сряда, 16 декември 2015 г.

Антитръст: „Български енергиен холдинг“ пое ангажимент да отвори за конкуренция българския пазар на едро на електрическа енергияЕвропейската комисия съобщи, че е приела решение, с което правно обвързва ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг“ (БЕХ). Решението е  във връзка с производството на Комисията срещу БЕХ за злоупотреба с господстващо положение на пазара на едро за електроенергия по смисъла на чл. 102 от ДФЕС.
Комисарят по политиката в областта на конкуренцията Маргрете Вестегер заявява:


„Териториалните ограничения, които разделят енергийните пазари по протежение на националните граници, ни пречат да постигнем истински европейски енергиен съюз. Днешното решение ще сложи край на тези ограничения в България и ще направи българския пазар на едро на електроенергия по-открит и прозрачен.“
 Опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията

В своя анализ Комисията определя държавното предприятие БЕХ като исторически енергиен оператор в България.  Комисията имаше опасения, че БЕХ може да е злоупотребило с господстващото си положение на пазара на доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени (т.е. нерегулирани цени) в нарушение на антитръстовите правила на ЕС (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ДФЕС). По-специално Комисията проучи клаузите на договорите за доставка на електроенергия, сключени между дъщерните производствени дружества на БЕХ и трети страни (напр. търговци), които налагат ограничения за това къде тези трети страни могат да препродават електроенергията, закупена от БЕХ.

Ангажиментите на БЕХ

За да отговори на опасенията на Комисията, БЕХ пое ангажимент да предлага определени количества електроенергия на независим организиран  пазар "ден напред" на новосъздадена енергийна борса в България. Енергийните борси гарантират анонимното търгуване на електроенергия (т.е. продавачът не може да проследи електроенергията, която продава). По този начин се предотвратяват териториалните ограничения за препродажба,  налагани от страна на продавача.
По-конкретно, БЕХ се ангажира да създаде енергийна борса с помощта на независима трета страна, притежаваща експертен опит в тази област, и да прехвърли контрола върху собствеността на новата енергийна борса на българското Министерство на финансите.
Комисията счита, че прилагането на  тези мерки ще гарантират независимостта на енергийната борса.
В допълнение към това и за да се гарантира ликвидността на борсата, БЕХ се ангажира да предлага определени в решението на Комисията  минимални количества електрическа енергия на българската енергийна борса за период от пет години. Тези количества ще бъдат предлагани за продажба на пазара ден напред с максимална резервирана цена, основана на пределните разходи на дъщерните производствени дружества на БЕХ. Предлаганите количества ще варират за всеки отделен час в съответствие с модела на потребление на електроенергия в България.
След като подложи на пазарен тест ангажиментите, първоначално предложени от БЕХ, Комисията е удовлетворена, че тези ангажименти ще отговорят на нейните опасения относно конкуренцията. Те ще улеснят търговията с електроенергия, ще подобрят ценовата прозрачност на пазара и ще насърчат интеграцията на българския пазар на едро на електрическа енергия с пазарите на съседните държави.
Ето защо Комисията прави ангажиментите задължителни от правна гледна точка за БЕХ и неговите дъщерни дружества.
С поетите ангажименти се прекратяват ограниченията на конкуренцията на пазара на едро на електрическа енергия в България.


История на производството срещу БЕХ

На 27 ноември 2012 г. Комисията откри официална процедура, за да разследва дали БЕХ злоупотребява с господстващото си положение на пазара на едро на електрическа енергия в България и през август 2014 г. изпрати изложение на възраженията. Първоначалните ангажименти на БЕХ бяха подложени на пазарен тест през юни 2015 г.

В отделно разследване Комисията проучва дали БЕХ и неговите дъщерни дружества „Булгаргаз“ — за доставка на газ, и „Булгартрансгаз“ — за газова инфраструктура, възпрепятстват достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. Комисията откри официална процедура през юли 2013 г. и през март 2015 г. изпрати изложение на възраженията.

Член 9 от Регламента за изпълнение на правилата за конкуренция на ЕС (Регламент № 1/2003) позволява на Комисията да приключи антитръстови производства с решение, като направи правно обвързващи ангажиментите, предложени от дружеството. В решението не се приема, че е налице нарушение на антитръстовите правила на ЕС, но се задължават поелите задълженията дружества да спазват предложените ангажименти. Ако дружеството наруши ангажиментите, Комисията може да наложи санкция в размер до 10 % от световния оборот на предприятието, без да се налага да установява нарушение на антитръстовите правила.
Кратко представяне на решенията относно ангажиментите по член 9 може да бъде намерено тук.
Повече информация, включително пълната неповерителна версия на ангажиментите, ще може да бъде намерена на сайта за конкуренцията на Комисията в публичния регистър на делата под дело номер 39767, след като се заличат данните, представляващи търговска тайна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар