сряда, 21 септември 2016 г.

Съобщения: Насоки за гарантиране неутралността на мрежатаBEREC (Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения) публикува Насоки, с които да улесни националните регулаторни органи (НРО) при прилагане на европейските правила за неутралност на мрежата. Насоките са изготвени  в съответствие с член 5 (3) на

Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза

Насоките представляват препоръки и разясняват как НРО трябва да изпълняват задълженията си в съответствие с чл. 3 и 4 от регламента. Те трябва да следят отблизо и да  гарантират спазването на правилата за защита на еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до Интернет и свързаните с това права на крайните ползватели. Прилагането на насоките трябва да допринесе за последователното прилагане на регламента, като по този начин се осигури регулаторна сигурност на участниците на пазара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар