понеделник, 4 декември 2017 г.

Енергийният съюз — година на поемане на задълженияЕК публикува Третия доклад относно състоянието на енергийния съюз, в които се проследява напредъкът, постигнат през изминалата година след публикуването през февруари 2017 г. на втория доклад за състоянието на енергийния съюз, и се правят прогнози за предстоящата година.
В третия доклад за състоянието на енергийния съюз се потвърждава, че енергийният преход не е възможен без адаптиране на инфраструктурата към нуждите на бъдещата енергийна система. Енергийната, транспортната и телекомуникационната инфраструктура стават все по-взаимосвързани. Местните мрежи ще стават все по-важни в ежедневието на европейските граждани, които във все по-голяма степен ще преминават към електромобилност, децентрализирано производство на енергия и оптимизация на потреблението. Налице са значителни постижения, но остават пречки, особено в областта на електроенергетиката. За справяне с тях Комисията приема Съобщение със заложена цел за междусистемна електроенергийна свързаност от 15 % през 2030 г. Също така приема трети списък с проекти от общ интерес (ПОИ).
Основни констатации
По-малко от три години след публикуването на своята Рамкова стратегия за енергиен съюз Комисията представя в своя пакет от мерки „Чиста енергия за всички европейци“ почти всички предложения, необходими за изпълнение на принципа „енергийната ефективност на първо място“, за подкрепа на ЕС като световен лидер в действията в областта на климата и възобновяемите източници на енергия и за осигуряване на справедливи условия на потребителите на енергия.
Представеният през март тази година пакет инициативи за сектора на транспорта „Европа в движение“, с който се цели да се запази конкурентоспособността в процеса на социално справедлив преход към чиста енергия и цифровизация, а също и представеният през ноември пакет „Чиста мобилност“, който е решителна крачка напред към изпълнението на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение за правно задължително намаляване на вътрешните емисии на СО2 с най-малко 40 % до 2030 г., са конкретни резултати, получени в процеса на завършване на проекта за енергиен съюз.
Завършването на изграждането на енергийния съюз изисква участието и тясното сътрудничество между Комисията, държавите членки и обществото като цяло. Именно поради това до началото на 2018 г. държавите членки ще трябва да завършат проектите си за интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата за периода след 2020 г. Наличието, към началото на 2018 г., на проектите за планове е от съществено значение също и за да се демонстрира силната водеща роля на Съюза на световната сцена.
В третия доклад се отбелязва, че геополитическите събития поставят енергетиката и климата на челно място в дневния ред през 2017 г. Намерението на администрацията на САЩ за оттегляне от Парижкото споразумение доведе до реакцията на ЕС да покаже лидерство чрез засилване на полезното взаимодействие между неговите дипломатически действия в областта на климата и тези в областта на енергетиката. ЕС ще продължи да потвърждава своя ангажимент към водената в световен мащаб борба срещу изменението на климата и към укрепването на съществуващите глобални партньорства.
В изявлението относно състоянието на Съюза също така се подчертава, че независимо от това, че глобалните промени в производството на енергия изправят Европа пред сериозни предизвикателства, те създават и уникални възможности за нея да засили ролята си на световен лидер в прехода към чиста енергия, като същевременно осигурява енергийна сигурност за всички свои граждани. Предпоставка за привличане на инвестиции в модернизирането на цялата икономика на ЕС в полза на гражданите е Европа да показва амбицията си в области като възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, действията в областта на климата и иновациите в областта на чистата енергия и да осигурява правилни ценови сигнали на пазара.
Енергийният съюз вече дава резултати, но ключът към постигането на останалите задачи е трайният ангажимент. Необходимо е всички законодателни предложения за енергийния съюз, представени от Комисията, да бъдат разглеждани от Европейския парламент и Съвета като приоритетни предложения. 

Списък с представените документи

  • 3-ти доклад относно състоянието на енергийния съюз и приложение 1: Актуализирана пътна карта за енергийния съюз; Приложение 2: Констатации по отношение на политиките; Приложение 3: Актуално състояние на подготовката на национални планове в областта на енергетиката и климата; Приложение 4: Напредък в ускоряването на иновациите в областта на чистата енергия; Информационни фишове за енергийния съюз на 28-те държави членки 
  • 3-ти списък на проекти от общ интерес С
  • Съобщение за инфраструктурата (относно изпълнението на целта за 15 % междусистемна електроенергийна свързаност) 
  • Доклад за напредъка по отношение на енергийната ефективност 
  • Доклад относно функционирането на европейския пазар на въглеродни емисии 
  • Доклад относно Споразумението на кметовете 
  • Доклад на Европейската агенция за околната среда за тенденциите и прогнозите
  • Проучване относно произвеждащите потребители на енергия в жилищния сектор
·     
За повече информация:
Третият доклад за състоянието на енергийния съюз, 28-те доклада по държави, както и повече съпътстваща информация могат да бъдат намерени на следния адрес.

Няма коментари:

Публикуване на коментар