петък, 29 май 2015 г.

Банки: Комисията изисква от България да прилага правилата на ЕС за възстановяване и преструктуриране на банкитеЕвропейската комисия поиска от България, Чешката република, Франция, Италия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Малта, Полша, Румъния и Швеция да приложат изцяло Директива (2014/59/EU) за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ), която е един от основните елементи на банковия съюз. Банковият съюз има за цел да създаде един по-сигурен и по-стабилен финансов сектор след финансовата криза.
Крайният срок за транспониране директивата в националното законодателство е 31 декември 2014 г.
Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява вторият етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца България  не изпълни своите ангажименти, Комисията може да реши да предяви иск срещу нея пред Съда на ЕС.
Директивата за възстановяване и преструктуриране на банките (ДВПБ) е приета през пролетта на 2014 г. Тя осигурява на органите в държавите членки всеобхватни и ефективни мерки за предприемане на действия спрямо изпаднали в затруднение банки на национално равнище, както и механизми на сътрудничество за справяне с трансгранични банкови фалити. Целта е да се гарантира, че банките, намиращи се на прага на несъстоятелността, ще могат да бъдат преструктурирани без да се налага данъкоплатците да плащат за спасяването на изпаднали в затруднение банки с оглед запазване на финансовата стабилност. Вместо това тези правила предвиждат разходите да бъдат пропорционално покрити от акционерите и кредиторите на банките чрез механизма за „споделяне на загубите“.
Съгласно ДВПБ от банките се изисква да изготвят оздравителни планове за преодоляване на финансовите затруднения. На органите също се предоставя набор от правомощия за намеса в дейността на банките с цел да се предотврати изпадането им в несъстоятелност. Ако банките действително са изправени пред фалит, органите разполагат с широки правомощия и инструменти за тяхното преструктуриране, като загубите се разпределят сред акционерите и кредиторите при следване на ясно определена последователност. Органите разполагат с правомощия да прилагат планове за преструктуриране на фалирали банки, така че те да запазят своите най-важни функции без да се налага данъкоплатците да плащат за тяхното спасяване.
Съществуват конкретни разпоредби за това как органите на държавата по произход и приемащата държава във връзка с банкови групи следва да си сътрудничат на всички етапи на трансграничното преструктуриране — от планирането на режима на преструктуриране до самото преструктуриране, като на Европейския банков орган е отредена важна роля за координация и медиация при разногласия.
В процес на създаване са също така национални фондове за преструктуриране. От 2016 г. тези фондове в държавите членки от еврозоната ще бъдат заменени от Единния фонд за преструктуриране.
ДВПБ се допълва от технически правила, разработени от Европейския банков орган в редица области, включително конкретни изисквания за информиране във връзка с плановете за възстановяване и преструктуриране и осигуряване на точни оценки на активите и загубите към момента на преструктуриране.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар