понеделник, 5 декември 2016 г.

Държавна помощ в енергетиката: секторен анализ на механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощностиСлед междинния доклад, Европейската комисия публикува окончателния доклад на секторното проучване в областта на механизмите за осигуряване на генериращи мощности (capacity mechanisms). Основното заключение от секторния анализ е, че държавите членки следва по-добре да оценяват нуждите от такива механизми. Затова в доклада са дадени препоръки как да бъдат изграждани механизмите, така че от една страна да  гарантират сигурността на електроенергийните доставки и в същото време да водят до минимум изкривявания на конкуренцията.

В секторното проучване се посочва, че преди да въведат механизма за осигуряване на генериращи мощности, държавите членки често не са успявали адекватно да оценят нуждата от въвеждането на такъв механизъм. Освен това, за много държави членки все още предстои да въведат пазарни реформи, необходими за постигане на сигурност на електроенергийните доставки. В доклада са дадени указания за държавите членки относно видовете механизми, които могат да бъдат най-подходящи за решаване на установения проблем.


Главните изводи


Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са придружени от подходящи пазарни реформи

Секторният анализ отчита, че най-често европейските електроенергийни пазари са свръх осигурени с генериращи мощности и случаите на недостиг на електроенергия са извънредно редки. Въпреки това в много държави членки съществува безпокойство, че в бъдеще те могат да се окажат с недостатъчни генериращи мощности за задоволяване на търсенето на електроенергия. Поради това някои държави членки въвеждат механизми за осигуряване на генериращи мощности, чрез които заплащат на производителите на електроенергия и на доставчиците на генерираща мощност за нейната разполагаемост в случай на нужда.

За целите на секторния анализ са изследвани общо 35 предходни, съществуващи или планирани механизми за осигуряване на генериращи мощности в единадесет държави членки, (а именно в Белгия, Хърватия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша, Португалия, Испания и Швеция).

Проучването констатира, че в много държави членки недоброто действие на пазара и на регулаторната уредба пречат на ценовите сигнали да поддържат подходящо равнище на сигурност на доставките. Много от тези поводи за загриженост могат да бъдат отстранени чрез прилагане на пазарните реформи, предложени в пакета „Чиста енергия за всички европейци“. Това включва отстраняване на ниските тавани на цените на електроенергията, възможност за активна пазарна реакция на потребителите в зависимост от моментните цени (demand response) и постигане на съгласуваност между тръжните зони и местата на претоварване на мрежата. Повечето държави членки обаче все още не са провели подходящи пазарни реформи за намаляване или дори премахване на необходимостта от национален механизъм за осигуряване на генериращи мощности.

Поради това, когато държавите членки планират да въвеждат механизми за осигуряване на генериращи мощности, Европейската комисия ще изисква от тях първо да проведат необходимите пазарни реформи.


Необходимостта от механизъм за осигуряване на генериращи мощности трябва да бъде доказана

Проучването установява, че много от въведените в Европа механизми за осигуряване на генериращи мощности не са били разчетени за решаването на ясно определен проблем свързан със сигурността на доставките. Оценките на държавите членки относно сигурността на доставките не са достатъчно задълбочени и не винаги се базират на икономически обоснована цел за сигурност на доставките. Поради това Европейската комисия изисква необходимостта от механизми за осигуряване на генериращи мощности да бъде обосновавана със солидна оценка на адекватността на електрогенерирането. В пакета „Чиста енергия за всички европейци“ се предлага да бъде провеждана оценка на адекватността на европейските ресурси, която ще дава все по-надеждна основа за определяне на нуждата от механизми за осигуряване на генериращи мощности.Механизмите за осигуряване на генериращи мощности трябва да са подходящи за предназначението си и да са отворени за всички доставчици на генерираща мощност

Проучването установява, че устройството на повечето механизми за осигуряване на генериращи мощности би могло значително да се подобри.

Първо, избраният механизъм трябва да съответства на установения проблем. От една страна, за разрешаване на проблемите свързани с дългосрочната адекватност на мощностите най-подходящ би бил механизъм, обхващащ целия пазар. От друга страна, временните проблеми във връзка с адекватността могат да се решат по-добре чрез преходни мерки, като например наличие на стратегически резерв. При стратегическия резерв се запазва известна генерираща мощност извън електроенергийния пазар, която да се използва само при извънредни ситуации. В случаите, когато адекватността на генериращите мощности е в рамките на ограничен район, подобряването на преносните връзки и дефинирането на по-подходящи географски граници на тръжните зони биха били по-подходящи за решаване на съответните проблеми с адекватността.

При така наречените „схеми с прекъсвания на потреблението“ на потребителите се заплаща да намаляват своето електропотребление в моментите на недостиг на електроенергия. Проучването прави извод, че такива схеми може да са подходящи за насърчаване на гъвкаво потребление в дългосрочен план, но в същото време те не би трябвало да се превръщат в субсидиране на енергийно интензивни потребители.

Второ, цената, заплащана за разполагаема мощност, трябва да се определя чрез конкурентна процедура. Проучването потвърждава, че административно определените цени не са подходящи, тъй като при тях съществува риск или за свръхкомпенсиране на бенефициерите, или за негарантирана сигурност на доставките. Конкурентните процедури за определяне на цените, заедно с отворени критерии за допустимост, даващи право на участие на всички потенциални доставчици на генерираща мощност, осигуряват възможно най-ниска цена за генериращата мощност. Това е важно с оглед поддържане на ниски потребителски цени на електроенергията.

Трето, механизмите за осигуряване на генериращи мощности би следвало да са отворени и за доставчици от други държави членки. Това би подобрило стимулите за инвестиране в междусистемни връзки (интерконектори) и в генериращи мощности в други държави членки, и би снижило разходите за електроенергийната система. 


Следващи стъпки

Европейската комисия ще продължи да работи съвместно с държавите членки за привеждане на схемите с недостатъци в съответствие с правилата за държавна помощ. Също така, евентуалните нови планове на държави членки за въвеждане на механизми за осигуряване на генериращи мощности ще бъдат оценявани в светлината на констатациите на секторното проучване.

Повече информация за секторното проучване

Пакетът "Чиста енергия за всички европейци"

Putting energy efficiency first: consuming better, getting cleaner (Поставяне на енергийната ефективност на първо място — по-добро потребление, увеличена чистота)
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар