вторник, 25 септември 2018 г.

Антитръст: В Официален вестник на ЕС са публикувани предложените ангажименти на Трансгаз


В днешния брой на Официален вестник на ЕС (25.09.2018 г.) е публикувано Съобщение на Комисията, което се  публикува в съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета по дело AT.40335 — Румънски газови междусистемни връзки

Публикуваните ангажименти са в отговор на съмненията  на Европейската комисия, че Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. („Transgaz“), независимия системен оператор на Румъния, прилага стратегия да попречи на износа на природен газ от Румъния за други държави членки.

Предварителната оценка на Комисията е, че Transgaz разполага с господстващо положение по смисъла на член 102 от ДФЕС на пазара за пренос на природен газ в Румъния, който включва пренос по междусистемните връзки със съседните държави.

Предварителното заключение на Комисията е, че предприятие Transgaz може да е предприело стратегия за ограничаване на свободния поток на природен газ от Румъния към съседни държави членки, която стратегия може да е била изпълнявана чрез различни средства, а именно 
i) недостатъчни инвестиции или стратегически закъснения в изграждането на инфраструктура, която е от значение за износа, 
ii) тарифи за взаимно свързване за износа на природен газ към други държави членки, което прави износа нежизнеспособен от търговска гледна точка, и 
iii) неоснователни технически доводи като претекст за ограничаване или оправдаване на забавянето на износа на природен газ от Румъния до други държави членки.

С действията си предприятие Transgaz може да се е стремило да създаде или поддържа пречки пред трансграничния поток на природен газ от Румъния към други държави членки, като е възпрепятствало постигането на европейски вътрешен пазар на природен газ. Това поведение може да доведе до сегментация на пазарите между държавите членки и до фактическа дискриминация между клиентите в Румъния и клиентите в други държави членки, и по-специално Унгария и България, които са били лишени от възможността да се възползват от предимствата на вътрешния пазар. Предварителното заключение на Комисията е, че поведението на Transgaz може да представлява злоупотреба с господстващо положение в нарушение на член 102 от ДФЕС.

Transgaz оспорва предварителната оценка на Комисията. Въпреки това предприятието предлага ангажименти в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, за да отговори на опасенията на Комисията по отношение на конкуренцията. Основните елементи на предложените ангажименти са следните:

Transgaz ще предостави максималния наличен капацитет на ползвателите на мрежата за износ на газ от Румъния към Унгария и от Румъния към България, като се отчитат целостта на системата, безопасността и ефективната експлоатация. Transgaz ще осигури минималния гарантиран капацитет, определен по – долу:


  • 0,75 млрд. куб. м. на година гарантиран капацитет от 1 май 2019 г. нататък при точка на междусистемно свързване Csanádpalota между Румъния и Унгария;
  • 1,5 млрд. куб. м. на година гарантиран капацитет от 1 юли 2019 г. нататък при точка на междусистемно свързване Гюргево/Русе между Румъния и България;
  • 1,8 млрд. куб. м. на година гарантиран капацитет от 31 декември 2019 г. нататък при точка на междусистемно свързване Негру вода I/Кардам между Румъния и България за румънски износ на газ по сушата към България чрез връзката между румънската национална преносна система и международния преносен газопровод T1.
 За да осигури този минимален гарантиран капацитет, Transgaz ще осъществи инфраструктурни дейности за горните три точки на междусистемно свързване, както е описано в предложените ангажименти.

Transgaz ще приложи следните два принципа в тарифните предложения, представени на румънския национален орган за енергийно регулиране (ANRE):
а)минималната цена (както и тарифата на всяка стока) за резервиране на капацитет в точките на междусистемно свързване с Унгария и България е равна на референтната цена/тарифа (както и на всяка тарифа на стока) за резервиранията на капацитет на собствената територия и 


б) стойностите на мултипликаторите и на сезонните коефициенти са еднакви за точките на междусистемно свързване и за собствената територия и ще се вместват в рамките на интервалите, посочени в Регламент (ЕС)2017/460 на Комисията от 16 март 2017 г. за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ (МК ТАР)

Transgaz няма да възпрепятства, затрудни или по друг начин да дискриминира, пряко или косвено, износа на природен газ на сушата и/или в морето, произведен в Румъния и/или преминаващ транзитно през Румъния, независимо дали чрез тарифи, технически причини, договорни споразумения или всякакви други средства.

Продължителността на предложените ангажименти ще започне от датата на уведомление на решението относно ангажиментите и ще изтече през декември 2025 г. Transgaz също така ще назначи управител, който да контролира как Transgaz спазва предложените ангажименти.

Предложените ангажименти следва да разсеят опасенията на Комисията, като гарантират възможността за значителни действителните потоци на природен газ от Румъния до други държави членки. Минималният гарантиран капацитет при точките на междусистемно свързване с Унгария и България изглежда като подобрение спрямо сегашното положение. Предложените ангажименти изглежда и гарантират, че в тарифното си предложение за ANRE, Transgaz няма да дискриминира по отношение на експортните тарифи в сравнение с националните тарифи. Накрая, предложените ангажименти предвиждат, че Transgaz няма да използва каквито и да други средства за ограничаване на износа.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите мнения относно предложените ангажименти.

Тези мнения трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от един месец след датата на публикуване на съобщението. Заинтересованите трети страни се приканват да изпратят също неповерителна версия на своите мнения, в която информацията, която според тях представлява търговска тайна или друга поверителна информация, следва да бъде заличена и заменена с неповерително резюме или с думите „търговски тайни“ или „поверително“.

Съображенията могат да се изпращат на Комисията с посочването на референтен номер AT.40335 – Румънски газови междусистемни връзки по електронна поща: (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu), по факс (+32 22950128) или по пощата, на следния адрес:

Еuropean Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Няма коментари:

Публикуване на коментар