вторник, 9 септември 2014 г.

Сливания: Консултация как да се подобри контрола на сливанията в ЕСЕвропейската комисия обяви, че до  3 октомври 2014 г. ще провежда консултации във връзка с публикуваната  
Към по-ефективен контрол на ЕС върху сливанията
Бялата книга на Комисията разглежда начина,  по  който  след въвеждането на Регламента за сливанията през 2004 г. е прилаган  материалноправният  критерий „значително намаляване на конкуренцията“ significant lessening of competition SLC, и прави обзор на средствата за  по-нататъшното насърчаване  на  сближаването  и  сътрудничеството  между Комисията  и  държавите  членки.  ЕК представя също  предложения  за  конкретни  изменения, които  имат  за  цел  да  направят  контрола   на сливанията в ЕС по-ефективен. 

Предложенията на комисията се отнасят до две области:

1. да  се  гарантира,  че  Регламентът  за  сливанията  обхваща  всички  източници  на възможни вреди за конкуренцията, а оттук и за потребителите, причинени от концентрации или преструктуриране на предприятия, включително произтичащите от придобиването на миноритарни  дялови  участия,  неосигуряващи  контрол  над  придобиваното предприятие, както и

2. как  по  най-добрия  начин  да  се  осигури  тясно  сътрудничество  между  Комисията  и националните органи  за  защита  на  конкуренцията („НОЗК“),  както  и адекватно  разделение на задачите в областта на контрола върху сливанията, по-специално,  чрез  рационализиране на  правилата за прехвърляне на дела за сливания от държавите членки към  Комисията и обратно.

Бялата книга е придружена  от  работен  документ, изготвен от  службите  на Комисията.  В него  се  анализират по-подробно  съображенията, залегнали в Бялата  книга, и предложенията  на  Комисията  за бъдещата политика относно контрола на сливанията.
Бялата книга  също е  придружена  от оценка  на  въздействието, в която се анализират потенциалните  ползи  и  разходи  от  различните  варианти  на  политиката.
Повече информация за консултацията и документите свързани с нея може да се намери ТУК

Няма коментари:

Публикуване на коментар