сряда, 22 април 2015 г.

Антитръст: Комисията заподозря „Газпром“ за предполагаема злоупотреба с господстващо положение на пазарите на доставка на газ в Централна и Източна ЕвропаЕвропейската комисия съобщи, че е изпратила твърдение за извършено нарушение  до „Газпром“, в което се твърди, че някои от неговите бизнес практики на пазарите за газ в Централна и Източна Европа представляват злоупотреба с господстващото му  положение в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.
След проведеното разследване, предварителното мнение на Комисията е, че „Газпром“ нарушава антитръстовите правила на ЕС посредством цялостна стратегия за разделяне на газовити пазари в централна и Източна Европа, например като ограничава възможността на своите клиенти да препродават закупения газ през граница. Това може да е позволило на „Газпром“ да налага несправедливи цени в някои страни от ЕС. Освен това е възможно „ Газпром“ да е злоупотребил с господстващото си пазарно положение като е поставял доставките на газ в зависимост от получаване на несвързани ангажименти от търговците на едро по отношение на инфраструктурата за пренос на газ.
„Газпром“ разполага с 12 седмици, за да отговори на направените твърдения за нарушение. Той може да поиска и устно изслушване, за да представи своите аргументи. Комисията ще зачете в пълна степен правото на защита на „Газпром“ и ще разгледа внимателно неговите коментари преди да вземе решение. Изпращането на твърденията за нарушение  не предрешава крайния изход от разследването.

Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестагер заяви: 
„Газът е стока от първа необходимост в нашето ежедневие: с него се отопляват домовете ни, използваме го за готвене и за производството на електроенергия. Ето защо поддържането на честна конкуренция на европейските газови пазари е от изключителна важност. Всички дружества, които оперират на европейския пазар, без значение дали са европейски или не, трябва да спазват правилата на ЕС. Опасявам се, че „Газпром“ нарушава антитръстовите правила на Съюза като злоупотребява със своето господстващо положение на пазарите на газ в ЕС. Смятаме, че е възможно той да е създал изкуствени пречки, възпрепятстващи свободния поток на газ от някои страни от Централна и Източна Европа към други, което вреди на трансграничната конкуренция. Поддържане на разделени национални пазари на газ също така е позволило на „Газпром“ да налага цени, които на този етап считаме за несправедливи. Ако опасенията ни се потвърдят, „Газпром“ ще трябва да понесе правните последици от своето поведение.“
На този етап от разследването Комисията констатира, че:

„Газпром“ е господстващият доставчик на природен газ в редица държави от Централна и Източна Европа. В контекста на нейното разследване предварителното мнение на Комисията е, че „Газпром“ възпрепятства конкуренцията на пазарите на доставка на газ в осем страни от ЕС (България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия). Комисията счита, че „Газпром“ прилага цялостна стратегия на злоупотреба в тези пазари на доставка на газ, по-конкретно:
  • „Газпром“ налага териториални ограничения в споразуменията си за доставка с търговци на едро и някои промишлени клиенти в горепосочените страни. Тези ограничения включват забрани за износ и клаузи, налагащи закупеният газ да се използва на конкретна територия (клаузи за местоназначение). „Газпром“ използва и други мерки, които предотвратяват трансграничния поток на газ, като задължава търговците на едро да получават съгласието на „ Газпром“, за да изнесат газ и отказва при определени обстоятелства да променя мястото, където трябва да се достави газа. Комисията счита, че тези мерки пречат на свободната търговия с газ в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
  • Тези териториални ограничения могат да доведат до по-високи цени на газа и позволяват на „Газпром“ да провежда несправедлива ценова политика в пет страни от ЕС (България, Естония, Латвия, Литва и Полша), като налага цени на търговците на едро, които са значително по-високи в сравнение с разходите на „Газпром“ или с референтни цени. Тези несправедливи цени се дължат отчасти на ценообразуващите формули на „Газпром“, по които цените на газа в договорите за доставка се индексират по цените на кошница от петролни продукти и които неоправдано облагодетелстват „Газпром“ от неговите клиенти.
  • Възможно е „Газпром“ да използва своето господстващо пазарно положение като поставя доставките на газ за България и Полша в зависимост от получаване на несвързани ангажименти от търговците на едро по отношение на инфраструктура за пренос на газ. Така например, доставките на газ са били поставени в зависимост от инвестиции в проект за газопровод, подкрепян от „Газпром“, или от съгласието „Газпром“ да засили своя контрол върху даден газопровод.

Според предварителните констатации на Комисията тези практики представляват злоупотреба с господстващото пазарно положение на „ Газпром“, което е забранено по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Ако бъде потвърдено, подобно поведение пречи на трансграничната продажба на газ в рамките на единния пазар и по този начин води до намаляване на ликвидността и ефективността на пазарите на газ. То създава изкуствени бариери пред търговията между държавите членки и води до по-високи цени на газа.


История
Комисията откри официална процедура срещу „Газпром“ на 31 август 2012 г. „Газпром“ е господстващият доставчик на природен газ във всички държави от Централна и Източна Европа с пазарен дял над 50% в повечето от тях, а в някои страни дори до 100%.
Член 102 от ДФЕС забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара, която може да засегне търговията между държавите членки. Начинът на прилагане на тази разпоредба е посочен в Антитръстовия Регламент (Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета), който може да се прилага както от Комисията, така и от националните органи по конкуренция на страните от ЕС.
Изложението на възраженията е формален етап от разследванията на Комисията на предполагаеми нарушения на антитръстовите правила на ЕС. Комисията информира писмено засегнатите страни за повдигнатите срещу тях възражения и страните могат да отговорят писмено на тези възражения. Адресатите могат да проверят документите в преписката по разследването на Комисията, да отговорят в писмена форма и да поискат устно изслушване, за да представят своите коментари пред представители на Комисията и на националните органи по конкуренция.
Комисията взема окончателно решение след като страните са упражнили правото си на защита.
Няма законоустановен срок, в който Комисията следва да приключи антитръстови разследвания на антиконкурентно поведение. Продължителността на разследванията в областта на антитръста зависи от редица фактори, като сложността на случая, степента, до която засегнатото предприятие съдейства на Комисията и упражняването на правото на защита.
Повече информация за делото в публичния регистър на ГД“Конкуренция“ на ЕК, под дело номер 39816.

Няма коментари:

Публикуване на коментар