сряда, 23 септември 2020 г.

Държавна помощ: Комисията започва задълбочено разследване на белгийския механизъм за капацитет


Европейската комисия съобщи, че започва задълбочено разследване, за да установи дали механизма за осигуряване на капацитет на Белгия, който следва да гарантира сигурността на доставките на електроенергия, е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ.

Белгия е уведомила Комисията за плановете си да въведе национален механизъм за осигуряване на капацитет на пазара, за да стимулира доставчиците на енергиен капацитет (както производителите, така и операторите от страна на търсенето) да предлагат своята наличност на оператора на преносна система (ОПС). Новият  механизъм  за капацитет следва да замени одобрения през 2018 г. от Комисията, съгласно правилата за държавна помощ, белгийски стратегически резерв.

 Съгласно предложения механизъм за осигуряване на капацитет бенефициентите ще бъдат избирани чрез търгове въз основа на конкурентно наддаване. Подкрепата ще бъде под формата на плащане на капацитет за срока на споразумението за капацитет (което ще варира между една и 15 години). Спечелилите участници в търга ще имат задължението да  предоставят  на ОПС своя наличен капацитет  по време на стресови събития, засегнали електроенергийната система.

С механизма за капацитет Белгия има за цел да осигури сигурност на доставките на електроенергия, по-специално с оглед на решението си за постепенно закриване на целия ядрен капацитет до 2025 г. По-конкретно, целта на схемата е да гарантира, че има достатъчен капацитет за производство на електроенергия и че такова производство отговаря на търсенето (т.нар. „адекватност на ресурсите“).

На този етап Комисията има опасения, че предложения от Белгия механизъм  за капацитет, може да не е в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ, по-конкретно с Насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетиката. По-специално:

• Предварителното становище на Комисията е, че Белгия досега не е демонстрирала в достатъчна степен, нито е определила правилно количествено възможните бъдещи проблеми на адекватността на ресурсите на белгийския пазар на електроенергия. Това е от съществено значение за идентифициране на действителната нужда от публична подкрепа и за определяне дали предвидената помощ ще бъде ограничена до необходимото. В това отношение Комисията има опасения, че предвидената от механизма за капацитет подкрепа може да надхвърли необходимото за решаване на въпроса за адекватността, което може да доведе до свръхзакупуване на капацитет.

• Освен това Комисията е загрижена, че мярката може да дискриминира определени технологии (например капацитет за възобновяема енергия) или несправедливо да ограничи участието на трансграничния капацитет.

• И накрая, Комисията ще проучи дали така наречените „приходи от претоварвания“, които биха били получени от ОПС от разпределянето на трансгранични права (т.е. права на достъп за чуждестранни доставчици на капацитет да участват в механизма за капацитет), ще бъдат разпределени по начин, който ефективно стимулира по-нататъшната взаимовръзка между Белгия и съседните страни. Това разпределение не следва да води  до ненужни отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията.

Със започване на задълбоченото проучване, Комисията си е поставила целта да определи дали се потвърждават първоначалните й опасения.Откриването на задълбоченото разследване дава възможност на Белгия и други заинтересовани страни да представят своите коментари. Това не предопределя резултата от разследването.

История на механизмите за капацитет

Комисията напомня, че в своя секторен анализ на механизмите за капацитет от 2016 г. стига до извода, че механизмите за капацитет могат да бъдат необходими там, където пазарните и регулаторни провали блокират ценовите сигнали, необходими за поддържане на подходящи нива на сигурност на доставките. В анализа обаче ясно се посочва, че правилата на ЕС за държавната помощ са важни, за да се гарантира, че механизмите за капацитет не действат като прикрити субсидии за специфични технологии или причиняват други неправомерни нарушения на конкуренцията или имат твърде висока цена за потребителите на електроенергия.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар