неделя, 18 ноември 2018 г.

Държавна помощ — Комисията одобри публична помощ за междусистемната връзка за природен газ между Гърция и България

Европейската комисия съобщи, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Проектът ще допринесе за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията.


Комисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: „Новата междусистемна връзка между Гърция и България ще повиши сигурността на енергийните доставки и ще засили конкуренцията в полза на гражданите в региона. Одобрихме помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, тъй като тя е ограничена до това, което е необходимо за реализирането на проекта, и затова е в съответствие с правилата за държавната помощ.
С одобрените днес от Комисията мерки ще бъдат подкрепени изграждането и експлоатацията на 182 километра трансгранична междусистемна връзка (наречена „IGB“) между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е проектирана за транспортиране на 3 милиарда кубични метра природен газ годишно (bcm/y) от Гърция до България до 2021 г. При евентуална по-късна фаза на проекта капацитетът може да се увеличи до 5 bcm/y и да се създаде възможност за обратен пренос от България към Гърция.
Междусистемната връзка ще бъде собственост на „Ай Си Джи Би“ АД — съвместно акционерно дружество, съставено от консорциума „IGI Poseidon“ (включващ италианското дружество „Edison“ и заварения гръцки оператор „DEPA“) и българския оператор „Български енергиен холдинг“ (БЕХ).  
Общият размер на инвестиционните разходи за изграждането на междусистемната връзка възлиза на 240 милиона евро. Финансирането ще се осигури чрез:

 •         пряко дялово участие в размер на 46 млн. евро от акционерите на съвместното акционерно дружество,
 •         вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), която се управлява централно от Европейската комисия,
 •         заем в размер на 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие прехвърлен на „Ай Си Джи Би“ АД) и
 •         пряко финансово участие в размер на 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014—2020 г. (ОПИК).
България и Гърция уведомиха Комисията за следните мерки за подкрепа на инвестицията, включващи държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС за държавните помощи:

 •         Безусловна държавна гаранция, която ще бъде предоставена от българската държава на БЕХ за покриване на заема в размер на 110 милиона евро, който дружеството ще получи от ЕИБ. Тази гаранция ще бъде предоставена на БЕХ безплатно.
 •         39 млн. евро пряка финансова вноска от България чрез българската оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.
 •         Определен режим за корпоративно данъчно облагане, който ще се прилага за „Ай Си Джи Би“ АД за срок от 25 години от началото на търговските операции и ще бъде уреден чрез междуправителствено споразумение между България и Гърция.
Комисията извърши оценка на мерките за подпомагане съгласно правилата за държавните помощи и по-специално съгласно Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Комисията заключи, че:

 •         проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително диверсификацията на източниците за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС,
 •         мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта. В тази връзка финансовият анализ на проекта, извършен от Комисията, показа, че възвръщането на инвестиционните разходи само от тарифите за използване на междусистемния газопровод не би било осъществимо
 •         мерките за помощ са пропорционални и поради това ограничени до необходимия минимум. Комисията по-специално констатира, че подкрепата с безвъзмездна помощ по ОПИК, държавна гаранция и определен данъчен режим не надхвърля необходимото за реализирането на инвестицията (т.е. ще бъде покрит единствено „недостигът на финансиране“);
 •         мерките за помощ няма да нарушат неоправдано конкуренцията.В тази връзка, съгласно действащите правила, нито БЕХ в България, нито DEPA в Гърция ще може да запазва повече от 40 % от капацитета на новата междусистемна връзка на входните пунктове съответно в България и Гърция. В резултат на това поне 60 % от новия капацитет ще бъдат отворени за конкуренти, които желаят да продават газ на тези пазари.
Поради това Комисията стигна до заключението, че българските и гръцките мерки за подпомагане на изграждането и експлоатацията на междусистемната връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ и ще допринесат за постигане на целите в областта на сигурността на доставките, диверсификацията на енергийните източници и повишената конкуренция на енергийните пазари в ЕС.

Междусистемната връзка е включена в списъка на европейските проекти от общ интерес предвид нейното стратегическо значение за диверсификацията на доставките на природен газ в Източна Европа чрез Трансадриатическия газопровод (понастоящем 98 % от вноса на газ в България са от един и същ източник). Тръбопроводът ще свърже преносните системи за газ DESFA и TAP в Гърция с преносната система в България.
Ключовите стратегически цели и ролята на проекта на пазарите на газ в Югоизточна Европа са:

 • повишаване на сигурността на доставките на газ (избягване на нарушения в газоподаването). Чрез осигуряване на допълнителни обеми проектът ще удвои входния капацитет на България и ще диверсифицира маршрутите към Югоизточна Европа,
 • увеличаване на транзитния капацитет към държавите от Югоизточна Европа, като се използват и други междусистемни връзки с Румъния и Сърбия и
 • диверсификация на газа, внасян от България, с допълнителни източници от Каспийския регион, Близкия изток, Източното Средиземноморие и терминали за втечнен природен газ (съществуващи и нови в Гърция и/или Турция).
През юли 2018 г. Комисията предостави на проекта за междусистемната връзка освобождаване от правилата на вътрешния пазар за газ по отношение на отделянето, тарифното регулиране и достъпа на трети страни съгласно Директивата за природния газ. Съгласно решението на Комисията нито на БЕХ в България, нито на DEPA в Гърция няма да бъде разрешено да запазва повече от 40 % от капацитета на новата междусистемна връзка на входните пунктове в България и Гърция съответно.
Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под дело № SA.51023 (България) и SA.52049 (Гърция) в регистъра на държавните помощи на уебсайта за конкуренцията на Европейската комисия, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени. Новите публикации на решения за държавни помощи в интернет и в Официален вестник се посочват в седмичния електронен бюлетин за държавните помощи — State Aid Weekly e-News

Няма коментари:

Публикуване на коментар