сряда, 4 ноември 2020 г.

Справедлив съдебен процес: Комисията настоятелно призовава БЪЛГАРИЯ, ХЪРВАТИЯ, КИПЪР и РУМЪНИЯ да транспонират изцяло разпоредбите на ЕС относно презумпцията за невиновност

Eвропейската Комисия редовно публикува (обикновено всеки месец) пакет от решения, чрез които предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Тези решения обхващат различни сектори и области на политиката на ЕС и имат за цел да осигурят правилното прилагане на правото на ЕС в интерес на гражданите и предприятията.

Област правосъдие

С решение от 30 октомври в областта на правосъдието Комисията призовава  България, Хърватия, Кипър и Румъния да приложат изцяло разпоредбите на ЕС относно укрепването на презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (Директива (ЕС) 2016/343). Директивата е един от основните елементи на правната рамка на ЕС относно общите минимални стандарти за справедлив процес, гарантиращ, че правата на заподозрените и обвиняемите лица са защитени в достатъчна степен. Директивата засилва взаимното доверие на държавите членки в техните съответни системи на наказателно правосъдие и по този начин улеснява взаимното признаване на решения по наказателноправни въпроси. Комисията счита, че националните мерки за транспониране, нотифицирани от България, Кипър, Румъния и Хърватия, представляват само частично транспониране на Директивата и че някои разпоредби на Директивата липсват. По-специално Комисията установява недостатъци във връзка с публичното позоваване на вината, например когато публичните органи посочват дадено лице за виновно в публични изявления, и наличието на подходящи мерки, ако това се случи. Налице са и пропуски, свързани с начина, по който заподозрените и обвиняемите могат да бъдат представяни, например в съда, чрез използване на мерки за физическо възпиране, както и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес. Решенията на Комисията представляват  мотивирани становища до четирите държави членки, като им предоставя два месеца за отговор. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. Комисията също така прекратява производствата за установяване на нарушение срещу Гърция, Люксембург, Словакия и Швеция, тъй като тези държави вече са приели национални правила за транспониране на Директивата.

Повече подробности за Директивата могат да бъдат намерени в информационния документ.

Електронно фактуриране: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и УНГАРИЯ да транспонират изцяло новите правила

Комисията изпраща официално уведомително писмо на България и мотивирано становище на Унгария във връзка с транспонирането на правилата на ЕС относно електронното фактуриране в областта на обществените поръчки (Директива 2014/55/EС). Електронното фактуриране има за цел да гарантира навременната и автоматична обработка на електронните фактури и плащанията на предприятията и да улесни предприятията при управлението на техните договори във всяка държава членка. Всички държави членки трябваше да уведомят за националните мерки за транспониране на Директивата относно електронното фактуриране до 18 април 2019 г. На 21 май 2019 г. Комисията изпрати писма до 12 държави членки поради това, че не са уведомили за тези мерки. Днес Комисията предприема действия срещу България и Унгария, за да гарантира, че транспонираните национални мерки обхващат пълния обхват на Директивата относно електронното фактуриране. Двете държави членки разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на Комисията. В противен случай Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на България и да предяви иск срещу Унгария пред Съда на Европейския съюз.

Свободно движение на стоки и свобода на установяване: Комисията отправя искане към БЪЛГАРИЯ да премахне дискриминационните мерки, задължаващи търговците на дребно да третират по-благоприятно местните хранителни продукти

Комисията също изпраща мотивирано становище на България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти. Българското законодателство задължава търговците на дребно да излагат по виден начин и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, като мляко, риба, прясно месо, яйца, мед, плодове и зеленчуци. Тези задължения ограничават свободното движение на стоки, залегнало в член 34 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), тъй като създават по-благоприятни и по-конкурентни условия за предлагане на пазара за местните хранителни продукти, което води до дискриминация на сходните вносни продукти. Законодателството също така възпрепятства свободата на установяване съгласно член 49 от ДФЕС, тъй като ограничава свободата на търговците на дребно да избират своя асортимент, да определят подредбата на продажбените си площи и да адаптират веригата си на доставки. Предвид извънредните обстоятелства, произтичащи от свързаната с коронавируса санитарна обстановка, и отслабването на икономиките в ЕС, е абсолютно необходимо да се запазят свободното движение на стоки и свободата на установяване в духа на европейска солидарност. През май Комисията вече изпрати официално уведомително писмо, което сега е последвано от мотивирано становище. България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен случай Комисията може да реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар