петък, 20 май 2022 г.

Енергийни пазари: Комисията представя краткосрочни спешни мерки и варианти за дългосрочни подобрения


След няколко месеца на изключително високи и нестабилни цени на енергията, Комисията публикува Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия, в което  определя редица допълнителни краткосрочни мерки за справяне с високите цени на енергията и за евентуални прекъсвания на доставките от Русия.

Според Комисията в краткосрочен план постепенното премахване на зависимостта от вноса на руски природен газ ще доведе до корекции на условията на търсене и предлагане и волатилност на цените. Ценовите нива ще продължат да бъдат високи, като диверсификацията ще оказва възходящ натиск. В същото време ускореното развитие на възобновяеми енергийни източници и значителни икономии на енергия/отговор на търсенето мерките, представени в плана REPowerEU, трябва да помогнат за смекчаване на тези ефекти и да допринесат за намаляване на цените на електроенергията в средносрочен план.

Комисията посочва и редица области, в които структурата на пазара на електроенергия може да бъде оптимизирана, за да бъде готова за прехода от изкопаеми горива и по-устойчива на ценови шокове, като същевременно се осигури защитата на потребителите и доставката на електроенергия на достъпни цени.

Краткосрочни интервенционни мерки

Комисията приканва държавите членки да продължат да използват набора от мерки за цените на енергията, който съдържа мерки за намаляване на сметките за енергия, плащани от европейските потребители. Освен това държавите членки разполагат с редица краткосрочни мерки, които могат да прилагат сега и по време на следващия отоплителен сезон.

Газовите пазари:

  •     Държавите членки могат временно да разширят регулирането на крайните потребителски цени, така че да обхванат широк кръг от клиенти, включително домакинствата и промишлеността.
  •     Те могат да прилагат временни мерки за прекратяване на търговията при резки колебания на цените на стоковите пазари и спешни мерки за осигуряване на ликвидност в подкрепа на ефективното им функциониране, при пълно спазване на разпоредбите за държавна помощ.
  •     Използвайки енергийната платформа на ЕС, на която се регистрира съвкупното търсене на газ, се осигуряват конкурентни цени на газа чрез доброволни съвместни покупки и намаляване на зависимостта на ЕС от руски изкопаеми горива.

Възможности за намеса на държавите членки на пазарите на електроенергия:

  •     И през следващия отоплителен сезон държавите членки могат да преразпределят изключително високите подпределни приходи (т.нар. неочаквани печалби) в полза на потребителите.
  •     Освен това приходите от претоварване на мрежата могат да се използват за финансиране на помощта за потребителите.
  •     Временно може да се разшири обхватът на регулираните цени на дребно, за да се включат малките и средните предприятия.
  •     За регионите със силно ограничени междусистемни връзки е възможно да се въведат субсидии за разходите за гориво в производството на електроенергия, за да се намали цената на електроенергията, при условие че тези мерки отговарят на изискванията на Договорите на ЕС, по-специално по отношение на липсата на ограничения върху трансграничния износ, на секторното законодателство и правилата за държавна помощ.

Мерки на ЕС в случай на пълно прекъсване на доставките на газ

В случай на пълно прекъсване на доставките на руски газ може да са необходими допълнителни извънредни мерки за справяне със ситуацията. Комисията приканва държавите членки да актуализират своите планове за действие при извънредни ситуации, като вземат предвид препоръките, съдържащи се в изготвения от Комисията преглед на готовността на ЕС.

  •     Комисията ще подпомогне изготвянето на координиран план на ЕС за намаляване на търсенето с превантивни доброволни мерки за ограничаване, който да бъде готов в случай на извънредна ситуация. В дух на солидарност по-слабо засегнатите държави членки биха могли да намалят търсенето си на газ в полза на по-засегнатите държави членки.
  •     Освен това в случай на пълно прекъсване на доставките може да е необходимо въвеждането на административна горна граница на цените на газа на равнището на ЕС. Ако бъде въведена такава горна граница, тя трябва да се прилага само докато продължава извънредната ситуация в ЕС и не трябва да възпрепятства ЕС да привлича алтернативни източници на доставян по тръбопровода газ и втечнен природен газ и да намалява търсенето.

Ориентирана към бъдещето структура на пазара на електроенергия

В неотдавнашния доклад на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори на ЕС се заключава, че основните елементи на структурата на пазара носят значителни ползи за потребителите. В него също така се отбелязва, че съществуват няколко начина за подобряване на защитата на потребителите и за осигуряване на достъпна електроенергия, за повишаване на стабилността и устойчивостта на пазара спрямо бъдещи сътресения и за по-нататъшното му привеждане в съответствие с целите на Европейския зелен пакт.

Поради това Комисията набеляза редица въпроси, които трябва да бъдат проучени с оглед на бъдещото оптимално функциониране на пазара. Те включват пазарни инструменти за защита на потребителите срещу нестабилност на цените, мерки за по-добра реакция на потреблението и насърчаване на индивидуални схеми за собствено потребление, подходящи инвестиционни сигнали и по-прозрачен надзор на пазара. Въз основа на представения днес анализ Комисията ще започне оценка на въздействието на възможните промени в структурата на пазара на електроенергия. 

История

След приетите през октомври 2021 г. набор от мерки за цените на енергията, на 8 март 2022 г. Комисията представи допълнителни насоки за държавите членки за предпазване на предприятията и домакинствата от високите цени. В тях се потвърждава възможността за регулиране на цените за крайните потребители при извънредни обстоятелства и е описано как държавите членки могат да преразпределят към потребителите приходите от високите печалби на енергийния сектор и търговията с емисии. На 23 март Комисията очерта допълнителни варианти за смекчаване на високите цени на енергията и предложи задължения за минимално запълване на газохранилищата и доброволни общи покупки на газ.

На заседанието на Европейския съвет от 24—25 март 2022 г. лидерите от ЕС поискаха от Комисията да представи предложения за решаване на проблема с прекомерните цени на електроенергията, като същевременно се запази целостта на единния пазар, както и стимулите за екологичния преход и сигурността на доставките и се избягват непропорционални бюджетни разходи. Комисията се ангажира да направи оценка на вариантите за оптимизиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС и да изготви подробен план за прекратяване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива.

За повече информация

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Информационен документ с въпроси и отговори относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

Комисията очерта възможностите за смекчаване на високите цени на енергията чрез съвместно закупуване на газ и задължения за минимално запълване на газохранилищата

Съобщение относно сигурността на доставките и достъпните цени на енергията

Съобщение относно краткосрочните интервенции на енергийния пазар и дългосрочните подобрения на структурата на пазара на електроенергия

 

 

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар