петък, 21 септември 2018 г.

Антитръст: Комисията подлага на обсъждане предложените ангажименти на Трансгаз относно износа на природен газ от Румъния


Европейската Комисия отправи покана към всички заинтересовани страни да представят коментари относно предложени ангажименти от страна на Трансгаз, с които се цели да се отстранят проблемите за конкуренцията при износа на природен газ от Румъния. Ангажиментите имат за цел да позволят осъществяване на свободен износ на природен газ към други държави членки, по конкретно към България и Унгария.

Според комисаря по конкуренция Вестагер:
"Потребителите на природен газ в ЕС следва да се ползват от предимствата на един интегриран и конкурентен единен европейски енергиен пазар. Ние оценяваме дали ангажиментите, предложени от Трансгаз ще насърчат свободния поток на природен газ на пазарите в  Югоизточна Европа на конкурентни цени, по-специално чрез свързването на Румъния със своите съседи Унгария и България. Ние искаме да чуем мнението на заинтересованите страни преди да вземем решение."

Предложените ангажименти са в отговор на проучването на Комисията започнало през месец юни 2017 г. Комисията установява, че държавното дружество Трансгаз, което контролира преносната система за газ в Румъния, е възможно да е нарушило правилата за конкуренция на ЕС чрез ограничаване износа на природен газ от Румъния.

Според Комисията тези ограничения са в резултат на забавяне изграждането на необходимата инфраструктура за износ на газ и прилагане на високи тарифи при междусистемните връзки, което прави износа икономически неефективен.  По този начин, Трансгаз се опитва да създаде или поддържа бариери пред свободното движение на трансграничните газови потоци от Румъния към други държави членки, което е  в противоречие с целите на Енергийния съюз за създаване на Европейски вътрешен пазар на природен газ. Такова поведение, води до нарушаване на правилата за конкуренция на ЕС, които забраняват злоупотребата с господстващо положение на пазара.

За да отговори на установените от Комисията проблеми за конкуренцията, Трансгаз предлага да поеме ангажименти, които биха позволили за първи път да се осигури свободно движение на значителни количества на природен газ от Румъния към други държави членки.


По конкретно Трансгаз предлага:

  • да увеличи капацитета за износ от 0,1 млрд. куб. метра до 4 млрд. куб. метра на междусистемните връзки с България и Унгария  годишно и да гарантира тези капацитети като минимум (т.е капацитет, който не  може да  бъде прекъсван);
  •  да гарантира, че предлаганите тарифи за одобрение от румънския национален енергиен регулатор  (ANRE) няма да водят до дискриминация между износа и вътрешния пазар;
  • да се въздържа от всякакви други средства, които биха възпрепятствали износа на природен газ.

Ангажиментите ще са в сила до края на 2025 г. Изпълнението на ангажиментите от страна на Трансгаз ще се контролира от специално избран  управител (попечител).

Предложените ангажименти ще се публикуват в Официален вестник на ЕС, и Комисията приканва всички заинтересовани страни в рамките на 4 седмици (след публикацията) да предоставят становища по тях.

След като вземе предвид всички получени становища, Комисията ще вземе окончателно решение, в съответствие с чл. 9 от Антитръстовия Регламент 1/2003,  като ги направи правно обвързващи за Трансгаз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар