неделя, 18 септември 2016 г.

Енергетика: Енергийно сътрудничество между страните от Централна и Югоизточна Европа – успехи и предизвикателства

През 2015 г. стартира инициативата за по-тясно енергийно сътрудничество между държавите от Централна и Югоизтична Европа Central and South-Eastern European Gas Connectivity (CESEC). Основната цел на това сътрудничество е да се постигне по-добра свързаност на газопреносните мрежи в региона.

На 9 септември 2016 г. в Будапеща се проведе поредната среща на създадената за целта работна група на високо равнище. На срещата са участвали заместник-председателят на Европейската комисия Марош Шефчович, комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете и енергийните министри на 12 страни от ЕС и Енергийната общност в Централна и Югоизточна Европа. Направен е анализ на постигнатото до момента и са подписани важни споразумения за изграждане на необходимата инфраструктура и продължаване на регионалното  сътрудничество.Постигнати успехи

 • подписано е споразумението за отпускане на безвъзмездни средства за изграждането на газопровода България-Румъния-Унгария-Австрия (БРУА) в рамките на Механизма за свързване на Европа на стойност 179 млн. евро;
 • правителствата и операторите на преносни системи (ОПС) от Гърция, България, Румъния и Унгария са подписали съвместни изявления за сътрудничество по газови проекти по т. нар. „вертикален коридор“;
 • ОПС от Украйна, Румъния, България и Гърция са подписали  меморандум за разбирателство относно обратните потоци по Трансбалканския газопровод;
 • отчетена е значимостта на междусистемната  газова връзка между България и Румъния и проекта за укрепване на българската мрежа в подготовка за нови междусистемни връзки със съседните страни;
 • поети са ангажименти за бързо завършване на още четири приоритетни проекта за развитие на газовия пазар в региона – терминал за втечнен природен газ в Хърватия и свързваща инфраструктура до Унгария, междусистемна газова връзка Гърция – България и междусистемна газова връзка България – Сърбия.


Нови области на сътрудничество

Министрите от страните на Централна и Югоизточна Европа са  решили сътрудничеството в рамките на CESEC да обхване нови области с цел изграждане на регионален пазар на електроенергия, както и подобряване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия в региона.Предизвикателства пред развитието на газовия пазар в региона1.Регулаторни въпросиНа срещата е приет план за действие по регулаторни въпроси. Планът за действие се състои от списък на специфични регулаторни мерки, които държавите-членки трябва да изпълнят, за да гарантират пълното и ефективно прилагане на хармонизираните правила на ЕС в областта на природния газ, както и пълното прилагане на разпоредбите на Третия енергиен пакет.


Всички действия предвиждат конкретни срокове и отговорни лица за всяка държава-членка. Държавите-членки са се съгласили да направят всичко възможно, за да спазят сроковете и да докладват за задачите с изтекъл краен срок.
Крайната цел е да се постигне  гладко функциониране на съществуващата и планираната инфраструктура в региона и да се подобри функционирането на пазара.


Списък с мерките, които България трябва да предприеме и конкретните  сроковеОписание на проблема
Коментар
Отговорник
Срок
Съответствие на националното законодателство с Третия енергиен пакет – текущ преглед


Министерство на енергетиката
Постигане на пълно съответствие до 31 декември 2016 г.
Не може да се резервира капацитет при междусистемните връзки (интерконектори) / оперативна съвместимост
Не се прилага мрежовия кодекс по отношение на
споразуменията за взаимно свързване
Interconnection agreements
(IA)
Подписано  IA между „Булгартрансгаз“ (БТГ)-DESFA на 24 юни 2014 г., ефекстивно от 1 юли 2016 г-1 окотмври 2016 г.
- Текуща работа по IA БТГ -Transgaz за (Transit 2 и 3 тръбопровод) (Transit 1 подписан 14-ти юли, 2016)
- Работата по IA между БТГ-GAMA (БЮРМ) и БТГ-BOTAS (TR)- да  стартира от септември 2016

БТГ и неговите партньори –ОПС, както и КЕВР и регулаторите от съседните страни
- Удължаване на IA БТГ-DESFA ефективно 1ви октомври, 2016 от септември 2016
- Усилия за финализиране на  IA БТГ-GAMA  до 31 декември 2016
- Усилия за финализиране на IA БTГ-BOTAS  до 31 декември 2016
Мрежов кодекс за Процедури за управление на претоварването
Congestion Management Procedures
(CMP) Указание: договорно претоварване, т.е. няма достъп до гарантиран капацитет през Trans-Balkan Pipelin e; EL-BG и BG-RO точка на взаимосвързване (IP)
Задръствания особено в BG -FYROM IP
БTГ следва да  прилага правилата на CMP в съответните с  ПР с ДЧ на ЕС и да полага всички възможни усилия (в съответствие с планираната работа по договорите за взаимно свързване) на IP адреси с трети страни.
Правилата CMP са подадени към КЕВР за одобрение. Очаквана дата на изпълнение 1 октомври, 2016 след одобряването и влизането в сила на нови тарифи вход-изход и платформа за резервация на капацитет.

БТГ и КЕВР

1 октомври 2016: БTГ-ДЕФА IP;
01 октомври  2016: БTГ-Transgaz IP и усилия за изпълнение до 01 Януари 2017: БTГ- GAMA IP
Мрежов кодекс за балансиране –все още не се прилага
Правилата за балансиране от мрежовия кодекс  са подадени до КЕВР от БТГ

БТГ и КЕВР

1 октомври 2016
Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет
Capacity Allocation Mechanism Network Code
CAM NC: няма ефективно изпълнение-няма  оферти за капацитет ден напред/  в рамките на деня (DA / WD), Платформа за резервиране -все още не се предлага, няма групиран капацитет, няма аукциони, не се предлага прекъсваем капацитет, и т.н.Споразумение за ползване на работеща регионална Платформа за резервиране на капацитетБТГ и КЕВР1 октомври 2016


Търговия: няма газов хъб, няма точка за виртуална търговия Virtual Trading Point (VTP), ограничен брой активни участници на пазара
VTP е в процес на изпълнение, като част от новия режим за  балансиране –одобрение от КЕВР
Разработване на план за действие, за да се подобрят/развият условията за търговия с газ (включително концепцията за газов хъб „Балкан“)
БТГ и КЕВР
31 декември 2016

2. Подобряване на търговията и повишаване на конкуренцията

Търговията на пазара на едро за газ е все още слабо развита в региона. Необходимост от предприемане на активни регулаторни действия, тъй като свободната търговия с природен газ в региона често е възпрепятствана от:

 • липса на добре функциониращ пазар с ефективна конкуренция;
 • наличие на административни и финансови бариери за навлизане на организираните пазари;
 • липса на добре функциониращ дневен механизъм за балансиране;
 • несъответстващи на пазара лицензионни режими;
 • наличие на регулирани цени;
 • силна  пазарна позиция на историческия оператор, в резултат на което достъпа на нови участници до пазара е ограничен - (де юре и де факто блокиране на) клиенти на дребно, в резултат на което има ограничен брой конкуренти както на пазара на едро, така и на пазара на дребно за газ.

На срещата е отчетено, че посочените предизвикателства са едни и същи във всички държави-членки и партниращите страни, поради което е целесъобразно те да се разглеждат съвместно като се дискутират добрите търговски практики в рамките на срещи, организирани от организации като EFET, ENTSOG и др.

Работна група
На срещата е решено да се създаде работна група, която да включва представители на ACER, националните регулаторни органи (НРО), Секретариата на Енергийната общност, представители на търговски организации  (EFET), която да разработи препоръки и открои факторите, които биха довели до успешното развитие на пазара в региона. Предвижда се евентуално да се разработят специфични препоръки към всяка държава членка и съответните партньори, които да доведат до подобряване на пазарната среда.
ГД „Енергетика“ На ЕК ще организира и председателства срещите на работната група. За периода септември 2016 г. –март 2017 г. трябва да се организират поне две срещи.

3.Проблемът с тарифите

В хода на работата на работната група от CESEC, ГД “Енергетика“ възложи на консултантска фирма Regional Centre for Energy Policy Research REKK да оцени тарифите за пренос на газ в държавите от CESEC.
Основни изводи от анализа на тарифите:
1.налице са съществени нарушения на пазара при прилагане на тарифите вход-изход  в държавите от CESEC;
2.необходими са координирани реформи на тарифите, за да се коригират високите над средното равнище тарифи на междусистемните връзки, при което  може да се подобри регионалното благосъстояние (генериране на по-ниски доходи на ОПС, но по-висока пропускателна способност);
3.равнището на тарифите на междусистемните връзки (съществуващи и нови) в региона са от решаващо значение за развитие на конкуренцията и пазарната интеграция;
4. евентуално изработване на сценарий за понижаване на тарифите във всички области, което ще допринесе за значително увеличаване на предлагането на газ, а това ще доведе до спад на цените на едро на газа. Целта е сценарият да  изпрати силно послание към регулаторите, които ще одобряват тарифите на бъдещите  входни точки за газ в региона.
Според анализа  на REKK  точките на взаимно сързване между SK-HU, HU-SRB, HU-HR,  RO-HU са със тарифи над средните (виж графиките). Според моделирането, приложено от REKK, намаляването на тарифите (до 50%) ще увеличи общото благосъстояние. Тарифите в региона вероятно могат да бъдат оптимизирани по сценария "win win". Преразглеждането на тарифите трябва да се осъществява съвместно от НРО и ОПС.Работна група
Ще бъде създадена работна група, състояща се от НРО и ОПС и съответната организации на заинтересованите страни, която ще идентифицира проблемите при  трансграничната търговия и причините за изкривяване на конкуренцията. Ще се анализират настоящите и планираните тарифи в региона на CESEC. Резултатите от дейността на работната група ще бъде разгледан до  31 март 2017 г.
ГД „Енергетика“  ще организира и председателства работната група, която ще има най-малко две срещи в периода септември 2016-март 2017.

4.Задачи за страните от Енергийната общност

На срещата е изработен и  списък с конкретни законодателни и регулаторни действия, (включително и внедряване на мрежовите кодекси), които трябва да се предприемат от страните от  Енергийната общност.

Мониторинг

Преглед на напредъка по целия актуализиран план на работната група на високо равнище  на страните от Централна и Югоизточна Европа ще бъде направен в началото на 2017 г.

Приети документи на срещата

Conclusions of the Central and South-Eastern European Gas Connectivity Group (CESEC)

CESEC Action Plan

Expanding CESEC into electricity, renewable energy and energy efficiency

Няма коментари:

Публикуване на коментар