сряда, 2 юли 2014 г.

Енергетика:Заключенията на Европейския съветЕвропейският съвет публикува заключенията по обсъжданите теми от дневния ред на срещата проведена на 26 и 27 юни в Брюксел.

Какви са решенията на ЕС по темата: КЛИМАТ И ЕНЕРГЕТИКА

1.Европейският съвет прави преглед на напредъка към окончателно решение през октомври относно рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. в съответствие със заключенията си от март 2014 г. Във връзка с това Европейският съвет изтъква колко е важно бързо да се разработят ключовите елементи на рамката и очаква, по-специално, до юли Комисията да представи преглед на Директивата за енергийната ефективност, както и на начините, по които енергийната ефективност може да допринесе за рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Европейският съвет подчертава отново значението на срещата на върха на ООН по въпросите на климата през септември 2014 г. и потвърждава, че конкретната цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г. ще бъде изцяло в съответствие с договорената амбициозна цел на ЕС за 2050 г.

2.Европейският съвет приветства представената от Комисията европейска стратегияза енергийна сигурност и проведе първоначално обсъждане на тази тема. Стратегията е тясно свързана с рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. Европейският съвет призовава за повече усилия за намаляване на силната енергийна зависимост на Европа и подкрепя незабавното изпълнение на набор от най-спешни мерки за засилване на устойчивостта на Европа в това отношение и за увеличаване на енергийната ѝ сигурност в краткосрочен план, преди зимата на 2014/2015 г. По-специално,

Европейският съвет постига съгласие, че:
•предвид оценките на риска от краткосрочно прекъсване на доставките съществуващите механизми за извънредни ситуации и за солидарност, включително складирането на газ, инфраструктурата за извънредни ситуации и капацитетът за обратен поток ще бъдат укрепени, за да се овладее този риск, на първо място в най-уязвимите държави членки; с оглед повишаване на енергийната сигурност на ЕС следва да продължат инвестициите в енергийна инфраструктура, включително тези, в които участват трети държави, при пълно спазване и последователно прилагане на всички правила на ЕС за вътрешния пазар и конкуренцията;
•ЕС ще сътрудничи с международните си партньори, за да намали риска от прекъсване на енергийните доставки;
•Енергийната общност, която цели разширяване на обхвата на достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката към съседните държави и държавите от процеса на разширяване, следва да бъде укрепена, така че да се осигури  прилагането на достиженията в тези държави.
В рамките на подготовката за заседанието си през октомври Европейският съвет отправя към Съвета искане допълнително да анализира други средносрочни и дългосрочни мерки за повишаване на енергийната сигурност на ЕС въз основа на европейската стратегия за енергийна сигурност, представена от Комисията. Европейският съвет подчертава значението на енергийната ефективност, по-нататъшното развитие на вътрешното производство, по-нататъшното осъществяване и интегриране на европейския енергиен пазар въз основа на регионален подход, повишаването на прозрачността на газовия пазар и насърчаването на изграждането на липсващата инфраструктура, за да се сложи край на всякаква изолация на държави членки от  европейските газо- и електропреносни мрежи до 2015 г. В съответствие с целта за  завършването на европейския енергиен пазар до края на 2014 г. трябва да се увеличи междусистемната свързаност, в т.ч. като продължи разглеждането на новата цел за  междусистемните връзки, предложена от Комисията.
3. Не по-късно от октомври 2014 г. Европейският съвет ще вземе окончателно решение по  новата рамка за политиката в областта на климата и енергетиката, включително относно допълнителните мерки, насочени към подобряване на енергийната сигурност на Европа, и относно конкретните цели за междусистемните връзки до 2030 г. Ще бъдат мобилизирани всички усилия, за да се спази договореният срок.
4. Европейският съвет подкрепя и инициативата на Г-7 от Рим в областта на енергетиката,  чиято цел е да се изпълняват политики за изграждане на една по-конкурентоспособна, диверсифицирана и устойчива енергийна система с намалени емисии на парникови  газове, чрез насърчаване на използването на безопасни и устойчиви технологии.


СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА НА СЪЮЗА В ПЕРИОД НА ПРОМЕНИ

Отчитайки, че европейските избори от май 2014 г. поставят началото на нов законодателен цикъл, Европейският съвет прие Стратигическа програма за Съюза в период на промени. В програмата  са залегнали  пет основни приоритета. По тези приоритета е постигнато съгласие и те ще ръководят  дейността на Европейския съюз през следващите пет години:

Те са:

1.Съюз за работни места, растеж и конкурентоспособност;

2.Съюз, който предоставя на всички граждани възможности за действие и ги защитава;

3.Към енергиен съюз с насочена към бъдещето политика в областта на климата;

4.Съюз на свобода, сигурност и правосъдие;

5.Съюзът като мощен фактор на световната сцена.

Един от основните приоритети (т.3) е свързан със създаването на Енергиен съюз. ЕС отчита, че геополитическите събития, световната конкуренция в енергийния сектор и въздействието на  изменението на климата налагат преосмисляне на европейската стратегия във връзка с енергетиката и климата. Европа трябва да избегне изключително голямата си зависимост от вноса на горива и газ.В заключението се изразява позицията, че: „За да се гарантира, че енергийното ни бъдеще е под пълен контрол,  ние искаме да изградим енергиен съюз, който се стреми към достъпна, сигурна и устойчива  енергия. Съществено значение има енергийната ефективност, тъй като най-евтината и най-чистата енергия е енергията, която не се потребява. „

В контекста на това предизвикателство ЕС отчита, че политиките в областта на енергетиката и климата през следващите пет години трябва да поставят акцент върху: 

        •достъпна енергия за предприятията и гражданите: чрез задържане на равнището на търсене на енергия благодарение на по-висока енергийна ефективност; чрез доизграждането на европейския интегриран енергиен пазар; чрез намиране на начини за засилване на способността на Съюза за договаряне; чрез увеличаване на прозрачността на пазара на газ, чрез стимулиране на научните изследвания, развитието и европейската промишлена база в енергийната сфера;

     •сигурна енергия за всички страни от ЕС: чрез ускоряване на диверсификацията на енергийните доставки и маршрути, включително чрез възобновяеми, безопасни и  устойчиви и други местни енергийни източници, като средство за намаляване на енергийната зависимост, по-специално от един-единствен източник или доставчик; чрез разработване на необходимата инфраструктура като например междусистемните връзки; чрез осигуряване на правилната рамка за планиране в полза на частните и публичните участници, за да бъдат те в състояние да вземат решения за средносрочни и дългосрочни инвестиции;

         •екологична енергия: чрез продължаване на лидерската роля в борбата срещу глобалното затопляне преди срещата на СОР 15 под егидата на ООН в Париж и след нея, включително чрез определяне на амбициозни цели за 2030 г., които са изцяло съвместими с договорената цел на ЕС за 2050 г.

Цялото  заключение на Европейския съвет

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар