вторник, 12 април 2022 г.

Енергийна сигурност: Комисията организира първата среща на Платформата за закупуване на енергия на ЕС за осигуряване на доставките на газ, LNG и водород

За да осигури енергийните доставки на ЕС на достъпни цени в настоящия геополитически контекст и постепенно да премахне зависимостта от руския газ, Европейската комисия създаде с държавите-членки Платформа на ЕС за общо закупуване на газ, LNG и водород. Първа виртуална среща е проведена на седми април с представители на 27-те държави-членки.

Платформата е договорена от държавните и правителствените ръководители в Европейския съвет на 25 март.  Тя ще бъде доброволен координационен механизъм, обединяващ Комисията и държавите-членки, подкрепяща закупуването на газ и водород за Съюза, чрез оптимално използване на колективната политическа и пазарна тежест на ЕС.

Платформата ще помогне за гарантиране на сигурността на доставките, по-специално за презареждането на съоръженията за съхранение на газ навреме за следващата зима, в съответствие с предложението на Комисията, представено на 23 март. Освен това ще допринесе за оптималното използване на съществуващата газова инфраструктура. В допълнение, това ще засили дългосрочното сътрудничество с ключови партньори в доставките, като се разпростира и до водорода и възобновяемите енергийни източници, вероятно чрез Меморандуми за разбирателство.

Енергийната платформа на ЕС ще гарантира сътрудничество в области, в които е по-ефективно да се действа координирано на ниво ЕС, а не на национално ниво. Тези области включват:

• Обединяване на търсенето: Платформата ще работи с представители на държавите-членки за максимизиране на ливъридж за привличане на надеждни доставки от световни пазари и на стабилни цени, които отразяват предвидимостта и размера на общия пазар на ЕС. Това ще позволи да се премине, когато е уместно, към съвместни покупки.

Ефективно използване на газовата инфраструктура на ЕС: Платформата ще координира действията за максимално усвояване на вноса на втечнен природен газ, ще спазва задълженията за съхранение на газ и ще гарантира сигурността на доставките на газ. Това сще спомогне за идентифициране на допълнителни инфраструктурни нужди, подходящи за бъдещо използване на водород.

Международен обхват: Като се има предвид необходимостта да се осигурят значителни обеми неруски газ още през 2022 г. и ограниченията на глобалния пазар, Платформата на ЕС за закупуване на енергия също така ще координира и засилва международния обхват на ЕС към газовите партньори и пазари. Това ще включва основните страни износителки и вносителки на втечнен природен газ с оглед определяне и споразумение за потенциални споразумения за диверсификация, включително по отношение на водорода. Това включва да се вземе предвид капацитета за доставка на партньорите, съществуващите дългосрочни договори, както и планираните междусистемни връзки и инфраструктура за съхранение в ЕС. Наскоро обявената съвместна декларация между ЕС и САЩ относно европейската енергийна сигурност е водещ пример.

Платформата ще се основава на съществуващите политически инициативи на ЕС с държавите-членки, операторите на преносни системи, асоциациите и участниците на пазара. Тя ще използва съществуващите координационни структури за сигурност на доставките (Координационна група за газ, включително мрежа от газови оператори ENTSO-G) и регионалната оценка на енергийната инфраструктура (например групи на високо ниво: CESEC, BEMIP, Югозападна Европа).

Комисията ще управлява Платформата и ще обхваща всички аспекти на веригата на стойността, глобалното предлагане и търсене, пазарните механизми, инфраструктурата и сигурността на доставките.

Работа с индустрията на ЕС

Комисията ще създаде специална консултативна работна група, състояща се от експерти от индустрията, за да осигури достъп до пазарна информация и експертен опит по веригата за доставки на газ, Групата ще има консултантска роля и ще работи в съответствие с антитръстовите правила на ЕС, със силни гаранции срещу конфликт на интереси.

Повече информация:

Communication on security of supply and affordable energy prices
Proposal for a regulation on gas storage

EU Energy security webpage

Няма коментари:

Публикуване на коментар