вторник, 1 юли 2014 г.

Държавна помощ: Категории помощи съвместими с вътрешния пазарОт днес влиза в сила
от 17 юни 2014 година
за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора
Регламентът има за цел да се определят по-добре приоритетите на дейностите по правоприлагането в областта на държавните помощи и да се постигне по-голямо опростяване. Той има за цел също така да доведе до по-голяма прозрачност, по-ефективно оценяване и контрол на спазването на правилата за държавните помощи на национално равнище и на равнище Европейски съюз, като в същото време се съхраняват институционалните компетенции на Комисията и държавите членки.
Новият регламент  се прилага за следните категории помощи:
а) регионални помощи;
б) помощи за МСП под формата на инвестиционни помощи, оперативни помощи и достъп на МСП до финансиране;
в) помощи за опазване на околната среда;
г) помощи за научноизследователска и развойна дейност и иновации;
д) помощи за обучение;
е) помощи за наемане на работещи в неравностойно положение и работещи с увреждания;
ж) помощи за отстраняване на щети, причинени от някои природни бедствия;
з) социални помощи за транспорт за живеещите в отдалечени региони;
и) помощи за широколентови инфраструктури;
й) помощи за култура и опазване на културното наследство;
к) помощи за спортни инфраструктури и мултифункционални инфраструктури за отдих; и
л) помощи за местни инфраструктури
В регламента са дадени определенията, общите и специалните условия, на които трябва да отговарят помощите за посочените  сектори. Ако отделните категории помощи отговарят на всички условия изброени в регламента, то те ще бъдат освободени от задължението за уведомяване, установено в член 108, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Регламентът ще се прилага до 31 декември 2020 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар