събота, 2 февруари 2013 г.

Енергетика: Как трябва да се информира обществеността при обсъждане на ядрените проекти и дейности


Европейската комисия публикува доклад „Оценка на добри практики за  участието на гражданското общество в развитието на ядрените дейности ".
Докладът е изготвен от консултантска група MUTADIS по поръчка на ГД „Енергетика“ на ЕК. Изискването за прозрачност е заложено в директивите за ядрената безопасност и за радиоактивните отпадъци, но въпреки това все още в много държави членки информацията и участието на гражданите при обсъждането на проблемите свързани с развитието на ядрената енергетика е твърде ограничено. В европейското законодателство в областта на ядрените технологии, екологичните разпоредби на Икономическата комисия на ООН за Европа и Конвенцията от Орхус е предвидено, че:
"Групите на гражданското общество трябва да имат възможност да участват ефективно в процеса на вземане на решения по ядрени въпроси".

Целта на публикувания доклад е да определи подходяща рамка за прозрачността и как да се  насърчава гражданското участие в управлението на ядрените дейности. Той  включва препоръки и добри практики, идентифицирани вече от работна група „Прозрачност“  по въпросите на ядрената енергетика на ЕК и отчита културното многообразие в Европа. Докладът също предлага метод и процедура за управление на прехода към активно ангажиране на обществеността на местно, национално или европейско равнище за участие при обсъждането на специфични области на ядрените дейности.

Public Information and Participation in Nuclear Activities (PIPNA)
Assessment of good practices on the participation of civil society in the development of nuclear activities

Няма коментари:

Публикуване на коментар