сряда, 4 май 2022 г.

Енергетика: документ на ACER - CEER с мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ

 

Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) съвместно със Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER) публикуваха документ в отговор на извънредната ситуация свързана с доставките на газ и необходимите мерки за запълване на съоръженията за съхранение на газ.

В документа се отчита, че при нормални експлоатационни обстоятелства доставчиците на газ като цяло биха запълнили съоръженията за съхранение до много високо ниво. В документа се подчертава, че предложените мерки трябва да се считат за изключителни, временни и конкретно насочени към настоящите геополитически обстоятелства, при които високите цени на едро, отрицателните сезонни спредове и рисковете за наличието на обеми на внос на газ пречат на пазарните играчи да складират газ.

Предложения на ACER и CEER имат за цел да отговорят на извънредната ситуация с прости правила и схеми  за разпределяне като  разглежда по-дългосрочен план, където да се доуточнят методите за по-добро справяне с правата и задълженията на държавите членки и доставчиците на газ. Ключовите мерки на регулаторите могат да бъдат обобщени, както следва:

Методи:

  •  Мерките трябва да бъдат изключителни, временни и специално насочени към настоящите обстоятелства
  • Интервенцията следва да бъде пропорционална на целите и следва да избягва изкривяването на пазара, когато е в състояние да изпълни адекватни нива на съхранение на газ 
  • Институциите на ЕС следва да намерят подходящ баланс между подходите "отгоре надолу" и "отдолу нагоре"

Общи принципи:

  • Целите за попълване следва да прилагат основана на търсенето, а не основана на капацитет обосновка, съчетаваща европейско и национално равнище
  • Прилагайте прости, но реалистични мерки в хода на тази година (2022 г.), като се вземат предвид националните специфични характеристики и ограничения
  • За бъдещето (2023 г. и по-нататък): по-добри нужди от съхранение при оценки въз основа на няколко параметъра (резервоари за ВПГ, разнообразие на предлагането, сезонност на търсенето, междусистемни мощности, зависимост от руски доставки)
  • Мерките за намаляване на риска следва да сведат до минимум използването на публично финансиране
  • Прилагане на широк мониторинг от ЕС на нивата на пълнене на складиране и на цените, платени за това запълване.


Документът на  ACER-CEER.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар