петък, 4 ноември 2016 г.

Антитръст: Резюме на решението на ЕК за БЕХВ Официален вестник на ЕС е публикувано резюме на решение  на Комисията от 10 декември 2015 г. относно производство по член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу  БЕХ (Дело AT.39767 — BEH Electricity).

Според Комисията БЕХ е злоупотребявал с господстващото си положение на свободния пазар на едро за доставка на електроенергия в България, което представлява нарушение на член 102 от Договора, като е налагал клаузи за местоназначение в договорите, сключвани от дъщерните дружества на БЕХ за доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени на субекти, различни от крайните потребители.

Териториалните ограничения за препродажба са се съдържали в договорите за продажба на електроенергия на пазара за доставка на едро на електроенергия по свободно договорени цени в България от страна на изцяло притежаваните дъщерни дружества на Български енергиен холдинг ЕАД (БЕХ) — Националната електрическа компания ЕАД (НЕК), ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, („ТЕЦ Марица Изток 2“) и АЕЦ Козлодуй ЕАД („АЕЦ Козлодуй“) (наричани в решението общо „дъщерните дружества на БЕХ“).

За да отстрани проблемите пред конкуренцията на пазара на едро на електроенергия, БЕХ предлага да поеме ангажименти, които с решението на Комисията от 10 декември 2015 г. стават правно обвързващи за дружествата.

Според поетите ангажименти БЕХ се задължава:

  • да създаде енергийна борса в България с помощта на независима трета страна с експертен опит относно функционирането на енергийни борси;
  • да предлага определени количества електроенергия на пазара ден напред на борсата (които ще се увеличават всяка година в съответствие с количествата, търгувани от енергийните борси в региона през първите години от тяхната дейност) чрез споразумения за осигуряване на ликвидност, сключени между БЕХ и неговите дъщерни дружества и енергийната борса; профилът на предлаганите количества ще се променя на месечна, дневна и часова основа в зависимост от моделите на товаровия профил в България;
  • да предлага обеми на пазара за сделки за ден напред на максимална цена въз основа на разходите на дъщерните дружества на БЕХ;
  • в началото обемите електроенергия, предлагани от БЕХ и неговите дъщерни дружества, ще бъдат само почасови продукти; от втората година на функционирането част от продуктите могат да се предлагат като блокови продукти (с продължителност между 3 и 24 часа);

БЕХ поема ангажимент да прехвърли собствеността на енергийната борса в срок от шест месеца след официалното уведомление за решението на Комисията като прехвърли нейния капитал на българската държава, чиито права ще се упражняват от Министерството на финансите.

Срокът на изпълнение на ангажименти ще започне от датата на уведомлението за решението относно ангажиментите и ще изтече пет години след началото на функционирането на енергийната борса. БЕХ също така ще назначи управител, който да контролира как БЕХ спазва ангажиментите.

Освен това БЕХ и неговите дъщерни дружества незабавно ще престанат да включват клаузи за местоназначение или мерки с равностоен ефект в своите двустранни договори за доставка на електроенергия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар