четвъртък, 21 февруари 2013 г.

Енергетика: ЕК потвърди, че разглежда жалби срещу решение на ДКЕВР

В Официален вестник на ЕС Европейската комисия публикува информацията, че е получила и продължава да получава поредица от жалби, в които се твърди, че Решение № 33 от 14 септември 2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране в България относно определяне на цени за достъп до енергийната мрежа за електрическата енергия, произведена от някои възобновяеми енергийни източници, представлява дискриминационна мярка, нарушаваща няколко законодателни акта на ЕС.
Публикуваното съобщение е в отговор на значителния брой жалби, получени по този въпрос и цели да даде бърз отговор и да информира заинтересованите лица.
Комисията също съобщава, че жалбата е в процес на разглеждане от Комисията с оглед разпоредбите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16), Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55) и Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003 (ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 15).

Няма коментари:

Публикуване на коментар