неделя, 18 ноември 2018 г.

Антитръст: Има ли злоупотреба с господстващо положение на пазара за продажба на бензин и дизелово гориво


Като че ли стана обичайна практика през година две цените на бензина и дизеловото горива рязко да се увеличават, потребителите да излизат на протести, а Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) спешно да започва секторен анализ.  Обикновено със секторния анализ се установяват определени практики, които може би ограничават конкуренцията на пазара. Въз основа на тези изводи в сексторния анализ КЗК образува производства за укстановяване на картел или злоупотреба с господстващо положение на пазара на дребно за продажба на бензин и дизелово гориво. Но, след година на проучване всичко приключва с извода, че няма картел и злоупотреба на пазара на дребно за горива.

Тази описана хронология не е измислена, а се потвърждава от две решения на КЗК през 2011 и 2012 г.


Клауза за определяне на препродажна цена (минимална цена) – Resale price maintenance (RPM).

В решението КЗК установява, че в договорите за продажба на горива на едро, са включени клаузи за определяне на препродажна цена (минимална цена). Оценката на КЗК е, че  „Подобни вертикални договорни положения биха могли да повлият негативно на конкуренцията на пазара, доколкото посредством тях би могло да се постигне установяване на минимални препродажни цени.“

Прилагане на Система за предоставяне на отстъпки за лоялност при изпълнение на зададени целеви количества – fidelity rebates.

В секторния анализ КЗК установява, че се прилагат отстъпки за лоялност и отбелязва, че  когато те се прилагат от предприятие с господстващо положение това би могло да доведе до нарушаване на ефективното функциониране на конкуренцията на пазара на едро и на пазара на дребно на петролни продукти. В допълнение КЗК подчертава, че за „квалифицирането на такива практики като проблемни от конкурентно правна гледна точка е без значение обстоятелството дали страните по договора определят съответната схема на отстъпки като „приемлива” и „изгодна” за тях. Релевантен в такъв случай е изводът относно ефекта върху конкуренцията на пазара от така прилаганите отстъпки“.

Въз основа на тези установени проблемни практики, КЗК образува производство за установяване на злоупотреба с господстващо положение по чл.21 от ЗЗК, респ. по чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) от страна на „Лукойл България” ЕООД. 
Една година по-късно с Решение № №888 от 26.07.2012 г., КЗК приема, че няма злоупотреба с господстващо положение на пазара, въпреки подробното описание във фактическата част и в правните изводи за наличие на т.н fidelity rebates. КЗК прави изводът, че разглежданото поведение е едностранно по своята същност и е свързано с ценовата политика на господстващото предприятие при продажба на бензин и дизелово гориво на едро. 
Анализ за наличие на вертикални ограничения чрез подържане на цени при препродажба не е включен в решението.
В последващите секторни анализи и образувани производства и до момента не е даден ясен отговор, чрез изготвяне на задълбочен анализ, дали има или не злоупотреба с господстващо положение на пазара при продажба на бензин и дизелово гориво.

Затова е наложително с обявения пореден секторен анализ най-накрая да се отговори категорично на няколко въпроса:
  • Има ли наличие на съвместно господстващо положение
 Поради наличието на ясно изразен олигополен пазар с ограничена конкуренция между участниците на пазара, твърде вероятно е да е налице съвместно господстващо положение на пазара. Концепцията за наличие на съвместно господстващо положение при олигополна структура много добре е разработена в секторния анализ на БундескартелАмт за пазара на дребно за продажба на бензин и дизелово гориво.

Подробно информация по въпроса за съвместното господстващо положение може да се намери и  чрез линковете по-долу.
https://www.competitionpolicyinternational.com/assets/0d358061e11f2708ad9d62634c6c40ad/Briones-OCT-09_1_.pdf 
  •  Прилага ли се система за отстъпки за лоялност (fidelity rebates) още наричани ретроактивни отстъпки.

Подробна информация: 
  •  Има ли вертикални ограничения на конкуренцията чрез поддържане на цени  за препродажба (Resale price maintenance (RPM).
Подробна информация:
https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/resale-price-maintenance-economic-study-ftcs-case-against-corning-glass-works/232237_0.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар