирано становище, втора стъпка в процедурата за нарушение съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). България сега разполага с два месеца да информира Комисията за мерките, които е предприела, за да отстрани нарушенията на правото на ЕС и да позволи ефективен достъп до българския сектор на наземно цифрово радиоразпръскване. Ако националните органи не отговорят по задоволителен начин в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе въпроса към Съда на Европейския съюз.
В същото време Комисията приветства обявеното неотдавна от България начало на тръжна процедура за разпределение на спектъра, както и приетите през декември 2011 г. изменения на законодателството, които ще позволят провеждането на нова тръжна процедура преди 1 септември 2013 г. Комисията очаква България да оповести условията на процедурата възможно най-скоро, така че потенциалните нови участници да могат да подготвят съответната документация, да бъдат подбрани и да навлязат на пазара преди датата, определена за приключването на аналоговото разпръскване — 1 септември 2013 г. Комисията заявява, че ще следи дали тръжните условия са в съответствие с директивите и дали позволяват ефективно навлизане на пазара на наземното цифрово радиоразпръскване.
Преходът от аналогово към цифрово радиоразпръскване до 2012 г. е една от целите на политиката на ЕС.
Тази промяна дава възможност за по-ефективно използване на радиочестотите и реорганизиране на значителен дял от спектъра за нови услуги („цифровия дивидент“). За да гарантира, че този процес ще доведе до навлизането на нови участници, които ще насърчат конкуренцията и ще предоставят по-голям избор на зрителя, Комисията следи да се спазват правилата относно ползването на допълнителния капацитет на спектъра, които са определени в Директивата за конкуренцията, Директивата за разрешение и Рамковата директива. Тези правила налагат правата за използване на радиочестотите да се предоставят чрез открити, прозрачни, обективни, недискриминационни и пропорционални процедури, без да се засягат целите от общ интерес.
Комисията се е намесвала в случаи на разпределение на радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и в други държави членки, например Италия и Франция.


Няма коментари:

Публикуване на коментар