вторник, 6 декември 2016 г.

Енергетика: ЕК предлага „нов дизайн“ на електронергийния пазарЕвропейската комисия публикува пакет от предложения за нов дизайн на европейския енергиен пазар. Предложената реформа има за цел да осигури плавен преход  към пазар с чиста енергия, който да предостави най-добри условия за потребителите.
Правилата трябва да подготвят енергийната система да може да включва безпроблемно нарастващия дял на променливата възобновяема енергия:до 2030 г. половината от енергийните нужди на ЕС  ще бъдат посрещнати от възобновяеми източници на енергия, в сравнение с 29% през 2014 г.

Действащите правила за енергийния пазар отговарят на нуждите на енергийните системи от вчерашния ден. Те се характеризират с използване основно на изкопаеми горива и с минимално участие на потребителите на пазара.

Новите правила задават основните принципи и техническите детайли за бъдещото развитие на европейския енергиен пазар и са предназначени за публичните органи на държавите членки и за участниците на енергийния пазар. В същото време те уточняват и правата и отговорностите между различните енергийни участници на пазара.

Новите правила имат за цел да спомогнат за осъществяване на стратегията за трансгранична сигурност на енергийните доставки, както и осъществяване на ключовата цел от стратегията за Енергийния съюз – потребителите да са в центъра на прехода към чиста енергия.


Новите правила за пазара на едро

Премахват се дискриминационните правила, за да се даде възможност на пазара на електроенергия да предоставя условия на равнопоставеност за всички технологии за производство, както и на всички енергийни компании, които трябва да гарантират баланса на мрежата. Целта е да се стимулират инвестициите в мрежите с претоварвания, а съществуващите мрежи да се използват по-добре. Освен това, краткосрочните пазари ще станат по-гъвкави и адаптивни към повишаването на дела на възобновяемите енергийни източници.

Добре работещите пазари ще създадат по-добри условия за инвестиции, ще намалят необходимостта от държавна намеса за подкрепа на инвестициите, такива като механизмите за гарантиране на капацитет.


За пазара на дребно

Цените на електроенергията на пазара на дребно също трябва да бъдат пазарно ориентирани. Регулирането на цените на дребно трябва да бъде преустановено. Допускат се социални тарифи. Те обаче трябва да отговарят на определени изисквания, както и регулиране на цените в извънредни ситуации.

Всеки потребител на дребно трябва да има възможност за интелигентно измерване, за сключване на договори с динамични цени, които отразяват колебанията на цените на спот пазарите или ден напред. Освен това, всички потребители на електроенергия в ЕС трябва да имат свободен достъп до най-малко една сертифицирана платформа за сравнение на цените за доставка при минимални стандарти. Доставчиците на енергия трябва да предоставят на потребителите ясни фактури, в които подробно посочват основната информация за всяка отделна сметка за електричество. Таксите за смяна на доставчик трябва бъдат премахнати, за да се гарантира по-голям избор на потребителите.
Националните правителства трябва да гарантират, че потребителите могат да произвеждат и съхраняват или консумират тяхна собствена електрическа енергия или да я продават обратно към мрежата. Всеки потребител трябва да има възможност да
реагира в зависимост от моментните цени (demand response) и да получава директно възнаграждение или чрез агрегатор. Мерките за справяне с енергийната бедност трябва да бъдат прилагани на национално равнище, включително чрез мерки за енергийна ефективност.

Новите правила определят общи методи за идентифициране и оценка на рисковете, за да може да се предотвратяват и управляват ефективно кризисните ситуации. Държавите членки следва да изготвят планове за управление на риска в регионален контекст. Те също трябва да се информират взаимно за предстоящи кризисни ситуации. Целта е пазарите да се запазят работещи максимално дълго. Държавите членки следва да си сътрудничат в дух на солидарност.


Пакетът с правилата за нов дизайн на електроенергийния пазар включва:

Няма коментари:

Публикуване на коментар