петък, 19 юни 2015 г.

Антитръст: Комисията подлага на пазарен тест ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) относно българския пазар на електроенергия на едроЕвропейската комисия отправя покана за представяне на становища от заинтересованите страни относно ангажиментите, предложени от държавния „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) в отговор на свързаните с конкуренцията опасения относно поведението на БЕХ на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България.

Комисията изрази опасения, че БЕХ — вертикално интегрирано енергийно дружество, което е историческият оператор в сектора, възпрепятства конкуренцията на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България. По-специално, възможно е БЕХ да препятства препродажбата на електроенергия чрез налагане на териториални ограничения на търговците, в нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

В отговор на опасенията на Комисията БЕХ предложи да създаде независима енергийна борса в България и да осигури ликвидността на пазара „ден напред“ на тази борса. Ако пазарният тест потвърди, че ангажиментите са подходящо решение в отговор на опасенията ѝ, свързани с конкуренцията, Комисията може да направи ангажиментите правно обвързващи за БЕХ.

Предложени ангажименти

За да разсее опасенията на Комисията, БЕХ предлага:

  • да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с експертен опит в оперирането на енергийни борси;

  • да предлага предварително определени количества електроенергия на пазара „ден напред“ на новата борса в продължение на пет години;

  • да гарантира независимостта на енергийната борса, като прехвърли контрола върху нея на българското Министерство на финансите.

Ангажиментите имат за цел:

  • да се гарантира, че предварително определените количества електроенергия се продават на анонимен принцип;

  •  да се създаде ликвидност на борсата;

  • да се подобри прозрачността на нерегулирания пазар на електроенергия на едро в България; както и

  • да се насърчи интеграцията на българския пазар на електроенергия на едро със съседни пазари.

Обобщение на предложените ангажименти е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Заинтересованите страни могат да представят мненията си в срок от един месец от датата на публикуване. Пълният текст на ангажиментите може да бъде намерен  ТУК.История на случая

През декември 2012 г. Комисията образува антитръстово производство във връзка с поведението на БЕХ на пазара на електроенергия на едро в България.

През август 2014 г. Комисията прие изложение на възраженията, в което представи своите опасения, свързани с конкуренцията, че е възможно БЕХ да препятства търговците свободно да решават къде да продават електроенергията, закупена от БЕХ, по-специално чрез включване на териториални ограничения в договорите за доставка на електроенергия на дъщерните му производствени дружества. Ако се установи, че е налице такова поведение, то би било в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява злоупотребата с господстващо положение на пазара.

Ако пазарният тест покаже, че ангажиментите представляват задоволително решение в отговор на свързаните с конкуренцията опасения на Комисията, тя може да приеме решение, с което да превърне ангажиментите в правно обвързващи за БЕХ (по силата на член 9 от Регламент № 1/2003 относно антитръстовите правила на ЕС). Такова решение не би заключило, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но то правно обвързва БЕХ да спазва ангажиментите, които е предложил.

Ако дружество наруши подобни ангажименти, Комисията може да наложи глоба в размер до 10 % от световния оборот на дружеството, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила на ЕС.

Повече информация, включително пълната неповерителна версия на ангажиментите, може да бъде намерена в публичния регистър на делата, поместен на сайта на Комисията относно конкуренцията, под дело номер 39767.

Няма коментари:

Публикуване на коментар