понеделник, 8 септември 2014 г.

Икономическа политика: ЕК пита как да се стимулира развитието на МСП
Европейската комисия обяви, че започва консултация за това каква трябва да бъде  бъдещата политика на ЕС спрямо нуждите на малките и средните предприятия (МСП) в Европа. Целта на допитването е да се подобри Законодателния акт на ЕС за малкия бизнес (SBA). ЕК предвижда в бъдеще да приложа широкообхватен набор от мерки- систематизирани в пет стълба, които да улеснят дейността на малките предприятия.

Пет стълба за подпомагане на развитието  на малките предприятия в ЕС

  • Достъп до финансиране: въпреки че се забелязват някои признаци на по-положителни перспективи, МСП все още се нуждаят от достъпни решения за своите финансови нужди.
  • Достъп до пазари/ интернационализация: за да могат МСП да се разрастват, е необходимо да се проучват нови пазари.
  • Предприемачество: изключително важно е да продължи подпомагането на потенциалните предприемачи поради наличието на все още висока безработица, особено сред младите хора.
  • По-добро регулиране: намаляването на административната тежест остава важна цел въпреки постигнатия напредък в тази област.
  • Обучение и развитие на уменията на предприемачите и служителите: за да може икономиката да расте, предприемачите и техните служители трябва да притежават необходимите умения.

Стартиралата днес обществена консултация търси мнения от всички заинтересовани лица, включително от предприемачи и бизнес организации, които да помогнат на Европейската комисия да гарантира, че Законодателният акт за малкия бизнес е готов да посрещне бъдещите предизвикателства.


Консултацията ще продължи до  15.12.2014.


Въпросникът за обществената консултация е достъпен Тук.


Законодателен акт за малкия бизнес

Законодателният акт за малкия бизнес, приет през юни 2008 г., отразява политическата воля на Комисията да признае централната роля на МСП в икономиката на ЕС и чрез него за пръв път се създава всеобхватна рамка за политиката относно МСП за ЕС и неговите страни членки. Той има за цел подобряване на цялостния подход към предприемачеството, трайно залагане на принципа „Мисли първо за малките!“ в процеса на изготвяне на политиките, от нормативната дейност до дейността на публичните служби, и насърчаване на растежа на МСП, като им се помага да разрешават оставащите проблеми, които възпрепятстват развитието им. Законодателният акт за малкия бизнес в Европа се отнася до всички независими предприятия с по-малко от 250 служители, т.е. до 99% от всички европейски предприятия.


Документи свързани с темата на консултацията:


Няма коментари:

Публикуване на коментар